Mine sisu juurde
Koulutukseen hakeminen

Koolituse taotlemine

Avaldatud14.03.2024
Soomes organiseeritakse teise astme õppesse ja kõrgkoolidesse eraldi kandideerimine ühisavalduse teel. Lisaks saab teatud õppekohtadele kandideerida pideva kandideerimise teel aasta ringi või koolituste endi eraldi kandideerimiste kaudu. Tee endale varakult selgeks, millal ja mismoodi on võimalik kandideerida sulle huvipakkuvasse õppesse.

Gümnaasiumikoha taotlemine

Taotle gümnaasiumikohta teise astme ühisavaldusega veebruaris-märtsis. Võid taotleda gümnaasiumikohta, kui oled omandanud põhihariduse või põhiharidusele vastava hariduse. Täida avaldus teenusekeskkonnas Opintopolku.fi.

Saad kandideerida gümnaasiumisse ka juhul, kui oled läbinud Soome põhikoolile vastava õppe välisriigis. Sellisel juhul võidakse sind valida gümnaasiumisse hinnangu alusel. Hinnangul põhineva valiku puhul võetakse arvesse järgmist:

 • sinu koolitusvajadust,
 • hinnangut selle kohta, kui hästi sa võid õpingutes edasi jõuda.

Gümnaasiumid valivad õpilased välja üldjuhul põhikooli lõputunnistuse alusel. Gümnaasiumid võivad arvesse võtta ka kandideerija muud haridust ja hobisid. Mõnes gümnaasiumis on sisseastumiskatse, mis annab teatud osa punkte.

Pidev gümnaasiumikoha taotlemine

Kui gümnaasiumis on peale ühisavalduse kaudu koha taotlemist veel vabu kohti, võib gümnaasium täita need pideva gümnaasiumikoha taotlemise kaudu. Taotlemise aja otsustab iga gümnaasium ise. Taotle gümnaasiumikohta pideva taotlemise vormis teenusekeskkonnas Opintopolku.fi või gümnaasiumi enda veebilehel. Valikukriteeriumid on pideva taotlemise ja ühisavalduse kaudu taotlemise korral üldjuhul samad.

Täiskasvanute gümnaasiumikoha taotlemine

Kui soovid astuda täiskasvanute gümnaasiumi, võta ühendust otse õppeasutusega. Täiskasvanute gümnaasiumi kohta ei saa taotleda ühisavaldusega. Kui taotled kohta täiskasvanute gümnaasiumis, siis ei ole tunnistuse keskmisel hindel tähtsust. Võid alustada õpinguid täiskasvanute gümnaasiumis keset semestrit, kuid üldjuhul algavad õpingud sügis- või kevadsemestri alguses. Koolitusi leiad teenusekeskkonnast Opintopolku.fi.

Kutsealase koolituse taotlemine

Saad taotleda Soomes kutsealast koolitust, kui oled lõpetanud põhikooli või sul on muul viisil hangitud vastav ettevalmistus. Õppe organiseerija hindab, kas taotleja eeldused on kvalifikatsiooni omandamiseks piisavad.

Kutsealast koolitust võid taotleda pideva taotlusvõimalusega aasta ringi või teise astme ühisavaldusega. Ühisavaldus tuleb esitada tavaliselt veebruaris-märtsis. Ühisavaldusega õppekoha taotlemine on mõeldud eelkõige neile, kes lõpetavad põhikooli. Täida avaldus teenusekeskkonnas Opintopolku.fi.

Õppurite valik oleneb haridusest. Valikut mõjutavad tavaliselt valikupunktid, mis olenevad muu hulgas tunnistusest. Paljude erialade puhul on nõutav ka sisseastumiseksam või sobivuseksam. Teatud erialade puhul kehtivad ka tervisenõuded.

Õppeasutus võib kontrollida, et sul on olemas õppetööks vajalik keeleoskus. Küsi lisateavet õppeasutusest, kuhu kandideerid.

Kui vajad näiteks puude või õpiraskuse tõttu kutsehariduse omandamiseks nõudlikku spetsiaalset tuge, võid taotleda õppekohta nõudliku spetsiaalse toe kaudu.

Pidev taotlemine kutseõppesse

Kui oled juba omandanud mingi kutsealase hariduse või kõrghariduse, siis sa ei saa taotleda kutseõpet ühisavaldusega. Sellisel juhul kandideeri pideva taotlemise kaudu. Kandideeri õppesse pideva taotlemise kaudu ka siis, kui käid tööl ja soovid eriala vahetada või kui soovid kandideerida õppelepinguõppesse. Pidevat taotlemist võid kasutada ka siis, kui sa ei saanud õppekohta ühisavaldusega taotlemise kaudu.

