Livet i Finland

Städer

Suomen sosiaaliturva
theme icon

Den sociala tryggheten i Finland

På den här sidan finns information om den bosättningsbaserade sociala tryggheten som hör till FPA:s ansvarsområde. På sidan finns information om de situationer då du betraktas ha rätt till den sociala trygghet som grundar sig på boende.

På InfoFinlands sida Utkomstskydd för arbetslösa får du mer information om vem som har rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Om pensionssystemet i Finland får du information på InfoFinlands sida Pension.

FPA har bland annat hand om folkpensionen, barnbidrag, det grundläggande utkomstskyddet för arbetslösa, sjuk- och föräldradagpenningar, utkomststöd och rehabilitering. FPA sköter även de sjukvårdsersättningar som betalas för privat sjukvård.

Om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland, får du ett FPA-kort.

Grunderna för FPA:s bidrag definieras i lagen. Du måste ansöka separat om att omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Du måste också separat söka de enskilda bidragen. Varje sökandes livssituation behandlas individuellt när FPA fattar beslut om bidrag.

Sökandens livssituation och behov av understöd är ofta mycket olika. Därför varierar även bidragens belopp och grunder. Du ska alltid utreda din egen situation individuellt.

Offentliga hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster är kommunernas ansvar i Finland.

Läs mer på InfoFinlands sida Hälsovårdstjänster i Finland.

Mer information om rätten till hemkommun finns på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

linkkiFPA:
Information om social trygghetfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Social trygghet för dig som flyttar till Finland(pdf, 560 kb)finska | svenska | engelska | ryska | estniska

linkkiFPA:
Information om sjukförsäkringfinska | svenska | engelska

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Information om den sociala tryggheten i Finlandengelska

Att höra till den sociala tryggheten i Finland

Huvudregeln är att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland och har rätt till FPA:s förmåner om du bor stadigvarande i Finland. Vad stadigvarande boende betyder definieras i lagen.

Du kan också få rätt till den sociala tryggheten i Finland genom att arbeta i Finland.

Omfattas du av den sociala tryggheten och kan du få bidrag? På detta inverkar om du flyttar till Finland från

 • ett nordiskt land
 • ett land inom Europeiska unionen (EU), ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz eller
 • ett land som Finland har ett socialskyddsavtal med.

EES-länderna är Europeiska unionens medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein.

Huruvida du omfattas du av den sociala tryggheten och kan få bidrag påverkas också av om du flyttar till Finland till exempel som

 • arbetstagare eller företagare
 • studerande
 • familjemedlem
 • utsänd arbetstagare.

Finland har ingått avtal om den sociala tryggheten med ett antal länder. Dessa länder är de nordiska länderna (Sverige, Danmark, Norge och Island), USA, Kanada och Quebec, Chile, Israel, Indien och Australien. Avtalen rör främst pensioner. En del avtal gäller även sjukvård. Om du kommer från ett av dessa länder ska du kontrollera hos FPA om avtalen påverkar din sociala trygghet.

linkkiFinlex:
Lag om hemkommunfinska | svenska

linkkiFPA:
Information om internationella socialskyddsavtalfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Information om den sociala tryggheten i Finland för EU-medborgarefinska | svenska | engelska

Stadigvarande flytt till Finland och stadigvarande boende i Finland

När du flyttar till Finland bedömer FPA alltid först om din flytt till Finland är stadigvarande boende i den mening som avses i lagarna om social trygghet.

(Det är bra att veta att stadigvarande boende definieras på olika sätt i olika lagar. Här menas lagar om social trygghet.)

Om ditt boende i Finland inte anses stadigvarande, kan du ändå ha rätt att omfattas av den sociala tryggheten i Finland på grund av att du arbetar.

Din flytt till Finland kan betraktas som stadigvarande i följande situationer:

 • du är återflyttare, det vill säga återvänder till Finland från utlandet
 • du har ett arbetsavtal eller motsvarande avtal för ett arbete som du utför i Finland
 • du är gift eller annars i ett nära familjeförhållande till en person som redan bor stadigvarande i Finland.

