Elu Soomes

Linnad

Turvapaikanhakijana Suomeen

Varjupaigataotlejana Soome

Kuidas saad taotleda Soomest varjupaika?

Võid taotleda varjupaika Soomes, kui sul on põhjendatud hirm sattuda kodumaal tagakiusamise ohvriks. Varjupaika saab taotleda vaid iseendale. Seda ei või taotleda näiteks pereliikme olukorra alusel.

 • Tee varjupaigataotlus isiklikult
 • taotlus tuleb esitada politseile, piirivalve- või tolliametnikule
 • tee taotlus kohe Soome saabumisel,
 • räägi täpselt, miks sa varjupaika taotled

Varjupaika ei saa taotleda:

 • Soome välisriikides asuvates esindustes või nende kaudu,
 • kirja või e-posti teel välismaalt

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Soomest varjupaiga taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Voldik "Teavet varjupaigataotlejatele"soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | somaali keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel

Euroopa Liidu riikidest saabuvad varjupaigataotlejad

Euroopa Liidu territooriumil (samuti Šveitsis, Norras, Islandil ja Liechtensteinis) tuleb varjupaika taotleda selles riigis, mille territooriumile isik esmalt saabub. Kui oled taotlenud varjupaika või viibinud mõnes muus EL-i riigis (või Šveitsis, Norras, Islandil või Liechtensteinis) enne Soome tulekut, siis ei käsitleta sinu taotlust üldjuhul Soomes. Sind saadetakse tagasi sellesse riiki, kust olid enne Soome tulekut.

Kui oled Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, siis ei saa sa tõenäoliselt Soomest varjupaika, sest Soome peab kõiki EL-i riike nende kodanikele turvaliseks kohaks. EL-i riikide kodanike taotlusi peetakse seetõttu üldjuhul põhjendamatuteks. Kõik EL-i riikide kodanike taotlused vaadatakse sellegipoolest läbi.

InfoFinlandi lehelt EL-i kodanikud leiad teavet selle kohta, kuidas saavad Soome elama asuda EL-i kodanikud.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Varjupaigataotluse läbi vaatamata jätminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Taotluse käsitlemine ja Soomes elamine

On tavaline, et taotluse käsitlemine kestab mitmeid kuid. Kui taotled varjupaika, on sul õigus elada Soomes nii kaua, kuni taotluse käsitlemine kestab. Selle aja jooksul ei tohi sa sõita välismaale. Kui reisid, võivad ametivõimud otsustada, et sinu taotlus ei ole enam kehtiv.

Varjupaigataotluse käsitlemise ajal võid elada tasuta vastuvõtukeskuses. Võid elada ka mujal kui vastuvõtukeskuses, kuid sellisel juhul pead ise tasuma eluasemekulud.

Kuidas taotlust käsitletakse?

Iga varjupaigataotleja taotlus vaadatakse läbi individuaalselt. Sinu varjupaigataotlust menetleb Immigratsiooniamet, kes otsustab, kas sulle antakse varjupaik või elamisluba. Immigratsiooniamet kutsub sind varjupaiga andmist puudutavale vestlusele, kus selgitatakse välja, kas sulle saab anda varjupaika või kas sa võid saada Soome elamisloa muu kaitsevajaduse alusel. Sul on õigus kasutada Immigratsiooniameti poolt hangitavat tõlki.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Varjupaigataotluse läbivaataminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Varjupaigataotleja töötamisõigus

Võid teha Soomes palgatööd, kui sinu varjupaigataotluse esitamisest on möödunud kolm kuud ja kui sul on olemas kehtiv reisidokument. Kui sul ei ole reisidokumenti, on sul õigus teha Soomes palgatööd peale seda, kui oled viibinud riigis kuus kuud.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Varjupaigataotleja töötamisõigussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Alaealised varjupaigataotlejad

Kui alla 18-aastane varjupaigataotleja saabub Soome ilma hooldajata, määratakse talle Soomes õiguste kaitsja, kes teostab järelevalvet, et lapse õigused varjupaigataotluse käsitlemisel oleksid kaitstud. Alla 16-aastastel varjupaigataotlejatel ja varjupaigataotlejate alla 16-aastastel lastel on õigus käia Soomes koolis.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Laps, kes on tulnud Soome ilma hooldajata(pdf, 674)soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | hispaania keel | hiina keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel

Õigusabi varjupaigataotlejatele

Pagulased ja varjupaigataotlejad ning teised välismaalased võivad küsida abi ja nõu õigusalastes küsimustes Pagulaste nõustamiskeskusest Pakolaisneuvonta ry. Pagulaste nõustamiskeskus annab varjupaigataotlejatele õigusabi varjupaiga taotlemise protsessi algetapis. Pagulasabi organisatsioon Pakolaisapu ry nõustab ka isikuid, kes on Soomes ilma elamisloata.

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Õigusabi pagulastelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Varjupaik ja elamisluba

Saad jääda Soome, kui sulle antakse varjupaik või elamisluba muul alusel. Sulle võidakse anda Soomes varjupaik, kui ametivõimud otsustavad, et satud oma kodumaal tagakiusamise ohvriks

 • päritolu,
 • usundi,
 • kodakondsuse,
 • teatud ühiskondlikku gruppi kuulumise,
 • või poliitilise arvamuse tõttu.

Kui sa ei saa varjupaika, võid teatud juhtudel saada elamisloa teisese kaitse alusel. Võid saada elamisloa teisese kaitse alusel, kui sind ähvardab:

 • surmanuhtlus või hukkamine;
 • piinamine või muu ebainimlik kohtlemine või karistus;
 • tõsine isiklik oht, mis on tingitud relvastatud konfliktist

Kui taotled varjupaika, uurib Immigratsiooniamet ühtlasi ka seda, kas sa võid saada elamisloa mõnel muul alusel.

Kui tingimused su kodumaal on sellised, et sa ei vaja varjupaika või teisest kaitset ning elamisloa andmiseks ei ole ka muid aluseid, lükatakse su taotlus tagasi ja sind saadetakse Soomest tagasi.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Varjupaiksoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Elamisluba muul aluselsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Varjupaigataotleja tagasisaatminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Immigratsiooniameti otsuse edasikaebamine

Kui saad oma varjupaigataotluse või elamisloataotluse suhtes äraütleva otsuse, on sul võimalus otsus edasi kaevata. Varjupaiga- või elamisloataotluse otsuse võib edasi kaevata halduskohtusse. Otsuse lisas on edasikaebamise juhis. Lisateavet saad Immigratsiooniametist.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Varjupaiga andmise otsuse edasikaebaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Probleemid elamisloaga?

Teavet elamislubade kohta on ka InfoFinlandi lehel Elamisloa küsimused.

Varjupaigataotlejana Soomes

InfoFinlandi lehelt Varjupaigataotleja saab rohkem infot varjupaigataotlejatele.