Gå till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats InfoFinland.fi. Webbplatsens adress är https://www.infofinland.fi(Link leads to external service).

Stadens mål

Helsingfors stads mål för tillgängligheten av digitala tjänster är att uppnå minst nivå AA enligt WCAG-kriterierna eller en högre nivå, om detta är rimligen möjligt.

Webbplatsens kravenlighet

Denna webbplats uppfyller samtliga tillgänglighetskrav enligt lagen.

Utarbetandet av tillgänglighetsutlåtandet

Detta utlåtande har utarbetats 14.4.2022 och uppdaterats 7.10.2022.

Bedömning av tillgängligheten

I bedömningen av tillgängligheten har man följt Helsingfors stads instruktion och metoder som syftar till att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla skeden under arbetet.

Tillgängligheten har kontrollerats genom en auditering utförd av en extern expert.

Den externa expertens auditering har utförts av Siteimproves tillgänglighetsexperter 8.4.2022.

De missförhållanden som bedömningsverktygen rapporterat om har kontrollerats och korrigerats.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtandet

Webbplatsens tillgänglighet sköts genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras samt genom regelbundna kontroller. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen samt tillgänglighetskontroller.

Respons och kontaktuppgifter

För webbplatsens tillgänglighet svarar

InfoFinland-redaktionen

Stadskansliet

PL 1

00099 Helsingfors stad

infofinland@hel.fi (Link opens default mail program)

Anmälan om otillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven på tillgänglighet ändå inte uppfylls, kan detta anmälas per e-post till infofinland@hel.fi (Link opens default mail program) eller med responsblanketten på www.hel.fi/respons.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära denna information per e-post infofinland@hel.fi (Link opens default mail program) eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute. Vår strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att hen inte får svar på sin anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

https://www.tillganglighetskrav.fi/(Link leads to external service)

saavutettavuus@avi.fi (Link opens default mail program)

Telefonväxel: 0295 016 000

Helsingfors stad och tillgänglighet

Staden främjar tillgängligheten till digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister åtgärdas omedelbart. Strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Den här webbplatsen/applikationen har publicerats

14.04.2022