Pideva taotlemise korral otsustavad õppeasutused ise, milline on taotlemise aeg ja kuidas taotlemine toimub. Teavet taotlemise aegade kohta ja taotlemise juhised leiad õppeasutuste veebilehtedelt või teenusekeskkonnast Opintopolku.fi.

Gümnaasiumi- või kutseõppeks ettevalmistav koolitus TUVA

Kui soovid enne gümnaasiumisse või kutsekooli kandideerimist saada lisateadmisi ja -oskusi, võid taotleda kohta gümnaasiumi- või kutseõppeks ettevalmistavale ehk TUVA-koolitusele. TUVA-koolitusel saad parandada ka oma soome keele oskust.

Loe täpsemalt InfoFinlandi veebilehtedelt Gümnaasium ja Kutseharidus.

Kui sul on välismaine tunnistus

Kui oled omandanud põhikooli- või gümnaasiumihariduse välismaal, võidakse sind valida kutsealasele koolitusele hinnangu alusel. Hinnangul põhineva valiku puhul võetakse arvesse järgmist:

 • sinu koolitusvajadust,
 • hinnangut selle kohta, kui hästi sa võid õpingutes edasi jõuda.

Kutsealase täiskasvanutekoolituse taotlemine

Täiskasvanuna võid taotleda kutsealast koolitust, kui soovid omandada haridust töö kõrvalt. Õppe käigus ja eriala omandamisel võetakse arvesse sinu varasemat haridust ning oskusi.

Täiskasvanute gümnaasiumi kohta ei saa taotleda ühisavaldusega. Taotle õppekohta pideva taotlemise kaudu. Teavet taotlemise aegade kohta ja taotlemise juhised leiad õppeasutuste veebilehtedelt või teenusekeskkonnast Opintopolku.fi.

Kutsekõrgkoolikoha taotlemine

Võid taotleda kutsekõrgkoolikohta kutsekõrghariduse omandamiseks, kui oled läbinud või saanud näiteks ühe järgmistest:

 • gümnaasiumi õppekava,
 • küpsuseksam,
 • kutsekraad,
 • bakalaureuse- või magistrikraad,
 • välismaine haridus, mis annab võimaluse kõrgkooliõpinguteks selles riigis, kus oled hariduse omandanud.

Täpsemat teavet saad teenusekeskkonnast Opintopolku.fi.

Taotle kutsekõrgkooli õppekohta kõrgkoolide ühisavaldusega. Ühisavaldust saab esitada kolm korda aastas: kaks korda kevadel ja korra sügisel. Taotletavad koolitused varieeruvad eri aegadel. Kevadel on tavaliselt valikuid rohkem kui sügisel. Täida avaldus teenusekeskkonnas Opintopolku.fi.

Jaanuaris organiseeritakse ühisavaldusega kandideerimine võõrkeelsete koolituste õppekohtadele. Võõrkeelsete koolituste hulka ei loeta soome- ja rootsikeelseid koolitusi. Kutsekõrgkoolid võivad organiseerida võõrkeelsete koolituste õppekohtade taotlusvooru ka eraldi taotlemise korras. Lisateavet leiad teenusekeskkonnast Opintopolku.fi.

Enamik kutsekõrgkoolide õppuritest valitakse välja küpsuseksami või baaskutsehariduse hinnete alusel. Ülejäänud õppurid valitakse AMK-valikueksami (kutsekõrgkoolide ühtne digitaalne valikueksam) kaudu. Kui sind valitakse välja ametikõrgkoolide ühtse tunnistuse keskmiste hinnete valiku alusel (todistusvalinta), ei pea sa tegema AMK-valikueksamit. Sind võidakse välja valida ka avatud ametikõrgkoolis sooritatud õpingute alusel.

Kui sul ei ole bakalaureuse- või magistrikraadi või kui sind ei valita välja ühtse tunnistuse keskmiste hinnete valiku alusel, pead sooritama AMK-valikueksami. Registreeru valikueksamile taotluse esitamise ajal teenusekeskkonnas Opintopolku.fi. Eksam tehakse arvuti abil ja vajad selle jaoks isiklikku sülearvutit. Eksamiks pole vaja ette valmistuda.

Enamik koolitusi kasutab AMK-valikueksamit. Mõnede koolituste puhul tuleb teha spetsiaalne valikueksam või eelülesanne. Siia alla kuulub näiteks enamik kultuurivaldkonna koolitusi. Selgita õppurite valiku põhimõtted ise välja, külastades õppeasutuste veebilehti või teenusekeskkonda Opintopolku.fi.

Kõrgemad kutsekõrgharidused

Kõrgemat AMK-haridust võid taotleda, kui sul on:

 • sobiv kutsekõrgharidus või muu sobiv kõrgharidus ja
 • vähemalt kaheaastane töökogemus omandatud erialal ning oled saanud oma töökogemuse pärast hariduse omandamist.

