Livet i Finland

Städer

Kun odotat lasta
theme icon

När du väntar barn

Om du misstänker att du är gravid kan du göra ett graviditetstest (raskaustesti). Graviditetstest kan köpas till exempel på apoteket.

När du är gravid:

  1. Ta kontakt med mödrarådgivningen (äitiysneuvola) i din hemkommun.
  2. Låt göra en läkarundersökning före utgången av den fjärde graviditetsmånaden.
  3. Gör en skriftlig anmälan till din arbetsgivare senast två månader innan du blir moderskapsledig.

Mödrarådgivningen

På mödrarådgivningen får du handledning i allt som rör din graviditet och information om olika tjänster som samhället tillhandahåller. På mödrarådgivningen följs också moderns och fostrets hälsotillstånd. Rådgivningstjänsterna i den egna hemkommunen är gratis. Du kan använda mödrarådgivningstjänsterna i din hemkommun om du har hemkommun (kotikunta) i Finland. Mer information finns på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Också pappor är välkomna till rådgivningen. På rådgivningen diskuteras parförhållandet och föräldraskapet samt papparollen och föräldrarnas ansvar.

Rådgivningen ordnar också förlossningsförberedelse och familjeträning för blivande mammor och pappor. De flesta finländska pappor och mammor deltar i denna utbildning.

Rådgivningens skötare kan vid behov beställa en tolk som deltar i rådgivningsmötena. Tolken ska vara vuxen, egna minderåriga barn kan alltså inte användas som tolk.

Mödrarådgivningen ger alla blivande föräldrar broschyren Vi väntar barn som ges ut av Institutet för hälsa och välfärd (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).

Det är bra att gå på läkarundersökning första gången före utgången av den fjärde graviditetsmånaden. Då får du ett graviditetsintyg av läkaren eller från rådgivningen. Det behöver du när du ansöker om moderskapsunderstöd (äitiysavustus) och moderskapspenning (äitiysraha) hos FPA (Kela). Mer information finns på InfoFinlands sida Stöd till gravida.

På social- och hälsovårdsministeriets (Sosiaali- ja terveysministeriö) sidor finns allmän information om rådgivningsverksamheten i Finland.

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Broschyren Vi väntar barn(pdf, 1,46 Mt)finska | svenska | engelska | ryska | somaliska

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Information om rådgivningsbyråernas tjänsterfinska | svenska | engelska | ryska

Smärtor och blödningar under graviditeten

Små smärtor hör till en normal graviditet när livmodern växer. Om du är osäker på om smärtan är normal ska du fråga råd vid din egen rådgivningsbyrå. Om du har kraftiga smärtor eller blödningar ska du kontakta sjukhuset. Vid behov kallas du till undersökning. I brådskande fall behöver du ingen remiss.

Omskärelse och graviditet

Om du har omskurits innan du kom till Finland öppnas din slidmynning med operation (avausleikkaus) i samband med förlossningen. Öppningsoperationen kan även göras i mitten av eller före graviditeten. Öppningsoperationen gör förlossningen och undersökningarna under graviditeten lättare. Operationen görs på sjukhus och återhämtningen tar vanligtvis 1–2 dagar. Fråga mer av mödrarådgivningens hälsovårdare.

Stöd till gravida

Om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland har du rätt till olika understöd från FPA under och efter graviditeten. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd till gravida och Stöd efter barnets födelse.

linkkiFPA:
Sköta ärenden på Internetfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Kontaktuppgifter till kontorenfinska | svenska | engelska

linkkiFpa:
Elektronisk tidsbeställningfinska | svenska | engelska

Vad ska jag göra om jag inte har hemkommun i Finland?

Ta kontakt med en privat läkarstation. På de största orterna finns flera privatläkare och på somliga orter också privata rådgivningsbyråer. Beakta att den privata hälsovården är dyr. Du kan inte få en finsk personförsäkring om du inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Väntar du barn ensam eller i en svår livssituation?

Om du väntar barn och känner att du inte klarar dig på egen hand kan du kontakta ett mödrahem (ensikoti). På mödrahemmet får du hjälp med föräldraskapet och livskompetensen. Fråga om mödrahemsverksamheten på din egen rådgivningsbyrå. Mödrahemmets tjänster är avsedda för personer som har hemkommun i Finland. Du behöver också ett följebrev från kommunens socialväsen. Mer information om rätten till hemkommun finns på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Överväger du att avbryta graviditeten? Läs mer på InfoFinlands sida Abort.

linkkiFörbundet för mödra- och skyddshem:
Kontaktuppgifter till mödrahemfinska