Livet i Finland

Städer

Muutto pois Suomesta
theme icon

Flytta från Finland

Anmäl flyttningen till myndigheterna

När du flyttar utomlands från Finland ska du göra en flyttanmälan till magistraten (maistraatti) Du kan göra flyttanmälan på internet eller med en blankett som du får i magistraten eller på posten.

Om du flyttar permanent från Finland eller vistas utomlands två år utan avbrott återkallas ditt uppehållstillstånd. Du kan ställa Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto) en ansökan om att inte återkalla ditt uppehållstillstånd. Ansökan ska göras innan du har vistats utomlands över två år.

Mer information om detta hittar du på InfoFinlands sida Kan jag förlora mitt uppehållstillstånd?.

Flyttning utomlands och social trygghet

När du flyttar utomlands för att bo där eller lämnar Finland för en längre tid än för en kort semesterresa, ska du också anmäla detta till FPA (Kela) Om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland och flyttar utomlands för högst ett år, bibehålls din rätt till den sociala tryggheten i Finland vanligen under din vistelse utomlands.

Om du flyttar till något EU- eller EES-land för att arbeta övergår du till den sociala tryggheten i det land där du arbetar, även om din vistelse varar under ett år. Då kan du inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Om du flyttar utomlands för över ett år, betraktas flyttningen som permanent flyttning. Då upphör din rätt till den sociala tryggheten i Finland när du flyttar bort från Finland. I vissa fall kan du dock bibehålla din rätt till den sociala tryggheten i Finland även om du vistas utomlands över ett år. Till exempel studerande har denna möjlighet. Det gäller även arbetstagare som blivit utsända utomlands av sin finska arbetsgivare. Detta förutsätter att du lämnar in en ansökan i ärendet inom ett år efter din flytt utomlands.

Om du flyttar till ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz som utsänd arbetstagare (lähetetty työntekijä), ska din arbetsgivare hämta intyget E101/A1 för dig vid Pensionsskyddscentralen. Intyget ska hämtas innan du åker utomlands. Med intyget kan du bevisa att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland även om du arbetar utomlands.

När du är utomlands kan din sociala trygghet påverkas till exempel av att du inleder studier eller börjar arbeta. Anmäl alltid förändringar i omständigheterna till FPA.

Mer information om den sociala tryggheten i Finland hittar du på FPA:s webbplats och på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

Frivillig återflyttning av flyktingar, asylsökande och emigranter

Om du vill återvända till ditt hemland kan du i vissa fall få stöd för frivilligt återvändande. Stödet består antingen av pengar eller tjänster. Penningsummans storlek beror på vilket land du återvänder till. Tjänsten kan till exempel vara att du får hjälp med att leta efter en bostad eller arbetsplats i det land dit du återvänder.

Du kan få stöd om:

  • du är asylsökande och handläggningen av din ansökan är oavslutad
  • du har fått ett negativt beslut på din asylansökan
  • du är ett offer för människohandel och du inte har en hemkommun i Finland
  • du har ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av hinder för avlägsnande ur landet
  • du har fått tillfälligt skydd
  • din flyktingstatus i Finland har upphört eller återkallats eller det har fattats beslut om att avvisa dig.

Om du är kund hos en mottagningscentral kan du ansöka om stöd för frivilligt återvändande vid din egen mottagningscentral. Om du inte är kund hos en mottagningscentral kan du ansöka om stöd hos Migrationsverket.

linkkiMuuttoilmoitus.fi:
Flyttanmälanfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Återkallelse av uppehållstillståndfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Flytt utomlands och social trygghetfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Frivillig återflyttningfinska | svenska | engelska

Social- och hälsovårdsministeriet: Ditt sociala skydd när du flyttar utomlands