Taloudelliset ongelmat
theme icon

Majanduslikud probleemid

Soomes on sul võimalus saada abi ja nõustamist rahaasjades, kui sul on raskusi rahaga välja tulemisel.

Koroonaviirus COVID-19

Ajutine epideemiatoetus

Võid saada ajutist epideemiatoetust, kui oled Soomes töö- või teenistussuhtes ja pead võtma palgata puhkust, sest:

  • hoolitsed lapse eest, kes muidu oleks lasteaias või koolis; või
  • saabud välisriigist Soome ja sind suunatakse karantiinitaolistesse tingimustesse.

Vajad tööandja tõendit selle kohta, et oled olnud koroonaepideemia tõttu palgata puhkusel. Lapse eest hoolitsemise põhjusel võib saada epideemiatoetust maksimaalselt kuni 13. maini. Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt.

Ajutine epideemiatoetus on tähtajaline. Taotle seda Kelast.

linkkiKela:
Ajutine epideemiatoetussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Nakkushaiguste päevaraha

Saad taotleda Kelast nakkushaiguste päevaraha, kui kohaliku omavalitsuse või raviringkonna nakkushaiguste eest vastutav arst on määranud sind isolatsiooni või karantiini. Saad seda taotleda ka juhul, kui sinu alla 16-aastane laps on määratud nakkushaiguse leviku tõkestamiseks koju jääma.

Taotluse jaoks vajad tõendit karantiini kohta. Tõendi kirjutab välja sinu kohalikus omavalitsuses või raviringkonnas nakkushaiguste eest vastutav arst. Peale selle vajad ka tööandja tõendit. Tõendist peab selguma, kui palju palka sa oleksid karantiinis oldud perioodi eest saanud.

Nakkushaiguste päevaraha maksab Kela.

linkkiKela:
Nakkushaiguste päevarahasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Haiguspäevaraha

Kui oled haigestunud ja arst on tunnistanud sind töövõimetuks, saad taotleda haiguspäevaraha. Kui oled töö- või teenistussuhtes, siis taotleb sinu tööandja haiguspäevaraha selle perioodi eest, mil ta sulle palka maksab.

Haiguspäevaraha jaoks vajad arstitõendit.

linkkiKela:
Haiguspäevarahasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Töötuskaitse

Sul võib olla õigus töötuskaitsele, kui jäid töötuks, sind saadeti sundpuhkusele või oled ettevõtja, kellel pole tööd. Kui kuulud Soome töötukassasse, võid saada teatud juhtudel palgapõhist päevaraha. Palgapõhise päevaraha määrab ja seda maksab see töötukassa, mille liige oled.

Sul on õigus töötutoetusele, kui elad alaliselt Soomes ja kuulud Soome sotsiaalkaitse alla.

Saad taotleda Kelast töötuskaitset järgmistes olukordades:

  • sa ei saa töötuskassast palgapõhist päevaraha; või
  • oled ettevõtja, kelle täiskohaga töö ettevõttes on koroonaepideemia tõttu lõppenud või ettevõtlustulu on epideemia tõttu väiksem kui 1089,67 eurot kuus.

linkkiKela:
Töötuskaitse koroonaolukorrassoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui sinu sissetulek väheneb

Koroonakriis võib raskendada üüri ja arvete tasumist. Kui sinu sissetulek väheneb, selgita välja, kas sul on näiteks õigus saada eluasemetoetust. Kui sinu sissetulekust ja varast ei piisa vältimatuteks igapäevakuludeks (nt toit ja ravimid), võib sul olla õigus saada toimetulekutoetust. Saada Kelale taotlus esimesel võimalusel. Kui näiteks töötu päevaraha otsuse saamine võtab oodatust kauem aega, saad taotleda Kelast või kohaliku omavalitsuse sotsiaalbüroost majanduslikku toetust.

linkkiKela:
Toimetulekutoetus koroonaolukorrassoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTalous- ja velkaneuvonta:
Majandus- ja võlanõustamise nõuandeid koroonaepideemia ajakssoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui sul ei ole võimalik arveid tasuda

Kui sul on arve, mida sa ei suuda maksta, võta kohe ühendust arve saatjaga. Sageli on võimalik saada arve maksetähtajale pikendust. Sellisel juhul lisatakse arvele üldjuhul ainult väike viivistasu.

