Elu Soomes

Linnad

Taloudelliset ongelmat
theme icon

Majanduslikud probleemid

Toimetulekutoetus

Kui sinu või sinu pere sissetulekust ja varast vältimatuteks igapäevakuludeks ei piisa, võid taotleda Kelast baastoimetulekutoetust (perustoimeentulotuki). Vältimatute igapäevakulude all mõeldakse näiteks toidu, riiete, tervishoiuteenuste ja eluasemega seotud mõistlikke väljaminekuid. Baastoimetulekutoetus katab ka harrastuste ja huvitegevuse kulud, laste päevahoiukulud, koolilaste pikapäevarühmakulud ning vältimatud kolimiskulud.

Toimetulekutoetuse maksmist mõjutavad sinu kõik sissetulekud ja kogu vara. Selle hulka arvestatakse ka sotsiaaltoetused, mida saad näiteks Kelast, tööpensionikindlustuselt või töötukassast.

Enne toimetulekutoetuse taotlemist taotle teisi toetusi, mida sul on õigus saada (näiteks töötuskaitse, eluasemetoetus, pension, õppetoetus, vanema päevaraha, haiguspäevaraha, koduhoiu toetus või elatistoetus).

Toimetulekutoetus on mõeldud ajutiseks abiks. Toimetulekutoetust makstakse ainult juhul, kui sul pole võimalik saada muud sissetulekut või toetusi või kui muudest toetustest vältimatute kulude katmiseks ei piisa.

Kui sinul või sinu perel on erivajadustest tulenevaid väljaminekuid, mille jaoks sul pole võimalik saada baastoimetulekutoetust, võib sinu valla sotsiaalbüroo määrata täiendava ja ennetava toimetulekutoetuse (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki). Täiendavat toimetulekutoetust võid saada näiteks eluaseme olemasolu kindlustamiseks või juhul, kui sinu majanduslik olukord on ootamatult halvenenud. Täiendava ja ennetava toimetulekutoetuse eesmärk on kaasa aidata inimese iseseisvale hakkamasaamisele ja ennetada tõrjutust.

Esmalt taotle alati Kelast baastoimetulekutoetust. Samas taotluses võid teavitada ka sellest, et vajad täiendavat ja ennetavat toimetulekutoetust. Sinu taotluse alusel võib Kela edastada sinu täiendava ja ennetava toimetulekutoetuse taotluse vallale läbivaatamiseks.

Vajadusel saad toimetulekutoetuse taotlemiseks nõu Kelast, oma valla sotsiaalbüroost või immigrantide nõustamispunktist.

linkkiKela:
Teavet toimetulekutoetuse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel

Kui sul ei ole võimalik arveid tasuda

Kui sul on arve, mida sa ei suuda maksta, võta kohe ühendust arve saatjaga. Räägi talle oma olukorrast ja püüa kokku leppida uus arve maksetähtaeg. Üldjuhul on võimalik saada arvete maksmiseks lisaaega.

Peale maksetähtpäeva kasvab arve summa kogu aeg seni, kuni arve saab makstud. Kui sa ei ole arve maksmise suhtes kokkulepet sõlminud ja ei ole arvet maksetähtpäevaks tasunud, pead tasuma viivise ja meeldetuletus – ning sissenõudekulud.

Sissenõue

Kui sa ei ole tasunud arvet maksetähtpäevaks, saadetakse sulle arve meeldetuletus. Peale kahte meeldetuletust võidakse võlg üle anda inkassofirmale, millega kaasnevad sulle täiendavad kulud. Kui võla tasumine inkassofirma kaudu kokku lepitud graafikus ei õnnestu, võidakse võlg sinult sisse nõuda ka kohtu kaudu.

Maksehäire märge

Kui jätad oma arved ja võlad tasumata, võid saada maksehäire märke (maksuhäiriömerkintä).

Maksehäire märke võid saada juhul, kui:

  • sul on maksmata arve, mille kohta kohus on teinud otsuse, mille alusel sul on kohustus võlg tasuda.
  • tarbimislaenu (kulutusluotto) makse on hilinenud üle 60 päeva ja laenuandja on sellest omakorda edasi teatanud.
  • kohtutäitur (ulosotto) on tunnistanud su maksejõuetuks.
  • sinu suhtes toimub võlgade ümberkorraldamine.

Maksehäire märge tähendab:

  • krediitkaardid nõutakse tagasi. Endale võid jätta pangakaardi, millel ei ole krediitkaardi omadusi.
  • krediidi saamine on raskendatud
  • sa ei saa teha järelmaksuga oste
  • raskused üürikorteri saamisel
  • telefoniteenuse- ja kindlustuslepingute puhul nõutakse tagatisi või ettemaksu
  • töökoha saamine võib olla raskendatud, kui tööülesannetega on seotud finantsvastutus

Maksehäire märke periood kestab tavaliselt 2–3 aastat. Kui saad uue maksehäire märke, pikendab see aega. Maksehäire märke periood kestab alati kaks aastat, isegi kui suudad tasuda oma võla kiiremini.

