Kuolema
theme icon

Surm

Kui inimene sureb väljaspool haiglat, teata sellest kohe politseile või arstile. Politsei hoolitseb, et selgitatakse välja surma põhjus ja edastab info surma kohta Rahvastikuregistri Keskusele (Väestörekisterikeskus). Kui isik sureb haiglas, läheb teave surmast automaatselt Rahvastikuregistri Keskusele, Pensioniametisse ehk Kelasse (Kela) ja pensioniasutustele.

Kui lähedane inimene sureb, võid leinas saada abi ja tuge polikliinikutest (terveysasema), perenõuandlatest (perheneuvola), Soome Vaimse Tervise Seltsi välismaalaste kriisiteenindus (Suomen Mielenterveysseuran ulkomaalaisten kriisipalvelu) ning kogudustelt. Abi saab soome ja rootsi keeles ning paljudes kohtades ka inglise keeles. Võid kasutada vajadusel ka tõlki.

linkkiSuomi.fi:
Lähedase surma korralsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkie-mielenterveys.fi:
Teavet kriisisituatsioonide ja leina kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | somaali keel | araabia keel | kurdi keel

Matmisluba

Et surnud inimest saaks matta, on vaja surmatunnistust (kuolintodistus), mille kirjutab alati välja arst. Surmatunnistuse saab siis, kui surma põhjus on välja selgitatud. Kui tegemist on äkilise, ebaselge surmaga, õnnetuse või kuriteoga, võidakse surma põhjuse väljaselgitamiseks teha lahang. Surma põhjust võib uurida ka politsei. Matmine võib vahel edasi lükkuda, sest surma põhjuse väljaselgitamine võib kaua kesta.

Matused

Matuste korraldamisel võib saada abi usulistest ühendusest. Täiendavat informatsiooni küsi oma kohalikust kogukonnast. Soome Evangeelse Luterliku Kiriku kodulehelt leiad teavet kiriku teenuste kohta. On võimalik korraldada ka ilmalikud matused, kuhu ei kuulu usulisi rituaale. Ilmalike matuste kohta saad teavet teeninduskeskusest Pro-Tseremooniad (Pro-Seremoniat).

Matusebüroode teenused on tasulised. Matusebürood hoolitsevad matuste korraldamise eest, nagu näiteks surnu transport. Matusebürood müüvad ka kirste ja korraldavad vastavalt kokkuleppele lähedastega ka kõiki teisi matuseasju. Matusebüroode kohta saad teavet näiteks Soome Matusebüroode Liidust (Suomen Hautaustoimistojen Liitto). Paljudes matusebüroodes teenindatakse ka inglise keeles.

linkkiPro-Seremoniat palvelukeskus:
Ilmalikud matusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiSuomen evankelis-luterilainen kirkko:
Teavet kiriklike matuste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiSuomen Hautaustoimistojen liitto:
Matusebüroodsoome keel

Hauaplats

Peaaegu kõik Soome surnuaiad kuuluvad luteri kogudustele, kuid hauaplatsi võib saada ka kirikusse kuulumata. Hauaplatsid on tasulised ja neid võib küsida kogudustelt. Kui isik ei kuulunud kogudusse ega soovinud kiriklikku matust, siis seda läbi ei viida. Korraldada võib tavalise matuse (kirstus matmise) või tuhastamismatuse. Paljudes piirkondades on ka teistele kogudustele kuuluvaid surnuaedu. Näiteks suuremates linnades on õigeusu, islami ja juudi koguduste surnuaiad. Paljudes piirkondades on ka surnuaiad, mis ei kuulu ühelegi kogudusele. Lahkunu tuha võib puistata loodusesse või veekogusse, kui piirkonna omanik selleks loa annab.

Matusetoetus

Vahel võib surnud isikul olla õigus matusetoetusele (hautausavustus) vastavalt tema viimasele töökohale või ametiühingu liikmelisusele. Küsi selle kohta lahkunu viimaselt tööandjalt või ametiühingust. Varatu lahkunu matusekuludeks võib taotleda toimetulekutoetust koduvalla sotsiaalbüroost (sosiaalitoimisto).

Perepension

Peale isiku surma võidakse maksta tema abikaasale ja lastele perepensioni (perhe-eläke). Perepensioni eesmärk on kindlustada lese ja laste toimetulek. Soomes on kaks perepensioni, Pensioniameti (Kela) perepension ja tööpensionisüsteemi perepension. Kui surnud isik käis tööl või tegutses Soomes ettevõtjana, võivad lesk ja lapsed saada tööpensionisüsteemile vastavat perepensioni. Mõlemat pensioni võib taotleda Pensioniametist (Kela).

Kui isik on elanud või töötanud enne Soome elama asumist pikka aega teises riigis, võib abikaasal ja lastel olla õigus saada perepensioni ka sellest riigist.

linkkiKela:
Teavet perepensioni kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Testament

Seadus sätestab, kes pärib surnud inimese vara. Võid ka ise määrata, kellele sinu vara jagatakse. Võid teha testamendi (testamentti) ehk kirjaliku selgituse selle kohta, kes peale sinu surma sinu vara pärib. Testamendi tegemisel tasub kasutada juristi abi, et testament oleks seaduslik.

Pärandvara arvelevõtmine

Pärandvara arvelevõtmine (perunkirjoitus) on toiming, kus koostatakse kirjalik aruanne surnud isiku vara ja võlgade kohta. Pärandvara arvelevõtmine tuleb teha kolme kuu jooksul surmast. Selleks on vaja surnu kohta täielikku suguvõsa nimekirja tema sünnist surmani. On vaja ka isikute elusolekut kinnitavaid tõendeid (virkatodistus), mida saad magistraadist või kiriku kantseleist. Lisaks on vaja andmeid pärandvara osanike ehk nende kohta, kes lahkunu vara pärivad. Pärandvara loend (perukirja) tuleb edastada maksuametile hiljemalt kuu aja jooksul pärandvara arvelevõtmise toimingust alates. Lisateavet pärandvara arvelevõtmise kohta saad kohtust või maksuametist.

Pärandvara arvelevõtmise korraldab isik, kes teab kõige paremini surnud inimese vara ja võlgu. Pärandvara loendi allkirjastavad kaks isikut, kes hindavad lahkunu vara. Pärandvara arvelevõtmisel tasub kasutada juristi abi. Kui pärandvara õigeaegselt arvele ei võeta, võivad sellel olla omad tagajärjed, nagu suurem pärandimaks.

Pärandimaks

Kui pärid surnud isiku vara, pead maksma sellelt pärandimaksu (perintövero). Maksu suurus sõltub sellest, kui suur on vara, mille lahkunult pärit, ja sellest, kui lähedane sugulane sa oled. Alla 20 000 euro suuruse pärandi pealt ei ole vaja pärandimaksu tasuda.

linkkiVerohallinto:
Teavet pärandvara arvelevõtmise kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVerohallinto:
Teavet pärandimaksu kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel