Perhe Vaasassa

Familjen i Vasa

Äktenskap

Innan ni gifter er ska ni skriftligt beställa en hindersprövning hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata digi- ja väestötietovirasto. Du kan göra ansökan om hindersprövning hos vilken som helst Myndighet för digitalisering och befolkningsdata. Också borgerlig vigsel förrättas i allmänhet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

linkkiMyndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata:
Vasa - Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdatafinska | svenska | engelska

linkkiMyndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata:
Äktenskap och Parförhållande | Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdatafinska | svenska | engelska

Läs mera: Äktenskap i Finland

Skilsmässa

Ansökan om skilsmässa lämnas in till kansliet vid tingsrätten i Vasa Vaasan käräjäoikeus. Ansökan kan också sändas in per post eller e-post. Makarna kan ansöka om skilsmässa antingen tillsammans eller var för sig.

Vid familjerådgivningen får du hjälp och stöd i en skilsmässosituation. Vid medlingssamtal hjälper man föräldrar som håller på att skilja sig eller har skilt sig. Föräldrarna bistås i att hitta lösningar där både barnens behov och de vuxnas perspektiv beaktas.

Också församlingens familjerådgivning erbjuder professionell samtalshjälp i frågor som gäller parförhållandet och familjen samt i krissituationer i livet.

Om ni har barn och ni besluter er för skilsmässa, boka tid hos barnatillsynsmannen. Barnatillsynsmannen fastställer avtalet om barnens vårdnad, underhåll, umgängesrätt och underhållsbidrag.

linkkiDomstolsväsendet:
Österbottens Tingsrättfinska | svenska

linkkiVasa Stad:
Familjerådgivningenfinska | svenska

linkkiVasa Stad:
Vårdnadshavande av Barn och Umgängesrättfinska | svenska

linkkiVasa Kyrkliga Samfällighet:
Familjerådgivningenfinska | svenska

Läs mera: Skilsmässa

Läs mera: Barn vid skilsmässa

Då du är gravid

Ta kontakt med rådgivningen genast då du upptäcker att du väntar barn. Mödrarådgivningens tjänster är gratis. Kontaktuppgifterna till rådgivningarna finns på stadens webbplats.

linkkiVasa Stad:
Mödrarådgivningfinska | svenska

linkkiVasa Stad:
Familjeförberedelsefinska | svenska

Läs mera Graviditet och förlossning

Vård av barn

Du kan ansöka om en småbarnspedagogikplats för ett barn under skolåldern. I Vasa ges småbarnspedagogik vid stadens daghem, familjedagvård och privata daghem på finska, svenska och engelska. För småbarnspedagogiken tas en klientavgift ut som baserar sig på inkomsterna.

Småbarnspedagogikens servicehandledning ger råd till familjerna om hur man ansöker om en småbarnspedagogikplats och berättar om olika alternativ.

I Vasa finns också öppna daghem, där verksamheten är öppen för alla och gratis, samt klubbar.

Då du vill ansöka om en plats för ditt barn på ett daghem, i familjedagvården eller klubben i ett öppet daghem, fyll i den elektroniska ansökan på stadens webbplats.

Föräldern till ett barn under 3 år kan få hemvårdsstöd, då hen sköter barnet hemma. Om du har rätt till hemvårdsstöd, kan du ansöka om det hos FPA Kela. Du kan fylla i ansökan på nätet eller sända den per post till FPA. Du kan också besöka FPA:s byrå.

linkkiVasa Stad:
Småbarnspedagogikfinska | svenska | engelska

linkkiVasa Stad:
Småbarnspedagogikens Servicehandledningfinska | svenska | engelska

linkkiVasa Stad:
Privata Daghemfinska | svenska | engelska

linkkiVasa Stad:
Öppen Småbarnspedagogikfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Stöd för Hemvård av Barnfinska | svenska | engelska