Kui sa ei tasu arvet maksetähtajaks või kui sa ei ole maksetähtaja pikendamise osas kokku leppinud, pead tasuma meeldetuletus- ja sissenõudekulud ning viivise.

Sissenõue

Kui sa ei ole tasunud arvet maksetähtajaks, saadetakse sulle meeldetuletus. Peale üht või kaht meeldetuletust võidakse arve edastada inkassofirmale. Inkassofirma saadab sulle maksenõude. Kui sul pole võimalik arvet kohe tasuda, pöördu inkassofirma poole ja lepi arve osas kokku maksegraafik.

Kui sa arvet ei tasu või maksegraafikut kokku ei lepi, võib võlg minna lõpuks sissenõudmisele täitemenetluse (ulosotto) kaudu. Täitemenetlus tähendab seda, et ametiisikul on õigus võlgade maksmise katteks ära võtta osa sinu tuludest. Täitemenetluse ametnik võib võla maksmiseks ka sinu väärtuslikku vara müüa.

Sageli on täitemenetluseks vaja esimese astme kohtu otsust. Mingid maksmata võlad lähevad siiski otse täitemenetlusse. Sellised maksmata võlad on näiteks maksud, tervisekeskuse tasud ja päevahoiutasud.

Maksehäire märge

Kui sa arvet või võlga ära ei maksa, võid saada krediidiinforegistris maksehäire märke (maksuhäiriömerkintä). See põhjustab palju probleeme. Laenuandjad ja pangad kontrollivad krediidiinforegistrist sageli krediidiandmeid. Kui sul on maksehäire märge, siis ei pruugi sa saada üürikorterit, pangalaenu või krediitkaarti. Ka tööandja võib eeldada, et töötajal ei ole maksehäire märkeid.

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
Teavet maksehäiremärke kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOikeuslaitos:
Teavet täitemenetluse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui sa ei suuda üüri tasuda

Üürileandjal on õigus üürileping üles öelda, kui sa ei tasu üüri. Üürileandja peab teavitama üürnikku üürilepingu ülesütlemisest. Selles etapis on üldjuhul veel võimalik üürileandjaga üüri tasumises kokkuleppele jõuda. Kui sa üüri ei tasu, võib üürileandja saada kohtust väljatõstmisotsuse. See tähendab seda, et sul on kohustus korterist välja kolida ja tasuda maksmata jäänud üürisummad.

Kui sul on raskusi üürimaksmisel, pöördu üürileandja poole.

Püüa üürileandjaga kokku leppida makse edasilükkamise võimaluses. Võid küsida nõu ka oma koduvalla sotsiaalbüroost. Kontrolli ühtlasi, kas sul on õigus saada eluasemetoetust või toimetulekutoetust. Kelast saad teada, kas sul on õigus saada eluasemetoetust ja toimetulekutoetust.

Eluasemetoetuse kohta on teavet InfoFinlandi lehel Eluasemetoetus.

Abi majanduslike probleemide korral

Sotsiaaltoetused

Kontrolli, et oled taotlenud kõiki sotsiaaltoetusi, mida sul on õigus saada. Nendeks võivad olla näiteks töötuskaitse, eluasemetoetus, õppetoetus ja majanduslikud toetused lastega peredele. Lisateavet leiad InfoFinlandi lehtedelt:

Toimetulekutoetus

Kui sinu või sinu pere sissetulekust ja varast vältimatuteks igapäevakuludeks ei piisa, võid taotleda Kelast baastoimetulekutoetust (perustoimeentulotuki). Vältimatute igapäevakulude all mõeldakse näiteks toidu, riiete, tervishoiuteenuste ja eluasemega seotud mõistlikke väljaminekuid. Baastoimetulekutoetus katab ka harrastuste ja huvitegevuse kulud, laste päevahoiukulud, koolilaste pikapäevarühmakulud ning vältimatud kolimiskulud.

Toimetulekutoetuse maksmist mõjutavad sinu kõik sissetulekud ja kogu vara. Selle hulka arvestatakse ka sotsiaaltoetused, mida saad näiteks Kelast, tööpensionikindlustuselt või töötukassast.

Enne toimetulekutoetuse taotlemist taotle teisi toetusi, mida sul on õigus saada (näiteks töötuskaitse, eluasemetoetus, pension, õppetoetus, vanema päevaraha, haiguspäevaraha, koduhoiu toetus või elatistoetus).

