Livet i Finland

Städer

Potilaan oikeudet
theme icon

Patientens rättigheter

Rättigheterna för klienter inom hälsovården tryggas i lag. Patienternas rättigheter gäller offentliga och privata hälsovårdstjänster samt hälsovårdstjänster till exempel för åldringar och handikappade.

Om du har hemkommun (kotikunta) i Finland har du rätt att utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna. Mer information finns på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Vårdgaranti (hoitotakuu)

Om du behöver brådskande vård, till exempel om du råkar ut för en olycka, har du rätt att genast få vård på jourmottagningen vid den närmaste hälsovårdscentralen eller det närmaste sjukhuset. Om du inte har hemkommun i Finland och inte heller någon annan grund ger dig rätt att utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna i Finland måste du betala ett pris som motsvarar de faktiska kostnaderna för dessa hälsovårdstjänster.

Om du har hemkommun i Finland kan du utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna i din kommun. Hälsovårdscentralen måste besvara patienternas samtal eller ha öppet så att patienterna kan besöka hälsovårdscentralen alla vardagar under tjänstetid. Om situationen kräver det har du rätt att besöka hälsostationen inom tre vardagar efter att du kontaktade hälsostationen. Hälsostationen måste inleda även icke-brådskande vård senast inom tre månader.

Du kan bli intagen på sjukhus med en läkarremiss. Sjukhuset måste bedöma vårdbehovet inom tre veckor efter att läkarremissen har kommit till sjukhuset. Om det konstateras att en patient behöver vård på sjukhus måste vården inledas senast inom sex månader efter att vårdbehovet har bedömts.

Om den egna hälsostationen eller det egna sjukhuset inte kan ge patienten vård inom utsatt tid måste de ordna möjlighet för patienten att få vård på ett annat ställe. Detta får inte orsaka extra kostnader för patienten.

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Vårdgarantifinska | svenska

Övriga rättigheter

Patienten har rätt:

  • till vård av hög kvalitet
  • till ett gott bemötande: patientens människovärde, övertygelse och integritet ska respekteras
  • till att patientens modersmål och kultur beaktas i den mån det är möjligt
  • att alltid när det är möjligt bli tillfrågad om sitt medgivande innan behandlingen påbörjas
  • att få upplysningar om sitt hälsotillstånd, vårdens omfattning, riskfaktorer och alternativa behandlingsmetoder
  • att kontrollera sina egna uppgifter i patientjournalen och rätta till dem
  • att få veta tidpunkten för intagning för vård om patienten måsta köa till vården
  • att vägra vård
  • att göra en anmärkning till den vårdande enheten om patienten är missnöjd
  • att vid behov få hjälp av patientombudsmannen (potilasasiamies).

En minderårig patients åsikt beaktas när barnet är tillräckligt utvecklat för att uttrycka sin åsikt. En läkare eller någon annan yrkesutbildad person avgör detta. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare kan inte vägra vård om barnet behöver den.

Jämlikhet inom hälsovården

Enligt Finlands grundlag är alla människor lika inför lagen. Ingen får utan godtagbar orsak behandlas olika på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller annat som rör ens person.

I Finland gäller även en lag om likabehandling. Denna lag tillämpas bland annat på diskriminering på grund av etniskt ursprung inom offentliga och privata social- och hälsovårdstjänster. Diskrimineringsombudsmannen och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden övervakar att människor inte diskrimineras på grund av sitt etniska ursprung.

Alla klienter inom hälsovården har rätt till likabehandling utan diskriminering. Om du inte har rätt att använda de offentliga hälsovårdstjänsterna, har du rätt att behandlas jämlikt inom den privata hälsovården.

Diskriminering och dåligt bemötande inom hälsovården

Om du upplever att du blivit fel bemött inom hälsovården kan du ta kontakt med patientombudsmannen (potilasasiamies). Patientombudsmannens tjänster är tillgängliga på alla ställen där hälsovårdstjänster tillhandahålls, till exempel på hälsostationer, sjukhus, privata läkarstationer, åldringshem och vårdanstalter för handikappade. Patientombudsmannens tjänster är kostnadsfria. Be om kontaktuppgifterna till patientombudsmannen vid den vårdenhet där du har varit klient.

Patientombudsmannen bistår i att reda ut missförstånd samt ger råd och hjälper dig om du vill göra en anmärkning eller söka patientskadeersättning. Patientombudsmannen ger också information om patientens rättigheter och främjar förverkligandet av dessa.

Om du misstänker att du blivit diskriminerad inom den offentliga eller privata hälsovården på grund av din etniska härkomst kan du även ta kontakt med diskrimineringsombudsmannen (yhdenvertaisuusvaltuutettu).

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Patientombudsmannenfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiDiskrimineringsombudsmannen:
Hjälp till diskrimineringsofferfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | tyska | thai | vietnamesiska | portugisiska | tagalog | polska

Tolktjänster

Inom hälsovården har du rätt att bli betjänad på finska och svenska. Om inte talar dessa språk kan du i Finland få tolktjänster på många olika språk. I en del situationer kan myndigheten beställa en tolk och betala för tolkningen. Detta är inte alltid möjligt. Fråga myndigheten på förhand.

Tolkningen kan också ordnas per telefon. Tolken ska vara myndig, så egna minderåriga barn kan inte användas som tolk.

Du får mer information på InfoFinlands sida Behöver du en tolk?.

Patientföreningar

I Finland finns många patientföreningar som tillhandahåller information och rådgivning för människor med en viss sjukdom. Via en patientförening kan man också hitta kamratstöd.

linkkiFinlands Patientförbund rf:
Kontaktuppgifter till patientorganisationerfinska