Koulutus Rovaniemellä

Utbildning i Rovaniemi

Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen är avsedd för sexåringar och den ges vid daghem. I förskoleundervisningen skaffar sig barnet förberedande färdigheter inför grundskolan. Förskoleundervisningen ges vanligen på förmiddagen och på eftermiddagen kan barnet vara i dagvården.

Förskoleundervisningen börjar i augusti och anmälan ska göras i februari. Blivande förskolebarn får mer information om detta per post, på dagvårdens webbplats och i lokaltidningen.


Alla som ansöker om en förskoleplats ska lämna in en ansökan om förskoleundervisning. Man kan anmäla sig till förskoleundervisningen antingen elektroniskt eller med en ansökningsblankett.

Läs mer:

Rovaniemi stad

Förskoleundervisning

Mångkulturell barndagvård

Mångkulturell barndagvård i Rovaniemi betyder att alla barn beaktas likvärdigt och rättvist oavsett ålder, kön eller hudfärg.

I tillgången till dagvårdstjänster är målet att uppfylla närserviceprincipen för varje barn. I dagvården lär barnet känna den finländska kulturen, lär sig det finska språket och verkar i en social grupp.

Familjer med främmande modersmål har vid behov rätt till tolktjänster. Dagvården samarbetar med invandrarbyrån i frågor som rör barnet och familjen. När barnet börjar i dagvården fyller man tillsammans med familjen i blanketten Uppgifter om invandrarbarn.

Grundläggande utbildning

Anmälan till grundskolan

I Rovaniemi stad finns 23 skolor med årskurserna 1–6, Lapplands övningsskola som upprätthålls av

Lapplands universitet och Rovaniemi Steinerskola som är en privatskola.

Rovaniemi stads skoltjänster är indelade i fyra områden som även fungerar som elevantagningsområden. Elevens närskola bestäms enligt gränserna för dessa områden. Närskolan är i regel den skola som ligger närmast elevens hem.

Anmälan till grundskolan sker vid den skola som anges i ett brev som varje ny elev får hem eller per telefon till skolan.

Läs mer:

Rovaniemi stad

Grundläggande utbildning

Anmälan till den grundläggande utbildningen

Undervisning för invandrare

Invandrarelever använder i huvudsak grundskolans och gymnasieskolans vanliga tjänster. För barn som nyligen invandrat ordnas förberedande undervisning inför grundskolan som vanligtvis pågår i ett år. För elever som nyligen invandrat finns en klass för förberedande undervisning inför grundskolan vid skolan

Keskustan koulu. Därefter placeras invandrareleverna i en finskspråkig klass i sin närskola.

Särdrag i undervisningen

Modersmålsundervisning ges i ryska och i mån av möjlighet även i andra språk. Finska undervisas som främmande språk och målet är en funktionell tvåspråkighet.

Om det finns minst tre elever som befriats från religionsundervisningen och deras föräldrar kräver detta, ordnas undervisning i elevernas egen religion.

Invandrareleverna bedöms som regel enligt grundskolans allmänna bedömningsgrunder med beaktande av elevens utgångsläge.

Under de tre första åren i landet får invandrareleverna en särskild stödundervisning avsedd för dem. Också nya elever har rätt till denna stödundervisning. Grundskolans övriga stödåtgärder omfattar den övriga stödundervisningen i grundskolan, specialundervisning, individuella studieplaner, flexibel bedömning,

utveckling av läroplanerna och läromaterialet samt elevvården.

Rovaniemi stad

Undervisning för invandrare

Förberedande utbildning inför yrkesutbildning

Lapplands yrkesinstitut

Lapplands yrkesinstitut erbjuder förberedande utbildning för invandrare som vill söka till yrkesutbildning.

Läs mer:

linkkiLapin koulutuskeskus Redu:
Lapplands yrkeshögskolafinska | engelska

Rovala-institutets utbildning för invandrare

I Rovala-institutets utbildning för invandrare kan man studera det finska språket och den finska kulturen, arbetslivsfärdigheter och skaffa sig kunskaper om det finländska samhället. Studerandena inom integrationsutbildningen kommer från tiotals olika länder och undervisningsspråket är finska. En kurs kan ha 8

–15 studeranden och vanligtvis finns det 8–10 undervisningsgrupper.