Dessutom krävs det i allmänhet att ditt uppehållstillstånd har beviljats för minst ett år, om du är skyldig att ha ett uppehållstillstånd.

Din situation bedöms i sin helhet. På basis av bedömningen beslutas om boendet är stadigvarande eller inte.

Om du flyttar till Finland tillfälligt har du vanligtvis inte rätt till den sociala tryggheten i Finland. Till exempel befinner sig en studerande vars enda orsak till vistelsen i landet är studierna tillfälligt i Finland.

När ett beslut fattats att ditt boende i Finland är stadigvarande, anses du bo stadigvarande i Finland så länge som

 • du har din egentliga bostad och ditt hem här och så länge du huvudsakligen vistas här

eller

 • du har en annan grund för den stadigvarande vistelsen, till exempel ett familjeband eller arbete.

Om du emellertid börjar arbeta i ett annat land eller reser utomlands för över ett år, kan din rätt till den sociala tryggheten i Finland upphöra. Mer information om sådana situationer får du vid FPA.

Det finns även bidrag som du inte kan få om du inte bor stadigvarande i Finland eller har gjort det tidigare. Till exempel kan föräldrar få föräldradagpenning endast om de har bott i Finland minst 180 dagar före barnets beräknade födelsedatum. Om du kommer från ett annat EU-land kan du i vissa fall utnyttja de försäkringsperioder som du har ackumulerat i andra EU-länder. Fråga mer hos FPA.

linkkiFPA:
Social trygghet för dig som flyttar till Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Flytt utomlands och social trygghetfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Kontaktuppgifter till FPAfinska | svenska | engelska

Arbete ger dig åtminstone delvis rätt till den sociala tryggheten i Finland

EU-länderna, EES-länderna och Schweiz

Om du flyttar till Finland för att arbeta från EU-området eller ett EES-land eller Schweiz, omfattas du vanligtvis av den sociala tryggheten i Finland under din anställning, även när din anställning är kortvarig.

Exempel:

 • Om du kommer till Finland för att arbeta under fyra månader, kan du ha rätt till hemvårdsstöd för barn och den offentliga hälsovården.
 • Om din anställning varar fyra månader eller längre, omfattas du av den sociala tryggheten i Finland under tiden för din anställning.

Övriga länder

Om du kommer till Finland som arbetstagare någon annanstans ifrån än ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz påverkas din sociala trygghet av följande faktorer:

 • hur länge arbetet varar
 • från vilket land du flyttar till Finland.

De flesta av FPA:s förmåner är sådana att du har rätt till dem endast om du flyttar ditt stadigvarande boende till Finland eller om din anställning varar i minst fyra månader. Dessutom måste du uppfylla samma villkor för att få förmånen som alla andra som bor i Finland.

Om du inte flyttar stadigvarande till Finland, omfattas du vanligen av den sociala tryggheten i Finland så länge din anställning varar. Anställningen ska vara minst fyra månader lång och din arbetstid och lön ska vara tillräcklig. Därtill behöver du ett uppehållstillstånd som omfattar rätt att arbeta.

Minimiarbetstiden är vanligtvis 18 timmar i veckan. Lönen ska vara minst i enlighet med kollektivavtalet eller om inget kollektivavtal finns, uppgå till minst 1211 euro per månad (år 2019).

linkkiFPA:
Arbetstagaren och den sociala tryggheten i Finlandfinska | svenska | engelska

Asylsökande

Asylsökande har inte rätt till finskt socialskydd. Detta innebär att de inte har rätt till FPA:s förmåner.

Mottagningscentralen betalar mottagningspenning till asylsökande. Den utbetalas så länge som asylansökan behandlas. Mottagningspenningen är ett litet belopp som är avsett för ofrånkomliga utgifter.

Om den asylsökande beviljas uppehållstillstånd och är fast bosatt i Finland har han eller hon rätt till finskt socialskydd. Man kan ansöka om att omfattas av det finska socialskyddet av FPA då uppehållstillstånd har beviljats.