Vammaisten palvelut
theme icon

Puuetega inimeste teenused

Vallad on kohustatud osutama puuetega inimestele vajalikke eriteenuseid. Sellised eriteenused on näiteks transporditeenus, korteri ümberehitustööd või isiklik abistaja. Teenuste mõte on aidata puudega isikut ühiskonnas osalema ja kergendada elu puudega.

Kui sul on elamisluba ja koduvald Soomes, on sul õigus saada valla poolt pakutavaid teenuseid. Lisa informatsiooni õigusest koduvallale saad InfoFinlandi leheküljelt Koduvald Soomes.

linkkiVammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma:
Puudega immigrandi teenuste teatmik(pdf, 797,26)soome keel | inglise keel | vene keel | araabia keel

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Puuetega inimeste teenuste käsiraamatsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Puuetega inimeste teenused ja tugimeetmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Teenuste taotlemine

Puuetega inimestele mõeldud teenuseid saab sageli ainult arstitõendiga. Mine näiteks oma tervisejaama arstlikku kontrolli. Kui sul on arstitõend olemas, võta ühendust oma koduvalla sotsiaalbürooga. Vallas on sotsiaaltöötaja, kes vastutab puuetega inimeste teenuste eest. Temalt saad juhiseid ja abi teenuste taotlemiseks. Sotsiaalbüroos (sosiaalitoimisto) koostatakse sulle teenuste plaan (palvelusuunnitelma). Teenuste plaani mõte on välja selgitada, milliseid puuetega inimeste teenuseid sa võid saada. Teenuste kohta võetakse vastu otsus, mille muutmist võid taotleda juhul, kui sa ei ole saadud teenustega rahul.

Elamine

Vallad organiseerivad teeninduskortereid ja tugikortereid nendele puuetega inimestele, kes vajavad elamisel tuge ja abi. Loe lisaks InfoFinlandi leheküljelt Tugi- ja sotsiaalkorter.

Abivahendid

Tervisejaam ja keskhaigla katavad selliste abivahendite kulud, mis antakse meditsiinilise taastusravi (lääkinnällinen kuntoutus) raames. See tähendab seda, et sina ei pea maksma abivahendite eest, mida sa vajad igapäevases elus toime tulemiseks. Sellised tasuta abivahendid on näiteks ratastoolid, kuulmispuudega inimeste kuuldeaparaadid ning nägemispuudega inimeste valged kepid ja juhtkoerad.

Kui su korteris tuleb teha ümberehitustöid või sinna tuleb paigaldada statsionaarseid abivahendeid, võid saada nende eest vallalt hüvitist. Korter võidakse ehitada ümber selliseks, et seal on võimalik ratastooliga liikuda. Statsionaarsed abivahendid on näiteks erinevad tõsteseaded ning kuulmispuuetega inimeste suitsuandur ja uksekell, milles on heli asendatud valgusega. Su koduvalla puuetega inimeste teenuse sotsiaaltöötaja hindab koos sinuga, kas su korteris on vaja teha ümberehitustöid.

Kela võib katta selliste abivahendite kulud, mida vajatakse töös ja õppimiseks. Võid saada abivahendeid, kui sa ei saa töö või õppimisega ilma abivahenditeta hakkama või kui õppimine on ilma abivahendita väga raske. Küsi Kelast lisateavet selle kohta, kuidas sa neid abivahendeid saada võid.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Abivahendid liikumisekssoome keel | rootsi keel

linkkiKela:
Abivahendid tööks ja õppimisekssoome keel | rootsi keel | inglise keel

Liikumine

Kui sa ei saa puude tõttu kasutada ühistranspordivahendeid, võib sul olla õigus transporditeenusele (kuljetuspalvelu). Kui sa vajad, võid saada kaasa ka saatja (saattaja) ehk isiku, kes aitab sind sõitmisel. Transporditeenuse ja saatja võid saada töö, õppimise või vaba aja veetmisega seotud sõitudeks. Transporditeenust võid taotleda oma koduvalla puuetega inimeste teenuse sotsiaaltöötajalt. Sina maksad transporditeenuse eest ühistranspordi hinna järgi. Võid puude tõttu saada ka ühistranspordipiletite hindadest soodustust. Küsi nende kohta oma koduvalla sotsiaalbüroost.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Transporditeenus ja saatja teenussoome keel | rootsi keel

Abistaja teenused

Kui vajad oma puude tõttu palju abi igapäevases elus, võid saada isikliku abistaja (henkilökohtainen avustaja). Abistaja võib aidata sind näiteks toidu valmistamisel, poes käimises, töö juures, õppimise või harrastuste juures. Abistajale maksab palka sinu koduvald. Taotle abistaja teenust oma valla sotsiaalbüroost.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Isiklik abisoome keel | rootsi keel

