Kuntoutus
theme icon

Rehabilitering

Rehabilitering som ordnas av kommunerna

Kommunerna ordnar medicinsk rehabilitering till exempel vid hälsovårdscentraler och i sjukhus. Du kan få kommunal rehabilitering om du har hemkommun i Finland. Kommunernas rehabilitering omfattar:

 • rådgivning om rehabilitering
 • undersökningar för att fastställa rehabiliteringsbehovet
 • vård för att förbättra arbets- och funktionsförmågan
 • rehabiliteringsperioder
 • hjälpmedelstjänster
 • anpassningsträning
 • rehabiliteringshandledning

Mer information om kommunens rehabiliteringstjänster får du vid din egen hälsostation.

Rehabilitering som ordnas av FPA

FPA:s rehabilitering kan vara:

 • yrkesinriktad rehabilitering (ammatillinen kuntoutus)
 • rehabilitering för gravt handikappade
 • rehabiliteringspsykoterapi

Yrkesinriktad rehabilitering ordnas av arbetspensionsanstalter (työeläkelaitokset) och FPA (Kela). Medicinsk rehabilitering ordnas av kommunerna och FPA. Om du lider av en yrkessjukdom eller har blivit skadad i ett olycksfall, kan du få rehabilitering från försäkringsbolaget (vakuutusyhtiö). FPA kan betala ut understöd för psykoterapin, men du måste själv hitta en lämplig terapeut.

FPA:s rehabilitering är avsedd för personer som omfattas av den finländska sjukförsäkringen (sairausvakuutus). Mer information om sjukförsäkringen får du på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

Rehabilitering för arbete

Du kan få yrkesinriktad rehabilitering om du har sådana hälsoproblem som hindrar dig från att arbeta. Du kan också få rehabilitering om du riskerar att tvingas sluta arbeta på grund av dina hälsoproblem. Du har rätt till rehabilitering efter ett arbetsolycksfall.

Arbetspensionsanstalter ordnar yrkesinriktad rehabilitering för arbetstagare. Du kan ansöka om rehabilitering vid arbetspensionsanstalten om du har arbetat fem år eller längre. Fråga mer av de sakkunniga inom rehabiliteringsfrågor vid din arbetspensionsanstalt.

FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering för unga personer och vuxna som inte arbetar.

linkkiFPA:
Yrkesinriktad rehabiliteringfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Att ansöka om yrkesinriktad rehabiliteringfinska | svenska | engelska

Rehabilitering för gravt handikappade

Om du är under 65 år och har på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning stora svårigheter att klara av vardagen, till exempel om du har svårt att röra dig eller ta hand om dig själv, kan FPA ordna krävande medicinsk rehabilitering (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) för dig.

Rehabiliteringen genomförs på ett sätt som passar just dig. Du kan få rehabilitering till exempel vid en rehabiliteringsinrättning (kuntoutuslaitos). Du kan också bo hemma och gå på rehabilitering därifrån. Målet med rehabiliteringen är att stöda dig och dina närstående så att du kan föra ett aktivt liv.

Mer information om krävande medicinsk rehabilitering fås av FPA.

linkkiFPA:
Krävande medicinsk rehabiliteringfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Att ansöka om medicinsk rehabiliteringfinska | svenska | engelska

Psykoterapi som rehabilitering

Om du behöver psykoterapi som stöd för din arbets- eller studieförmåga, kan du eventuellt ansöka om rehabiliterande psykoterapi (kuntoutuspsykoterapia). Villkor för att du ska få rehabiliterande psykoterapi är att

 • du har fått psykiatrisk vård i minst tre månader och
 • den vårdande psykiatern skriver ett utlåtande med rekommendation om rehabiliterande psykoterapi.

Lär mer om mentala tjänster på InfoFinlands sida Mental hälsa.

Rehabiliterande psykoterapi kan bestå av individuell terapi, gruppterapi, bildkonstterapi, familjeterapi eller parpsykoterapi. För personer i åldern 16–25 år kan den också omfatta musikterapi. Terapi för unga kan också omfatta besök av föräldrar.

Du kan få understöd för terapin ett år i taget under högst tre år. FPA ersätter högst 80 terapibesök om året och högst 200 besök under tre år.

För att få FPA:s bidrag för psykoterapi ska terapeuten ha rätt att använda psykoterapeutens yrkesbenämning och vara godkänd av FPA.

linkkiFPA:
Rehabiliterande psykoterapifinska | svenska | engelska

linkkiFinlands Psykologiförbund:
Register över psykoterapeuterfinska

Hur söker du dig till rehabilitering

När du behöver rehabilitering behöver du först ett läkarutlåtande. Ta kontakt med din läkare, företagsläkare eller FPA. Om du ansöker om krävande medicinsk rehabilitering behöver du dessutom en rehabiliteringsplan (kuntoutussuunnitelma).

När du har fått ett läkarutlåtande eller en rehabiliteringsplan kan du ansöka om rehabilitering vid din arbetspensionsanstalt eller FPA. Du kan fråga vid kommunens hälsovårdstjänster arbetspensionsanstalten eller FPA om olika rehabiliteringsmöjligheter. Mer information om FPA:s rehabiliteringar hittar du också på FPA:s webbplats.

Om du söker till rehabilitering som ordnas av FPA ska du lämna in din ansökan om rehabilitering till FPA innan rehabiliteringen börjar. FPA ger ett skriftligt beslut om rehabilitering.

linkkiFPA:
Sköta ärenden på Internetfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Kontaktuppgifter till FPAfinska | svenska | engelska

linkkiFpa:
Elektronisk tidsbeställningfinska | svenska | engelska

Utkomst under rehabiliteringen

Under rehabiliteringen kan du få rehabiliteringspenning (kuntoutusraha), om du är 16–67 år och om rehabiliteringen har som syfte att bevara din arbetsförmåga eller göra det möjligt för dig att återvända till arbetslivet eller komma in i arbetslivet. För att få rehabiliteringspenning måste du också få ett rehabiliteringsbeslut (kuntoutuspäätös) till exempel från FPA eller företagshälsovården. Du kan få rehabiliteringspenning på samma villkor också när din hemkommun ordnar din rehabilitering. FPA kan delvis ersätta resorna till rehabiliteringen.

linkkiFPA:
Rehabiliteringspenningfinska | svenska | engelska