Taotle kõrgemat AMK-haridust kõrgkoolide ühisavaldusega kevadel või sügisel. Paljude koolituste õppekohti saab taotleda ainult kevadel. Täida taotlusvorm teenusekeskkonnas Opintopolku.fi.

Võõrkeelseid kõrgema AMK-hariduse õppekohti saad taotleda kõrgkoolide ühisavaldusega või eraldi taotlemise korras. Taotlusvormid leiad, kui otsid koolitusi teenusekeskkonnas Opintopolku.fi.

Ülikoolikoha taotlemine

Saad taotleda ülikoolikohta, kui oled sooritanud või saanud näiteks ühe järgmistest:

 • küpsuseksam,
 • kutsekraad,
 • bakalaureuse- või magistrikraad,
 • välismaine haridus, mis annab võimaluse kõrgkooliõpinguteks selles riigis, kus oled hariduse omandanud.

Taotle ülikoolikohta kas kõrgkoolide ühisavaldusega või ülikooli enda eraldi taotlemise korras.

Enamikku ülikoolikohti võid taotleda kõrgkoolide ühisavaldusega. Vastuvõtt toimub kevadel ja sügisel. Kevadel on palju rohkem valikuid. Teatud õpingute puhul, näiteks võõrkeelsed koolitused, esitatakse ühisavaldus juba jaanuaris. Tee endale varakult selgeks, millal saad sind huvitavatele õppekohtadele kandideerida. Täida avaldus teenusekeskkonnas Opintopolku.fi.

Enamik üliõpilasi valitakse ülikooli küpsustunnistuse alusel. Ülejäänud üliõpilased valitakse valikueksami alusel või kasutatakse mõnda muud valikumeetodit. Näiteks võidakse vaadata, millised õpingud oled lõpetanud avatud kõrgkooli kaudu. Kui sul ei ole küpsustunnistust, võidakse sind valida valikueksami alusel. Valikueksamiks tuleks hoolikalt valmistuda. Mõnedesse koolitustesse valitakse ainult väike osa taotlejatest. Mõned sisseastumiseksamid sisaldavad eelülesandeid.

Kui taotled kõrgkoolikohta esimest korda

Kutsekõrgkoolid ja ülikoolid broneerivad osa ühisavalduse alusel taotletavatest õppekohtadest neile, kes taotlevad kõrgkoolikohta esimest korda (kvoot esimest korda kõrgkooli sisseastujatele (ensikertalaiskiintiö)). Kvoodi suurus varieerub taotletavate kohtade lõikes. Taotled kõrgkoolikohta esimest korda, kui:

 • sa pole omandanud kõrgharidust Soomes,
 • sa pole peale 2014. aasta sügist vastu võtnud õppekohta koolitusele, mis viib kõrghariduse omandamiseni.

Eraldi taotlemisega õppekohad

Teatud ülikooli- ja kutsekõrgkoolikohti saab taotleda ühisavaldusega või eraldi taotlemise korras. Eraldi taotlemise korras taotlevad õppekohta tavaliselt need, kes on juba varem mõne hariduse omandanud. Nende hulgas võivad olla näiteks:

 • bakalaureusekraad,
 • teises kõrgkoolis lõpetatud õpingud,
 • avatud kõrgkoolis lõpetatud õpingud.

Eraldi taotlusvoore organiseeritakse sageli näiteks:

 • magistriõppekavade puhul, mis on mõeldud neile, kes on varem omandanud bakalaureusekraadi,
 • võõrkeelsete koolituste puhul,
 • neile, kes taotlevad ülikooli- või kutsekõrgkoolikohta selle alusel, et nad on lõpetanud õpingud avatud kõrgkoolis.

Õppekohtade eraldi taotlusvooruga taotlemine võib toimuda eri aegadel ja erineval viisil. Leiad eraldi taotlemisega õppekohad teenusekeskkonna Opintopolku.fi kaudu.

Kraadiõpingud

Kui soovid sooritada kraadiõpingud ülikoolis, võta ühendust otse ülikooliga.

Õppekoha vastuvõtmine

Kui saad õppekoha, saad selle kohta e-posti teel teate. Teates on kirjas, millal pead õppekoha vastu võtma. Tähtis on õppekoht õigeaegselt vastu võtta, vastasel juhul kaotad selle. Pead ennast registreerima sind vastu võtnud õppeasutuses. Teates on juhised, kuidas võtad õppekoha vastu ja kuidas end õppeasutuses registreerid. Kui võtad õppekoha vastu, siis kohustud alustama õpinguid õppeasutuses.

Kui said õppekoha, aga sa ei soovi seda vastu võtta, siis teata, et sa ei võta õppekohta vastu. Sellisel juhul võidakse õppekohta pakkuda järgmisele järjekorras olevale kandideerijale.

Võid taotleda ühisavaldusega õppekohta mitmes eri õppeasutuses. Vastu aga võid võtta ainult ühe õppekoha.

Kohalik teave