Toimetulekutoetus on mõeldud ajutiseks abiks. Toimetulekutoetust makstakse ainult juhul, kui sul pole võimalik saada muud sissetulekut või toetusi või kui muudest toetustest vältimatute kulude katmiseks ei piisa.

Kui sinul või sinu perel on erivajadustest tulenevaid väljaminekuid, mille jaoks sul pole võimalik saada baastoimetulekutoetust, võib sinu valla sotsiaalbüroo määrata täiendava ja ennetava toimetulekutoetuse (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki). Täiendavat toimetulekutoetust võid saada näiteks eluaseme olemasolu kindlustamiseks või juhul, kui sinu majanduslik olukord on ootamatult halvenenud. Täiendava ja ennetava toimetulekutoetuse eesmärk on kaasa aidata inimese iseseisvale hakkamasaamisele ja ennetada tõrjutust.

Esmalt taotle alati Kelast baastoimetulekutoetust. Samas taotluses võid teavitada ka sellest, et vajad täiendavat ja ennetavat toimetulekutoetust. Sinu taotluse alusel võib Kela edastada sinu täiendava ja ennetava toimetulekutoetuse taotluse vallale läbivaatamiseks.

Vajadusel saad toimetulekutoetuse taotlemiseks nõu Kelast, oma valla sotsiaalbüroost või immigrantide nõustamispunktist.

linkkiKela:
Toimetulekutoetuse lühitutvustussoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | somaali keel | araabia keel | kurdi keel

linkkiKela:
Teavet toimetulekutoetuse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel

Nõustamine ja abi rahaasjades

Kui sul on probleeme arvete ja võlgade tasumisega, pöördu majandus- ja võlanõustamise (talous- ja velkaneuvonta) poole. Majandus- ja võlanõustamist organiseerivad omavalitsused. Nõustamine on tasuta.

Abi ja nõu võlgade tasumise osas võid saada sihtasutusest Takuusäätiö. Sihtasutus võib aidata sul liita võlad üheks laenuks. Sihtasutusest Takuusäätiö saad taotleda laenugarantiid, kui vajad võlgade tasumiseks pangalaenu. Sihtasutusest võid taotleda ka väikelaenu, kui vajad raha ühekordseks väljaminekuks, nagu näiteks kodumasina või mööbli ostmiseks, üüri tagatisrahaks, auto remondiks või prillide ostmiseks.

Velkalinja on sihtasutuse Takuusäätiö tasuta nõuandetelefon. Nõuandenumbril 0800 9 8009 teenindatakse soome ja vajadusel ka inglise või rootsi keeles.

Hädaolukorras, kui sul ei piisa raha näiteks toidu jaoks, võid pöörduda ka oma koguduse diakooniatöötaja poole. Kontaktandmed saad oma kogudusest.

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
Majandus- ja võlanõustajadsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTakuu-Säätiö:
Abi rahaprobleemide korralsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
Majandusinfotsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Hasartmängusõltuvus

Kui majanduslikud probleemid on tingitud mängusõltuvuse probleemist, peaksid abi otsima.

Hasartmänguprobleemide korral saad abi A-kliinikutest (A-klinikka), vaimse tervise büroodest (mielenterveystoimisto) ja tervisekeskustest (terveyskeskus). Mõnedes kohtades võivad aidata ka sotsiaalbürood (sosiaalitoimisto) ja kogudused. Abi võivad saada ka hasartmängusõltlase omaksed.

Abi hasartmänguprobleemi korral võid saada ka organisatsioonide kaudu. Mitmekeelses veebikeskkonnas Uimastilink (Päihdelinkki) on palju teavet hasartmänguprobleemide kohta.

Peluuri on abitelefon hasartmängusõltlastele, nende lähedastele ja teistele mängurlusega kokkupuutuvatele isikutele. Abitelefoni number on 0800 100 101. Telefonil teenindatakse soome, rootsi ja võimalusel ka inglise keeles. Peluuri aitab ka internetis.

linkkiPäihdelinkki:
Teavet hasartmänguprobleemide kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

linkkiPeluuri:
Abi ja teavet hasartmängusõltlastele ja nende lähedastelesoome keel | rootsi keel | inglise keel