Ongelmatilanteet Vaasassa

Problematiska situationer i Vasa

På denna sida finns information om tjänster i Vasa vid problemsituationer. Annan viktig information i saken hittar du på sidan Problematiska situationer

Nödsituationer

I en nödsituation: ring nödnumret 112. I Finland finns bara ett nödnummer. Till nödnumret ringer man då man behöver kalla på polis, ambulans eller brandkår. Ring nödnumret endast i brådskande nödsituationer, då du vet att liv, hälsa, egendom eller miljön är i fara.

Socialjouren ger brådskande första hjälpen i barnskydds- och familjekrissituationer. Socialjouren i Österbotten svarar på ett brådskande socialt hjälpbehov alla tider på dygnet och alla dagar i veckan på numret 06 325 2347.

linkkiNödcentralsverket:
När Ska Du Ringa Nödnumret 112?finska | svenska | engelska

linkkiPolisen:
Polisinrättningen i Österbottenfinska | svenska | engelska

linkkiVasa Stad:
Jour, Första Hjälpen och Nödsituationerfinska | svenska | engelska

linkkiVasa:
Socialjourfinska | svenska

linkkiVasa Stad:
Barnskyddsanmälanfinska | svenska

Diskriminering och rasism

Om du misstänker att du har blivit diskriminerad när du sökt jobb eller på arbetsplatsen, försök först reda ut saken på arbetsplatsen. Diskutera saken med arbetsplatsens förtroendeman. Om saken inte löser sig, ta kontakt med arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Om du blir diskriminerad, kan du också be Diskrimineringsombudsmannen om hjälp.

Om du har blivit föremål för ett rasistiskt brott, kan du göra en brottsanmälan på nätet eller vid polisinrättningen.

linkkiRegionförvaltningsverket:
Västra och Inre Finland - Aluehallintovirastofinska | svenska | engelska

linkkiRegionförvaltningsverket:
Arbetarskyddsmyndighetens Telefonrådgivningfinska | svenska | engelska

linkkiDiskrimineringsombudsmannen:
Hjälp av Diskrimineringsombudsmannenfinska | svenska | engelska

linkkiPolisen:
Gör en Brottsanmälanfinska | svenska | engelska

Läs mera: Diskriminering och rasism

Brott

Om du behöver brådskande hjälp av polisen i en nödsituation, ring nödnumret 112. Ring inte nödnumret, om det inte är fråga om en nödsituation.

Du kan göra en brottsanmälan till polisen på nätet. Mera information får du på polisens webbplats. Du kan också fylla i en blankett och lämna in den på polisstationen.

Vasas huvudpolisstation
Korsholmsesplanaden 45
65100 Vasa

Om du blir offer för eller vittne till ett brott, kan du få hjälp av Brottsofferjouren.

linkkiPolisen:
Vasa Huvudpolisstation, Kundservicefinska | svenska | engelska

linkkiRIKU:
Brottsofferjourenfinska | svenska | engelska

Läs mera: Brott

Problem med uppehållstillståndet

Om du har problem med eller oklarheter i uppehållstillståndet, kan du ta kontakt med Migrationsverket Maahanmuuttovirasto. Du kan också fråga råd på Welcome Office.

Migrationsverket (Migri)
Korsholmsesplanaden 45
65100 Vasa

Welcome Office,
Biblioteksgatan 13,
65100 Vasa

linkkiMigri:
Uppehållstillståndfinska | svenska | engelska

linkkiVasa Stad:
Welcome Officefinska | svenska | engelska

Läs mera: Problem med uppehållstillståndet

Barns och ungas problem

En barnskyddsanmälan görs då man är orolig för ett barns hälsa och välmående. En barnskyddsanmälan kan du göra genom att ringa vardagar kl. 8-12 till barn- och familjesocialarbetets handlednings- och rådgivningsnummer 06 325 2320 eller Österbottens socialjour tfn 06 325 2347 när som helst på dygnet.

Hälsovårdaren vid barnrådgivningen ger råd i frågor som gäller ett litet barns hälsa eller växande och utveckling. På barnrådgivningen får du information om var du kan få mera hjälp, om det behövs.

Vid problem som gäller barn i skolåldern hjälper t.ex. skolans hälsovårdare eller skolkuratorn. Om du vill fråga råd i saker som sammanhänger med barns psykiska växande och utveckling, kan du boka en tid till familjerådgivningen.

Det uppsökande ungdomsarbetet är avsett för 15-29-åriga Vasaungdomar, som behöver stöd vid planeringen av framtiden och skötseln av dagliga göromål..

linkkiVasa Stad:
Barnskyddfinska | svenska

linkkiVasa Stad:
Uppsökande Ungdomsarbetefinska | svenska

linkkiFolkhälsan:
Föregångarna- Uppsökande Ungdomsarbetefinska | svenska

Vasa stads familjerådgivning hjälper vid svåra situationer i familjelivet. Hjälp kan man få t.ex. i sitt föräldraskap eller om man är orolig för ett barns beteende eller välmående.

linkkiVasa Stad:
Familjerådgivningenfinska | svenska

Läs mera: Barns och ungas problem

Mental hälsa

Om du behöver hjälp med den mentala hälsan, ta kontakt med din hälsostation. Hälsostationens läkare kan styra klienten till mentalhälsotjänsterna och vid behov till psykiatrisk vård.

