Gå till innehållet

Innehållsproduktion

InfoFinlands redaktion producerar innehållet till InfoFinlands huvudsidor och till lokalsidorna för Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. De övriga kommunerna i InfoFinland sköter innehållsproduktionen för sina egna kommunsidor.

Innehållsstrategin

Målet med InfoFinlands innehållsproduktion är att ta fram kundorienterad och innehållsmässigt korrekt text på klarspråk.

Innehåll utvecklas med beaktande av användarperspektivet och sökvägarna i tjänsten. Användningen av sidorna följs upp och besökarstatistik beaktas i innehållsplaneringen.

Som stöd för innehållsproduktionen har vi skapat användarpersoner som representerar InfoFinlands vanligaste användargrupper.

Innehållsproduktionen som process

  • innehållsstrukturen planeras
  • informationssökning
  • texten skrivs
  • myndigheter som tillhandahåller tjänsterna granskar texten
  • texten redigeras
  • texten skickas till översättningsbyrån
  • översättningarna kontrolleras och korrigeras vid behov på översättningsbyrån
  • alla språkversioner av den färdiga texten läggs ut på webbplatsen
  • innehållet utvecklas och underhålls

Samarbetspartner i innehållsproduktionen

Innehållsproduktionen för huvudsidorna baseras på en plan som upprättats med hjälp av InfoFinlands användarråd, som består av personer med invandrarbakgrund, samt rådgivare från kommunerna. Kommunsidornas innehållsplan har upprättats i samråd med kommunerna. Innehållen har producerats i samarbete med kommunerna, staten och övriga instanser.

Följande instanser har konsulterats i samband med textproduktionen:

Flytta till Finland

Migrationsverket, polisen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, utrikesministeriet (allmänhetstjänster), Flyktingrådgivningen rf, Finlands Röda Kors (personefterforskningar)

Att bosätta sig i Finland

Migrationsverket, polisen, FPA, inrikesministeriet samt arbets- och näringsministeriet (integration), utrikesministeriet (protokolltjänster, allmänhetstjänster), Flyktingrådgivningen rf, Internationella migrationsorganisationen IOM Helsingfors, Försekrings- och finansrådgivningen, Statistikcentralen

Arbete och entreprenörskap

Arbets- och näringsministeriet, FPA, skatteförvaltningen, Företags-Finland, Arbetshälsoinstitutet, Pensionsskyddscentralen

Finska och svenska språket

Utbildningsstyrelsen, Institutet för de inhemska språken, Nylands ELY-central

Boende

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), social- och hälsovårdsministeriet, FPA, Miljöministeriet, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab, Vailla vakinaista asuntoa ry, Hietaniemenkadun palvelukeskus (Helsingfors stad), Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Utbildning

Undervisnings- och kulturministeriet, utbildningsstyrelsen, FPA

Hälsa

FPA, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Centralförbundet för de gamlas väl, Hilma - Stödcentret för funktionshindrade invandrare, Finska Befolkningsförbundet r.f., Institutet för hälsa och välfärd

Familj

FPA, social- och hälsovårdsministeriet, Väestöliitto, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Migrationsverket

Problematiska situationer

FPA, social- och hälsovårdsministeriet, polisen, diskrimineringsombudsmannen, Institutet för hälsa och välfärd, justitieministeriet, konsumentverket, Mot racism -kampanj (Finlands Röda Kors)

Fritid

Undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, Finlands museiförbund, biblioteken.fi

Information om Finland

Justitieministeriet (Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter), Meteorologiska institutet, Kommunikationsverket, Seta rf, finansministeriet (kommunikation), Trafikverket, Polisstyrelsen

Uppdatering av sidan

Webbredaktionen följer aktivt med lagförändringar och förnyelser av tjänster. Informatörerna följer myndigheters webbplatser och nyhetsbrev samt deltar i informationsmöten och seminarier. Innehållen i InfoFinland uppdateras kontinuerligt.

Innehållen uppdateras även på basis av inkommen respons. Respons kan skickas in via varje innehållssida.

InfoFinlands anvisning för innehållsproduktionen

Anvisningen för innehållsproduktionen är avsedd för de medarbetare vid InfoFinlands redaktion. Anvisningen är på finska.