Perhe Rovaniemellä

Familjen i Rovaniemi

Äktenskap

Före äktenskap måste man skriftligt begära prövning av äktenskapshinder. Hindersprövningen görs på magistraten. Begäran om prövning kan ställas på vilken magistrat som helst. Mer information finns på magistratens webbplats.

Också borgerliga vigslar förrättas på magistraten.

Läs mer:

Rovaniemi stad

Samboförhållande, äktenskap och separation

Registrerat parförhållande

Parförhållandet registreras på magistraten.

Före registrering av parförhållandet måste man skriftligt begära prövning av hinder för registreringen. Hindersprövningen görs på magistraten. Begäran om prövning kan ställas på vilken magistrat som helst. Mer information finns på magistratens webbplats.

Rovaniemi magistrat

029 553 9661

info.rovaniemi(at)maistraatti.fi

Hallituskatu 5 C, PB 8183, 96101 Rovaniemi

Läs mer:

Magistraten

Registrerat parförhållande

Skilsmässa

Kvinnan eller mannen kan lämna in skilsmässoansökan på Lapplands tingsrätts kansli i Rovaniemi. Man kan också söka skilsmässa ensam. Ansökan kan även skickas till tingsrättens kansli per post eller via e-post.

Ett registrerat parförhållande upplöses på samma sätt som ett äktenskap.

Läs mer:

Rovaniemi stad

Samboförhållande, äktenskap och separation

Barn vid skilsmässa

Barnatillsyningsmannens tjänster hjälper föräldrarna att vid skilsmässa komma överens om avtal som är i barnets intresse. I tjänsten ingår hjälp under avtalsförhandlingar i fråga om vårdnaden om barnet samt dess boende, umgänge och underhåll och med att bestyrka avtalen. Det finns även stödtjänster i grupp och en möjlighet till umgänge med stöd eller under tillsyn av barnatillsyningsmannen och till sömnskola.

Mer information:

Rovaniemi stad

Barnatillsyningsmannen

Familjeplanering

Familjeplanering är helhetsbetonat främjande och upprätthållande av kvinnans och mannens sexuella hälsa. Rådgivningsbyrån för familjeplanering ger stöd i frågor om familjeplanering och graviditetsprevention. Tjänsten är avsedd för personer under 35 år. De som har fyllt 35 år kan söka sig till hälsocentralläkarens mottagning i sitt eget område. För att träffa en hälsovårdare på rådgivningsbyrån för familjeplanering krävs tidsbokning.

Läs mer:

Rovaniemi stad

Rådgivningsbyråernas tjänster

När du är gravid

Mödrarådgivningen

Kontakta mödrarådgivningen direkt i början av graviditeten. Målet med mödravården är att trygga bästa möjliga hälsa för den gravida modern, fostret, den nyfödda och familjen, förebygga problem under graviditeten och upptäcka dem i ett tidigt skede och vid behov anvisa till fortsatt vård. Målet är att främja hälsan och välbefinnandet för de blivande föräldrarna och hela familjen och att stöda familjen inför deras nya uppgift som föräldrar och i växelverkan.

Läs mer:

Rovaniemi stad

Rådgivningsbyråernas tjänster

Kontaktuppgifter till rådgivningsbyråerna

Stöd under graviditeten

Om du har rätt till moderskapsunderstöd, moderskapspenning eller andra understöd, ska du ansöka om dem vid FPA. Du kan fylla i ansökan på Internet, skicka den till FPA per post eller besöka FPA:s kontor.

Läs mer:

InfoFinland

Stöd för den blivande modern

Barnrådgivningen

Barnrådgivningens arbete omfattar hälsofrämjande arbete, förebyggande av sjukdomar och upptäckande av dem i ett tidigt skede samt uppföljning av och stöd för barnets helhetsbetonade psykiska, fysiska och sociala utveckling. I hälsorådgivningen beaktas hela familjen och ges särskilt stöd till den tidiga växelverkan.

Barnrådgivningens arbete omfattar barn under skolåldern och deras familjer. På barnrådgivningsbyrån följer man barnets uppväxt och utveckling på ett helhetsbetonat sätt med regelbundna hälsokontroller.
Vaccinationer är en central del av förebyggandet av smittsamma sjukdomar hos barn. Barnrådgivningen ger barnet de vanliga vaccinationerna.

Läs mer:

Rovaniemi stad

Barnrådgivningen

Barndagvård

Rovaniemi stads barndagvård erbjuder dagvårdstjänster för barnfamiljer. Verksamhetsformerna och -tiderna är i linje med barnens och familjernas behov och i enlighet med lagen om barndagvård.

I Rovaniemi finns kommunala daghem och privata daghem. I staden finns även möjlighet till mångkulturell dagvård, familjedagvård och specialdagvård.

Man kan ansöka om en plats inom den kommunala dagvården året runt. Ansökan ska ställas fyra månader innan dagvårdsbehovet börjar. Till dagvårdsplatser för verksamhetsåret som börjar i augusti ansöker man senast i slutet av mars. Målet är att familjen meddelas om dagvårdsplatsen senast två veckor innan dagvården inleds.

Läs mer:

Rovaniemi stad

Dagvård och förskoleundervisning

Daghem

Familjedagvård

Att söka till dagvården

Privat dagvård och hemvårdsstöd

Om du har rätt till hemvårdsstöd kan du ansöka om det vid FPA. Du kan fylla i ansökan på Internet eller posta den till FPA. Du kan även besöka FPA:s kontor. Adressen är Hallituskatu 20, 96100 Rovaniemi.

Läs mer:

Rovaniemi stad

Privatvårdsstöd och hemvårdsstöd