Suulise tõlke teenused

Puuetega inimestele mõeldud suulise tõlke teenus erineb tavapärasest suulisest tõlkest. Sul on õigus kasutada puuetega inimeste suulise tõlke teenuseid (tulkkauspalvelu), kui sul on
 • kuulmispuue või
 • kuulmis- ja nägemispuue või
 • kõnepuue
ja kui sa vajad puude tõttu tõlgi abi
 • tööl käimiseks
 • õppimiseks pärast põhiõpet
 • asjaajamiseks
 • ühiskondlikus tegevuses osalemiseks
 • vaba aja harrastusteks või virgestuseks.
Võid taotleda puuetega inimeste suulise tõlke teenust Kelast.
Kui sa ei saa soome keelest või soome või soomerootsi viipekeelest aru, võid vajada ka teist tõlki. Soome puuetega inimeste tõlgid ei pruugi tingimata osata teistes riikides kasutuses olevaid viipeid. Kela teist tõlki ei organiseeri.
Alati kui ametkondadega asju ajad, ära unusta kindlaks tegemast suulise tõlke vajadust. Tõlgi organiseerimine ei ole selle ametiasutuse ülesanne, kellega sa asju ajad. Kui sind kutsutakse arsti juurde, ära unusta eelnevalt mainida, et vajad tõlki. Kui pöördud ise valvekliinikusse või arsti poole, saad tellida tõlgi Kelast.

linkkiKela:
Tõlgi teenused puuetega inimestelesoome keel | rootsi keel

Taastusravi

Kui sul on raske puue või haigus ja oled alla 65-aastane, võib Kela organiseerida sulle nõudlikku meditsiinilist taastusravi ja hüvitada taastusravi kulusid. Võid saada taastusravi, kui sul on puude või haiguse tõttu märgatavaid raskusi argipäevaste toimetustega hakkama saamisel kodus, tööl või koolis. Meditsiinilist taastusravi võidakse organiseerida taastusraviasutuses või ambulatoorse teraapiana, mille ajal võid elada kodus. Taastusravi eesmärgiks on aidata sul argieluga paremini hakkama saada.

Kui sa ei saa nõudlikku meditsiinilist taastusravi Kelast, kuulub vastutus sulle taastusravi organiseerimise eest sinu koduvallale. Loe lisaks InfoFinlandi leheküljelt Taastusravi.

Ka raske puudega lapsel võib olla õigus saada nõudlikku meditsiinilist taastusravi.

linkkiKela:
Nõudlik meditsiiniline taastusravisoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Meditsiinilise taastusravi taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Puudega lapse kooliskäimine

Puudega lapsel on õigus käia koolis oma elukohajärgses koolis. Puudega laps võib saada eriõpet, kui tema puue raskendab õppimist. Laps võib saada ka kooliabistaja, kui see on vajalik.

Kela võib katta kallite ja keerukate abivahendite kulud, mida puudega laps kooliskäimiseks vajab. Abivahendeid võib saada, kui laps ei saa ilma nendeta õppetööga hakkama või see on väga raske. Abivahendite saamise varaseim aeg on siis, kui laps on jõudnud põhikooli seitsmendasse klassi.

linkkiKela:
Abivahendid tööks ja õppimisekssoome keel | rootsi keel | inglise keel

Puudega lapse vaba aeg

Võid saada teavet oma elukohajärgsete harrastusvõimaluste kohta näiteks oma valla spordi- ja kultuuriametist. Ka puuetega inimeste organisatsioonidel on mitmekülgne harrastustegevus. Näiteks Soome Paraolümpiakomitee Sporttiklubi organiseerib mitmesuguseid spordi- ja liikumisüritusi.

linkkiSporttiklubi:
Liikumist puudega lastele ja noortelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Puuetega inimeste eriteenused

Puuetega inimeste eriteenused on muu hulgas

 • eluasemeteenused
 • perehooldus
 • asutushooldus
 • töökeskuse tegevus ja päevakeskuse tegevus.

Eluasemeteenus (asumispalvelu) tähendab seda, et intellektipuudega isik võib elada korteris, kuhu võib saada erilist abi ja toetust. Loe lisaks InfoFinlandi leheküljelt Tugi- ja sotsiaalkorter.

Perehooldus (perhehoito) tähendab seda, et isiku hooldus, kasvatamine või hoolekanne organiseeritakse väljaspool tema oma kodu kellegi teise kodus. Intellektipuudega isik, kes vajab hooldust, võib elada perekodus. Perekodus võib elada ka ajutiselt. Perehooldust võidakse organiseerida ka hooldatava isiku kodus.

Kui intellektipuudega isik vajab kogu aeg hooldust ja temale ei ole seda võimalik kodus või teeninduskorteris osutada, võib ta elada ka hooldusasutuses (laitos). Hooldusasutuses võib elada ka lühikest aega.

Vallad organiseerivad töökeskuste tegevust ja päevakeskuste tegevust puuetega inimestele. Töökeskuse tegevuse (työtoiminta) hulka kuulub kerge töö. Päevakeskuse tegevus (päivätoiminta) on mõeldud raske puudega isikutele, kes ei saa osaleda töökeskuse tegevuses. Päevakeskuse tegevus võib sisaldada näiteks toidu valmistamist, liikumist, vestlemist ja matkamist.

Internetist leiab Intellektipuudega inimeste hoolduse andmepanga (Kehitysvammahuollon tietopankki), kust leiab palju kasulikku teavet intellektipuude ja puuetega inimeste teenuste kohta. Teenus on soomekeelne.

linkkiVerneri.net:
Vaimupuudega inimeste eluasemeteenusedsoome keel

linkkiVerneri.net:
Vaimupuudega inimesed ja töösoome keel

linkkiVerneri.net:
Päevakeskuse tegevussoome keel