Jourhavande sjukskötaren vid Vasa centralsjukhus Psykiatri svarar på frågor dygnet runt. Vem som helst kan ringa gratis när som helst och få råd och vägledning. Jourhavande sjukskötaren svarar på numret 06 213 2009.

linkkiVasa Stad:
Hälsostationsservicefinska | svenska | engelska

linkkiVasa Centralsjukhus:
Psykiatriska Jourenfinska | svenska | engelska

Läs mera: Mental hälsa

Missbruksproblem

Om du har problem med alkohol eller droger, kan du söka hjälp på din hälsostation eller företags- eller studerandehälsovården.

Vasa missbrukarcenter Vaasan päihdekeskus erbjuder tillnyktringsvård för personer över 18 år och är öppen dygnet runt.

Ungdomsstationen Klaara Nuorisoasema Klaara erbjuder hjälp för 13–24-åringar, då bruket av alkohol, läkemedel eller droger oroar.

Centret för mental- och beroendevård Horisonten Horisontti erbjuder mentalvårds- och missbrukarservice för personer över 25 år.

linkkiVasa Stad:
Missbrukarcenterfinska | svenska

linkkiVasa Stad:
Ungdomsstationen Klaarafinska | svenska | engelska

linkkiVasa Stad:
Center för Mental- och Beroendevård Horisontenfinska | svenska | engelska

Läs mera: Missbruksproblem

Våld

Om du behöver brådskande hjälp av polisen i en nödsituation, ring nödnumret 112.

Om en familjemedlem är våldsam mot dig eller hotar med våld, kan du ta kontakt med ett skyddshem. Du kan ringa skyddshemmet alla tider på dygnet, telefonnumret är 06 3129666

Österbottens skyddshem i Vasa:
Magasinsgatan 12
65100 Vasa
Tfn 06 312 9666 (24h)

linkkiVasa Mödra- Och Skyddshem ry:
Vasa Mödra- Och Skyddshemfinska | svenska

Problem i äktenskap och parförhållande

Vid problem i äktenskapet och parförhållandet får du hjälp på familjerådgivningen.

Också församlingens familjerådgivning erbjuder yrkesmässig samtalshjälp i frågor som gäller parförhållandet och familjen samt i krissituationer i livet.

Österbottens medlingsbyrå har en kostnadsfri tjänst, där man opartiskt medlar mellan två parter.

linkkiVasa Stad:
Familjerådgivningenfinska | svenska

linkkiVasa Kyrkliga Samfällighet:
Kyrkans Familjerådgivningfinska | svenska

Skilsmässa

En skilsmässoansökan lämnas in till kansliet vid tingsrätten i Vasa Vaasan käräjäoikeus. Ansökan kan också sändas per post eller e-post. Makarna kan ansöka om skilsmässa tillsammans eller var för sig.

Familjerådgivningen ger stöd och hjälp vid skilsmässosituationer.

linkkiDomstolsväsendet:
Österbottens Tingsrättfinska | svenska

linkkiVasa Stad:
Familjerådgivningenfinska | svenska

Läs mera: Skilsmässa

Ekonomiska problem

Vid ekonomi- och skuldrådgivningen får du information och råd i penning- och skuldproblem. Tjänsten är gratis.

Om du har ekonomiska problem, kan du ta kontakt med socialservicens rådgivning, tfn 06 3252326 må-fr kl. 8-16. I vissa situationer har du rätt att ansöka om utkomststöd. Utkomststödet är avsett som den sista tryggheten, då andra inkomster eller medel inte finns, eller de är obetydliga. Om grundläggande utkomststöd ansöks hos FPA Kela.

linkkiMellersta Östebottens och Österbottens Rättshjälpbyrå:
Ekonomi-och Skulrådgivningfinska | svenska

linkkiFPA:
Utkomststödfinska | svenska | engelska

linkkiVasa Stad:
Ekonomiskt Stödfinska | svenska

Behöver du en jurist?

På rättshjälpsbyrån kan man få hjälp av en jurist, om de egna inkomsterna inte räcker till för att betala för rättshjälp.

Du kan också leta efter uppgifter om privata jurister t.ex. på Finlands Advokatförbunds webbplats.

linkkiMellersta Östebottens och Österbottens Rättshjälpbyrå:
Rättshjälpfinska | svenska

linkkiFinlands Advokatförbund:
Välj en Advokatfinska | svenska | engelska

Läs mera: Behöver du en jurist?

Dödsfall

Då en närstående människa dör, kan du få hjälp och stöd i sorgen vid hälsostationerna, Österbottens kriscenter Valo Pohjanmaan kriisikeskus Valo samt församlingarna.

Vasas begravningsplatser är allmänna begravningsplatser och de är avsedda för alla invånare i staden. Mera information om saker som anknyter till begravning finns på församlingens webbplats.

linkkiMieli:
Österbottens Kriscenter Valofinska | svenska | engelska

linkkiVasa Kyrkliga Samfällighet:
Begravningsplatserfinska | svenska

linkkiVaasan Suomalainen Seurakunta:
Surun Kohdatessafinska

Läs mera: Dödsfall