Integrationsutbildningen är arbetskraftsutbildning och man söker till kurserna via Rovaniemi TE-byrå. De som är klienter vid FPA kan få utbildningsstöd under utbildningen. Kursansökan kan lämnas in via Internet.

I integrationsutbildningen studerar man finska, kommunikationsfärdigheter och mycket annat. För den som flyttar till Finland är det viktigt att känna till de grundläggande reglerna som gäller i arbetslivet och det finländska samhället. På kursen lär de studerande sig det grundläggande om arbetslivet, tränar på sin

jobbsökningsförmåga och planerar sin framtid.

Läs mer:

Rovala-institutet

Utbildning för invandrare

Yrkesutbildning

Lapplands yrkesinstitut

Vid Lapplands yrkesinstitut kan du studera och skaffa dig yrkesinriktad grundutbildning och vuxenutbildning i alla studieområden förutom inom idrottsområdet och turism-, kosthålls- och ekonomibranschen.

Läs mer:

Lapplands yrkesinstitut

Läroavtalsutbildning

Lapplands läroavtalscenter

Lapplands läroavtalscenter ordnar läroavtalsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning samt stödtjänster för arbetslivet och regionutvecklingen.

Läs mer:

linkkiLäroavtalsutbildning i Rovaniemi:
Lapplands läroavtalscenterfinska

Gymnasium

På Rovaniemi stads område finns det fyra gymnasiealternativ: gymnasieskolorna Lyseonpuiston lukio, Muurolan lukio och Ounasvaaran lukio samt yrkesgymnasiet Rovaniemen ammattilukio.

Läs mer:

Rovaniemi stad

linkkiRovaniemi stad:
Gymnasieskolorfinska

Högskolor

Rovaniemi yrkeshögskola

Rovaniemi yrkeshögskola eller RAMK är den nordligaste yrkeshögskolan inom EU. Skolan ingår i Lapplands högskolekoncern. Vid RAMK finns det elva finskspråkiga och tre engelskspråkiga utbildningsprogram som leder till yrkeshögskoleexamen, fem utbildningsprogram som leder till högre

yrkeshögskoleexamen samt en engelskspråkig helhet med specialiseringsstudier.

Läs mer:

Lapplands yrkeshögskola

Universitet

Lapplands universitet är Europas nordligaste universitet. Vid vårt vetenskaps- och konstuniversitet fås utbildning och idkas forskning inom pedagogik, turism och affärsverksamhet, juridik, konstindustri och samhällsvetenskaper. Inom forskningen har universitetet två tvärvetenskapliga och internationella

profilområden: forskning i arktiska och nordliga frågor och forskning inom turism.

Läs mer

linkkiLapplands universitet:
Lapplands universitetfinska | engelska

Lapplands öppna universitet

Det öppna universitetet vid Lapplands universitet erbjuder studiemöjligheter enligt studiekraven vid de pedagogiska, juridiska, konst- och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Utbudet kompletteras av språk- och metodstudier.

Läs mer:

linkkiLapplands öppna universitet:
Lapplands öppna universitetfinska | engelska

Medborgarinstitut

Vid medborgarinstitutet kan du studera och idka som hobby till exempel språk, konstämnen, motion med mera. I Rovaniemi finns två medborgarinstitut. Mer information om dessa hittar du på följande adresser:

Läs mer:

Rovaniemi stads medborgarinstitut

Rovala-institutet

Hjälp i frågor om utbildning

Arbetskraftsbyråns informationstjänst för utbildning och yrkesval

Informationstjänsten för utbildning och yrkesval vid arbetskraftsbyrån i Rovaniemi
Valtakatu 16
96200 Rovaniemi
Arbetskraftsrådgivare 010 604 6590

MoniNet

MoniNet är ett mångkulturellt center i Rovaniemi, Lappland. Det upprätthålls av föreningen Rovalan Setlementti ry. Det erbjuder tjänster för invandrare som bor i Rovaniemi och andra områden i Lapplands län. Vi betjänar på finska, engelska, ryska och svenska.

Kontaktuppgifter:
MoniNet
Etelärinne 32
96100 Rovaniemi
tfn 040 559 6564

Läs mer:

MoniNet