Ulkomainen tutkinto Suomessa
theme icon

Välisriigis omandatud haridus ja kvalifikatsioon Soomes

Kui oled omandanud hariduse ja kvalifikatsiooni mõnes teises riigis, võid vajada Soomes töötamiseks või õppimiseks hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamise otsust.

Enamikul juhtudel hindab tööandja, õppeasutus või kõrgkool seda, millise pädevuse ja oskused on välisriigis omandatud haridus ja kvalifikatsioon sulle andnud.

Vajad haridusameti või muu ameti väljastatavat hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamise otsust, kui tahad töötada reguleeritud kutsealal või ametis, mille puhul on nõutav teatud kõrghariduse tase.

Teenuse Opintopolku.fi kaudu saad taotleda haridusametist elektroonilisel vormil välisriigis omandatud hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamist.

linkkiOpetushallitus:
Hariduse ja diplomite tunnustaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpetushallitus :
Voldik hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamise kohta(pdf, 102,14 kt)soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | hispaania keel | hiina keel | pärsia keel | araabia keel | portugali keel

linkkiOpetushallitus :
Skeem hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamise kohta(pdf, 410,87 kt)soome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpetushallitus:
Teenustasude hinnakirisoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpintopolku.fi:
Hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamise taotlussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui soovid Soomes õpinguid jätkata

Õppurite valiku teevad kõrgkoolid ja õppeasutused. Nad otsustavad ka selle üle, kas sinu välisriigis omandatud haridust ja kvalifikatsiooni saab aktsepteerida kui sinu Soomes omandatava hariduse ja kvalifikatsiooni üht osa.

Kui oled välisriigis läbinud kõrgkooliõpinguid ja soovid jätkata õppimist Soomes, võid saada teavet ja juhendamist kõrgkoolide õppurite teenuste ja SIMHE teenuste kaudu.

linkkiOpintopolku.fi:
SIMHE teenuseid osutavad kõrgkoolidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Ametid, mille puhul teatud haridust ei nõuta

Soome seaduste kohaselt ei nõuta kõigi ametite puhul teatud hariduse või teatud tasemega kvalifikatsiooni olemasolu. Näiteks hindab erasektori tööandja üldjuhul ise, kas välisriigis omandatud haridus ja kvalifikatsioon annab tööks piisava pädevuse.

Kõrghariduse taseme kõrvutamine

Avaliku sektori (kohaliku omavalitsuse või riigi) ametikohtade puhul nõutakse sageli teatud tasemega kõrghariduse, näiteks magistri- või litsentsiaadikraadi olemasolu.

Kui oled omandanud kõrghariduse välisriigis, saad taotleda haridusametist otsust oma haridustaseme kõrvutamise kohta. Otsus on tasuline. Peale sinu haridustaseme kõrvutamist Soome kõrgharidusega, saad kandideerida ametikohtadele, kus nõutakse sinu tasemele vastavat kõrgharidust.

linkkiOpetushallitus:
Kõrghariduse taseme kõrvutaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Reguleeritud kutsealad

Teatud kutsealad on Soomes reguleeritud. See tähendab, et seadusega on kindlaks määratud, millist haridust nende puhul nõutakse. Sellisteks kutsealadeks on näiteks füsioterapeut, arst, hambaarst, proviisor, meditsiiniõde, advokaat, audiitor, algklassiõpetaja ja korstnapühkija.

Reguleeritud kutsealadel tegutsemise või reguleeritud kutseala ametinimetuse kasutamise üle otsustavad vastava valdkonna ametkonnad. Näiteks sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas teeb otsuse Valvira ja hariduse valdkonnas haridusamet. Otsus on tasuline.

Reguleeritud kutsealade ja otsuseid tegevate ametkondade nimekirja leiad haridusameti veebilehelt.

linkkiOpetushallitus:
Reguleeritud kutsealad ja vastutavad ametkonnadsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiValvira:
Teavet hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamise kohta tervishoiu kutsealadelsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Reguleeritud kutsealad ja kvalifikatsioon teisest EL-i liikmesriigist

Kui

  • oled mõne EL-i liikmesriigi, EMP riigi või Šveitsi kodanik ja
  • oled omandanud EL-i liikmesriigis, EMP riigis või Šveitsis sellise kutseala kvalifikatsiooni, mis on Soomes reguleeritud kutsealade nimekirjas,

saad taotleda antud kutsealal tegutsemiseks vastava valdkonna ametkonnalt kutsekvalifikatsiooni tunnustamist.

Kui sinu haridus erineb märkimisväärselt Soomes nõutavast haridusest, võib juhtuda, et pead läbi tegema kohanemisaja või sooritama sobivuseksami.

linkkiOpetushallitus:
EL-i liikmesriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEuroopa Komisjon:
Teavet EL-i liikmesriikides reguleeritud kutsealade kohtainglise keel

Kutsekvalifikatsioon välisriigist

Kui oled omandanud kutsekvalifikatsiooni välisriigis, saad taotleda selle kohta hinnangut haridusametist. Hinnangus kirjeldatakse kvalifikatsiooni taset ja sisu ning seda, millise ametialase pädevuse annab kvalifikatsioon selles riigis, kus oled selle omandanud. Hinnang ei anna sulle siiski Soomes reguleeritud ametis tegutsemise pädevust.

linkkiOpetushallitus:
Otsused välisriigi kutsehariduse ja -diplomite kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Dokumentide tõlkimine

Kui sinu tõendi originaalkeel ei ole soome, rootsi või inglise keel, vajad üldjuhul dokumentide ametlikku tõlget, mille on teinud vandetõlk. Mõned ametkonnad aktsepteerivad dokumente ka mõnes muus Euroopa keeles.

Loe hoolikalt läbi konkreetset valdkonda esindava ametiasutuse kandideerimisjuhised.