Syrjintä ja rasismi
theme icon

Diskriminering och rasism

Enligt Finlands lag ska alla människor behandlas likvärdigt oberoende av deras bakgrund och kön. Diskriminering (syrjintä) är ett brott.

Vad är diskriminering?

Med diskriminering avses olikvärdig behandling, varvid personen behandlas sämre än en annan person i samma situation. Grunden för diskriminering kan vara till exempel etniskt ursprung, nationalitet eller religion.

Det är även diskriminering att skapa en hotfull, fientlig, nedsättande eller förödmjukande atmosfär. Att beordra eller instruera en annan person att diskriminera är även det diskriminering.

Ett exempel på diskriminering är om du inte får betjäning på grund av ditt etniska ursprung eller om man vid en arbetsintervju kräver att du ska behärska finska språket fullständigt trots att det inte är nödvändigt i arbetet.

Att människor behandlas på olika sätt innebär inte alltid att det är fråga om diskriminering. Människor kan behandlas på olika sätt om det finns en godtagbar grund för detta.

Diskrimineringslagen definierar vad som är diskriminering.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Ingen får missgynnas på grund av dessa omständigheter.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön.

På InfoFinlands sida Lagar och rättigheter hittar du mer information om dina rättigheter i Finland.

linkkiDiskrimineringsombudsmannen:
Information om diskrimineringfinska | svenska | engelska

Rasism och andra hatbrott

Hatbrott är ett brott vars motiv är fördomar eller hat mot offrets egenskap. Dessa egenskaper kan vara etnisk bakgrund, religion, övertygelse, sexuell läggning, könsidentitet, uttryck för kön, handikapp eller annan motsvarande egenskap. Offer för hatbrott kan vara en människa, grupp, egendom, institution eller en representant av dessa. Ett hatbrott kan vara till exempel våld, ärekränkning, diskriminering, hot, trakasserier eller skadegörelse. Om du blir utsatt för ett hatbrott, meddela detta till polisen.

På InfoFinlands sida Brott hittar du information om hur du gör en polisanmälan.

linkkiBrottsofferjouren:
Hjälp för brottsofferfinska | svenska | engelska

linkkiPolisen:
Polisinrättningarnas kontaktuppgifter och tjänsterfinska | svenska | engelska

Hjälp till offer för diskriminering

Diskriminering på arbetsplatsen

Om du upplever diskriminering på arbetsplatsen ska du först ta kontakt med din förman. Om du inte får hjälp av din förman ska du ta kontakt med arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktige (työsuojeluvaltuutettuu) eller förtroendeman (luottamusmies). Om problemet inte blir löst på arbetsplatsen ska du ta kontakt med arbetarskyddsdistriktet (työsuojelupiirii) för ditt eget område eller ditt eget fackförbund.

På InfoFinlands sida Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet hittar du information om vad som avses med jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsen.

På InfoFinlands sida Problem i arbetslivet hittar du information om många vanligt förekommande problem i arbetslivet och om hur du kan söka hjälp.

linkkiArbetarskyddsförvaltningen:
Arbetarskyddfinska | svenska | engelska

Rådgivning för att motarbeta diskriminering

Om du misstänker att du har blivit utsatt för diskriminering, kan du kontakta Brottsofferjourens rådgivning för att motarbeta diskriminering. Rådgivningen för att motarbeta diskriminering betjänar per telefon. Du hittar kontaktuppgifterna till rådgivningen på Brottsofferjourens webbplats.

linkkiBrottsofferjouren:
Rådgivning för att motarbeta diskrimineringfinska | svenska | engelska

Diskrimineringsombudsmannen

Om du upplever diskriminering någon annanstans än på jobbet eller om du har upptäckt diskriminering någonstans kan du ta kontakt med diskrimineringsombudsmannen (yhdenvertaisuusvaltuutettu). Du kan även ta kontakt på en annan persons eller på någon grupps vägnar.

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, vars uppgift är att främja likvärdighet och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen kan ge anvisningar, råd och rekommendationer samt hjälpa med att åstadkomma förlikning i fall som gäller diskriminering. Ombudsmannen kan även vid behov be den som misstänks för diskriminering om en redogörelse för det skedda. Dessutom kan diskrimineringsombudsmannen föra eller hjälpa med att föra ärendet till Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden eller inför rätten.

Möten måste avtalas på förhand. Byråns tjänster är avgiftsfria. Om du inte kan finska, svenska eller engelska kan du skriva e-post eller brev även på andra språk. Du hittar kontaktuppgifterna på diskrimineringsombudsmannens webbplats.

linkkiDiskrimineringsombudsmannen:
Hjälp till diskrimineringsofferfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | tyska | thai | vietnamesiska | portugisiska | tagalog | polska | bosniska | kroatiska | rumänska | samiska | serbiska | nepali

linkkiDiskrimineringsombudsmannen:
Anmäl diskrimineringfinska | svenska | engelska

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

Om du har blivit utsatt för diskriminering kan du även ta kontakt med diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Nämnden behandlar ansökningar som berör diskriminering och den kan förbjuda diskrimineringen. Dessutom kan nämnden utsätta vite, vilket inskärper förbudet för diskriminering. Nämnden kan även stöda en förlikning mellan parterna. Nämnden behandlar inte diskrimineringsfall förknippade med arbetsförhållanden.

linkkiDiskriminerings- och jämställdhetsnämnden:
Hjälp vid diskrimineringfinska | svenska | engelska | samiska

Invandrarorganisationer

Om du utsätts för diskriminering eller rasism kan du få rådgivning och hjälp även av invandrarorganisationerna. Du hittar organisationernas kontaktuppgifter på InfoFinlands sida Föreningar.