Yrittäjän sosiaaliturva
theme icon

Ettevõtja sotsiaalne kaitse

Koroonaviirus COVID-19

Töötuskaitse

Sul võib olla õigus töötuskaitsele, kui jäid töötuks, sind saadeti sundpuhkusele või oled ettevõtja, kellel pole tööd.

Saad taotleda Kelast töötuskaitset järgmistes olukordades:

  • sa ei saa töötuskassast palgapõhist päevaraha; või
  • oled ettevõtja, kelle täiskohaga töö ettevõttes on koroonaepideemia tõttu lõppenud või ettevõtlustulu on epideemia tõttu väiksem kui 1089,67 eurot kuus.

linkkiKela:
Töötuskaitse koroonaolukorrassoome keel | rootsi keel | inglise keel

Ettevõtjate huvide esindamine ja nõustamine

Ettevõtluse Keskliit (Elinkeinoelämän keskusliitto – EK) esindab kõiki eraõiguslikke tegevusalasid ja erineva suurusega ettevõtteid.

Tegevusalade liidud on erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete huvisid esindavad organisatsioonid, kes pakuvad oma liikmesettevõtetele sageli ka mitmesuguseid teenuseid, nagu näiteks ärinõustamist laiemalt ja ka konkreetse tegevusalaga seonduvates küsimustes.

linkkiElinkeinoelämän keskusliitto:
Ettevõtjate huvide esindaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Soome Ettevõtjad (Suomen Yrittäjät) on ettevõtjate huve esindav organisatsioon, kes pakub oma liikmetele ka erinevaid teenuseid, näiteks tasuta telefoninõustamist ettevõtluse küsimustes.

linkkiSuomen Yrittäjät:
Ettevõtjate huvide esindaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

TE-büroost saab äritegevuse arendamist toetavaid teenuseid. TE-büroo kaudu võid otsida oma äritegevuse edasiviijat või äripartnerit.

Tasuta ärinõustamist pakuvad mitmel pool Soomes uusettevõtluskeskused. Ärinõustamise kaudu võid saada abi ettevõtte tegevuse või arendamisega seotud küsimustes.

linkkiUusyrityskeskus:
Ärinõustaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Finantsnõustamine

Yritys-Suomi pakub tasuta telefoniteenust, kust saad asjatundlikku nõu, kui su ettevõttel on majanduslikud raskused. Nõustamine soome ja rootsi keeles.

Nõustamisteenus Talousapu

  • soome keeles, tel 029 502 4880
  • rootsi keeles, tel 029 502 4881

Teenus on avatud esmaspäevast reedeni kl 9.00–16.00.

linkkiYritys-Suomi:
Finantsnõustamine ettevõtjatelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Ettevõtja töötuskindlustus

Ka ettevõtjal on õigus saada töötushüvitist. Ettevõtja on töötu, kui ta on lõpetanud oma äritegevuse või müünud ära oma osa ettevõttest. Ettevõtlus võib lõppeda ettevõtte müügi, lõpetamise, pankroti, likvideerimise või abielulahutuse tõttu. Ettevõtja on töötu ka juhul, kui äritegevus on olnud vähemalt neli kuud peatatud.

Kui lõpetad oma äritegevuse, registreeri end kohe töötuks tööotsijaks TE-büroo veebiteenuse kaudu. Sul on õigus saada töötushüvitist kõige varem alates sellest päevast, kui oled end registreerinud TE-büroos.

linkkiYrittäjät.fi:
Teavet ettevõtja sotsiaalkaitsestsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Palgapõhine päevaraha (ansiopäiväraha)

Kui soovid palgapõhist töötushüvitist, astu ettevõtjate töötukassa (yrittäjien työttömyyskassa) liikmeks. Äritegevuse lõppemise korral võid taotleda töötukassast palgapõhist päevaraha (ansiosidonnainen päiväraha).

Sul on õigus saada ettevõtjate töötukassast palgapõhist päevaraha, kui oled tegutsenud ettevõtjana ja olnud enne töötuks jäämist piisavalt kaua töötukassa liige. Palgapõhine päevaraha on suurem kui põhipäevaraha või tööturutoetus. Selle suurus sõltub sellest, kui suure töise tulu oled valinud töötuskindlustuse aluseks.

linkkiYrittäjäkassa:
Ettevõtja töötukassasoome keel | rootsi keel

Põhipäevaraha

Kela võib maksta põhipäevaraha (peruspäiväraha) töötule ettevõtjale, kes ei ole töötukassa liige. Võid saada põhipäevaraha, kui vastad ettevõtja töölolekutingimusele ja kuulud Soome sotsiaalse kaitse alla. Kela veebilehel on kalkulaator, mille abil saad hinnata, kas töölolekutingimus on sinu puhul täidetud.

Tööturutoetus

Kui sul puudub õigus saada põhipäevaraha või palgapõhist päevaraha, kuid sa kuulud Soome sotsiaalse kaitse alla, saad taotleda tööturutoetust. Tööturutoetus on vajaduspõhine ehk tööturutoetuse määra mõjututavad sinu muud tulud ja terviklik olukord.

Ettevõtja töötervishoid

Ettevõtja või oma tööd tegev isik võib soovi korral organiseerida iseendale töötervishoiu teenused. Ettevõtja ei ole aga kohustatud iseendale töötervishoiuteenuseid organiseerima. Küll aga on ettevõtja kohustatud organiseerima töötervishoiuteenused tema teenistuses olevatele töötajatele. Töötervishoiuteenuseid on võimalik organiseerida kohaliku tervisekeskuse (terveyskeskus) või näiteks erameditsiinikeskuse kaudu. Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Töötervishoid.

linkkiKela:
Teavet ettevõtjatele töötervishoiustsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Ettevõtja haigestumine

Kui haigestud, võid saada Kelast haiguspäevaraha (sairauspäiväraha), mis kompenseerib töövõimetuse tõttu saamata jäänud töötasu juhul, kui töövõimetus kestab vähem kui aasta. Päevaraha hakatakse maksma peale omavastutuse aja (omavastuuaika) lõppu. Ettevõtja omavastutuse aeg on üldjuhul haigestumise päev ja sellele järgnevad kolm argipäeva.

linkkiKela:
Ettevõtja haiguspäevarahasoome keel | rootsi keel | inglise keel