Livet i Finland

Städer

Rikokset
theme icon

Brott

I Finland tillämpas Finlands lag, Finlands strafflag definierar brott och de straff som man får för brott.

Enligt lagen är bland annat följande förbjudet:

  • att skada och stjäla annans egendom,
  • att utöva våld mot kvinnor, män och barn,
  • sexuellt antastande och våldtäkt.

Att bryta mot lagen leder till allvarliga konsekvenser. Om du bryter mot Finlands lag, kan du hamna i fängelse eller du kan bli utvisad ur landet.

Polisen övervakar att lagen efterföljs. Polisen har rätt att ge böter och att gripa och anhålla en person som misstänks för brott. Polisens befallningar ska åtlydas. Polisen behandlar alla jämlikt och opartiskt. Polisen godkänner inte mutor och använder inte våld.

Du har alltid möjlighet att anlita tolk när du har ärende till polisen. Polisen skaffar en tolk och betalar för tolkningen.

linkkiPolisen:
Information om brottfinska | svenska | engelska

linkkiFinlex:
Strafflagenfinska | svenska | engelska

Om du faller offer för ett brott

Om du snabbt behöver hjälp av polisen ska du ringa nödnumret 112. Du ska endast ringa nödnumret i brådskande nödsituationer, där liv, hälsa, egendom eller miljön är i fara.

Var och en har rätt att anmäla ett brott till polisen, dvs. göra en polisanmälan.

Man kan göra en polisanmälan per telefon eller personligen på polisstationen. Du kan göra en polisanmälan också via internet, om det är fråga om ett mindre brott, och du inte behöver brådskande hjälp av polisen.

När du har gjort en polisanmälan, undersöker polisen om det har skett ett brott.

linkkiPolisen:
Elektronisk polisanmälanfinska | svenska | engelska

linkkiPolisen:
Anvisning om brottsanmälanfinska | svenska | engelska

linkkiJustitieministeriet :
Handläggning av brottsmål i tingsrättenfinska | svenska | ryska | arabiska

Hjälp till brottsoffer

Brottsofferjour

Om du själv eller någon av dina anhöriga har fallit offer för ett brott och du behöver stöd eller praktiska råd, kan du kontakta Brottsofferjouren. Brottsofferjouren har kontor på olika håll i Finland.

Brottsofferjourens hjälpande telefon på finska: 116 006

  • måndagar och tisdagar kl. 13–21
  • onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 17–21.

Du kan skicka frågor till Brottsofferjouren också via internet. Du kan fråga på finska, engelska och svenska.

Om du har fallit offer för ett brott kan du fråga om dina rättigheter och få råd också från Brottsofferjourens juridiska telefonrådgivning. Du får betjäning på rådgivningsnumret 0800 161 177 från måndag till torsdag kl. 17–19.

linkkiJustitieministeriet:
Broschyren Om du faller offer för ett brottfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | arabiska

linkkiBrottsofferjouren:
Hjälp för brottsofferfinska | svenska | engelska

linkkiMonika-Naiset liitto rf:
Hjälp och stöd för invandrarkvinnorfinska | engelska | ryska | franska | somaliska | arabiska | kurdiska | thai

Rättshjälp till brottsoffer

Om dina inkomster är små eller medelstora kan du få rättshjälp av staten. Om du fallit offer för ett allvarligt våldsbrott, närståendevåld eller ett sexualbrott, kan du få rättshjälp av staten oberoende av dina inkomster.

Mer information om rättshjälp får du på InfoFinlands sida Behöver du en jurist?

linkkiBrottsofferjouren:
Juridisk rådgivning till brottsofferfinska | svenska

linkkiStatens rättshjälpsbyrå:
Information om rättshjälpfinska | svenska | engelska

Om du är misstänkt för brott

Polisen är skyldig att informera dig om vilket brott du är misstänkt för. Du har också rätt att få hjälp av en jurist och du kan be att han eller hon är närvarande när du går på förhör. Om du behöver en tolk, kan du få en sådan utan avgift.

Personer som fyllt 15 år är ansvariga för brott som de har begått, det vill säga de kan åtalas och dömas i domstol.

Också brott som begåtts av personer under 15 år kan leda till påföljder. En person under 15 år är skyldig att ersätta de skador som han eller hon har orsakat. En anmälan om honom eller henne görs också till barnskyddsmyndigheten och situationen utreds tillsammans med de sociala myndigheterna.

Mer information om rättshjälp får du på InfoFinlands sida Behöver du en jurist?