Täitemenetlus

Kui sa ei ole oma arveid tasunud, võidakse teatud juhtudel sissenõue pöörata sinu sissetulekule või varale. Sissenõude täitmisele pööramiseks on vaja kohtuotsust. Sissenõude täitmisele pööramine võib tähendada näiteks seda, et osa sinu palgast peetakse kinni võla tasumiseks või et täitur müüb sinu vara võla katteks. Enne kui sinu varale või sissetulekule sissenõue pööratakse, antakse sulle üldjuhul võimalus ise võlg tasuda. Ametiisik võib koos sinuga koostada maksegraafiku, et saaksid võla tasuda sinu sissetulekule või varale sissenõuet pööramata. Täpsemat teavet täitemenetluse kohta leiad Soome kohtusüsteemi veebilehelt.

linkkiOikeuslaitos:
Teavet täitemenetluse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
Teavet maksehäiremärke kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui sa ei suuda üüri tasuda

Üürileandjal on õigus üürileping üles öelda, kui sa ei tasu üüri. Üürileandja peab teavitama üürnikku üürilepingu ülesütlemisest. Selles etapis on üldjuhul veel võimalik üürileandjaga üüri tasumises kokkuleppele jõuda. Kui sa üüri ei tasu, võib üürileandja saada kohtust väljatõstmisotsuse. See tähendab seda, et sul on kohustus korterist välja kolida ja tasuda maksmata jäänud üürisummad.

Kui sul on raskusi üürimaksmisel, pöördu üürileandja poole.

Püüa üürileandjaga kokku leppida makse edasilükkamise võimaluses. Võid küsida nõu ka oma koduvalla sotsiaalbüroost. Kontrolli ühtlasi, kas sul on õigus saada eluasemetoetust või toimetulekutoetust. Kelast saad teada, kas sul on õigus saada eluasemetoetust ja toimetulekutoetust.

Eluasemetoetuse kohta on teavet InfoFinlandi lehel Eluasemetoetus.

Kust saada abi?

Kui vajad abi rahaprobleemide korral või võlaküsimuste lahendamisel, broneeri aeg majandus- ja võlanõustaja (talous- ja velkaneuvoja) juures. Majandus- ja võlanõustaja leiad oma vallast või sinu lähedal asuvast vallast. Võid otsida oma elukohajärgse valla võlanõustamise andmeid Tarbijakaitseameti (Kuluttajavirasto) veebilehelt või pöörduda oma valla sotsiaalbüroo (sosiaalitoimisto) poole.

Majanduslikust kriisisituatsioonist väljatulemiseks võid abi saada Tagatisfondist (Takuu-Säätiö). Fond aitab sinu olukorda välja selgitada. Samuti võib anda fond tagatisi pangalaenudele ja aitab sind võlgade ümberkujundamisel nii, et nende tasumine on lihtsam.

Võlaliin (Velkalinja) on Tagatisfondi tasuta konsultatsioonitelefon. Nõustamisnumbril 0800 9 8009 teenindatakse soome, rootsi ja vajadusel ka inglise keeles, E–R kl 10.00 – 14.00.

Võlaliin töötab ka veebis, kuhu võid saata küsimusi interneti kaudu.

Hädaolukorras, kui sul ei piisa raha näiteks toidu jaoks, võid pöörduda ka oma koguduse diakooniatöötaja (diakoniatyöntekijä) poole. Kontaktandmed saad oma kogudusest.

Rahakasutuse juhised

Tarbijakaitseameti (Kuluttajavirasto), Tarbijakaitse Liidu (Kuluttajaliitto) ja Martta Liidu (Marttaliitto) veebilehtedelt leiad teavet, kuidas raha mõistlikult kasutada.

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
Majandus- ja võlanõustajadsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTakuu-Säätiö:
Abi rahaprobleemide korralsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
Majandusinfotsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKuluttajaliitto:
Majandusinfotsoome keel

linkkiKuluttajaliitto:
Majandamise alased nõuanded noortelesoome keel

linkkiKuluttajaliitto:
Võlgade käsiraamat(pdf, 2,10 MB)soome keel

linkkiMarttaliitto:
Rahakasutuse nõuandeidsoome keel

Hasartmängusõltuvus

Kui majanduslikud probleemid on tingitud mängusõltuvuse probleemist, peaksid abi otsima.

Hasartmänguprobleemide korral saad abi A-kliinikutest (A-klinikka), vaimse tervise büroodest (mielenterveystoimisto) ja tervisekeskustest (terveyskeskus). Mõnedes kohtades võivad aidata ka sotsiaalbürood (sosiaalitoimisto) ja kogudused. Abi võivad saada ka hasartmängusõltlase omaksed.

Abi hasartmänguprobleemi korral võid saada ka organisatsioonide kaudu. Mitmekeelses veebikeskkonnas Uimastilink (Päihdelinkki) on palju teavet hasartmänguprobleemide kohta.

Peluuri on abitelefon hasartmängusõltlastele, nende lähedastele ja teistele mängurlusega kokkupuutuvatele isikutele. Abitelefoni number on 0800 100 101. Telefonil teenindatakse soome, rootsi ja võimalusel ka inglise keeles. Peluuri aitab ka internetis.

linkkiPäihdelinkki:
Teavet hasartmänguprobleemide kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

linkkiPeluuri:
Abi ja teavet hasartmängusõltlastele ja nende lähedastelesoome keel | rootsi keel | inglise keel