Vammainen lapsi
theme icon

Ett handikappat barn

Handikappbidrag för barn under 16 år

Ett barn under 16 år kan få handikappbidrag (vammaistuki) om hen på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom behöver regelbunden vård, omsorg och rehabilitering under minst sex månaders tid. Du ansöker om handikappbidrag för barn under 16 år vid FPA. Handikappbidraget beviljas vanligtvis för en bestämd period. När perioden har gått kan man ansöka om förlängning för bidraget.

linkkiFPA:
Handikappbidrag för barnfinska | svenska | engelska

Specialvårdspenning

Du kan få specialvårdspenning från FPA om

  • ditt barn är under 16 år och vårdas på sjukhus eller
  • om du tar hand om barnet i hemmet och hemvården ansluter sig till barnets sjukhusvård eller
  • om utbetalningen av ditt arbetsmarknadsstöd avbryts tillfälligt eftersom du på grund av vården av ditt barn inte kan delta i integrationsåtgärderna eller
  • ditt barn provar på att återvända till skolan eller barnomsorgen.

linkkiFPA:
Specialvårdspenning för barn under 16 årfinska | svenska | engelska

Rehabilitering för barn

Barn med gravt handikapp kan få krävande medicinsk rehabilitering (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). FPA ordnar rehabiliteringen och ersätter kostnaderna för den. Rehabiliteringen kan omfatta många olika slags aktiviteter. Den kan till exempel bestå av fysioterapi eller olika kurser där man lär sig att leva med sitt handikapp. FPA kan även ordna rehabilitering som behovsprövad rehabilitering (harkinnanvarainen kuntoutus). Behovsprövad rehabilitering har som mål att förbättra arbets- eller funktionsförmågan. Om barnet inte kan få krävande medicinska rehabilitering från FPA, ska rehabiliteringen ordnas av hemkommunen.

linkkiFPA:
Krävande medicinsk rehabiliteringfinska | svenska | engelska

Handikappade barns skolgång

Ett handikappat barn har rätt till skolgång i närliggande skola. Ett handikappat barn kan få specialundervisning om barnets handikapp försvårar inlärningen. Barnet kan vid behov även få ett skolgångsbiträde (koulunkäyntiavustaja).

FPA kan betala dyra och krävande hjälpmedel (apuväline) som det handikappade barnet behöver för sin skolgång. Sådana hjälpmedel är till exempel datorer och tilläggsutrustning till datorer. Barnet kan också få hjälpmedel om han eller hon inte kan studera utan dem eller om det är mycket svårt utan dem. Hjälpmedel kan fås tidigast när barnet går i grundskolans årskurs sju.

linkkiFPA:
Hjälpmedel för arbete och studierfinska | svenska | engelska

Handikappade barns fritid

Information om hobbymöjligheterna på din hemort får du till exempel vid idrotts- och kulturförvaltningen i din hemkommun. Också handikapporganisationer tillhandahåller många slags hobbyverksamheter. Till exempel föreningen för handikappidrott och -motion i Finland, VAU ry, ordnar olika idrotts- och motionsevenemang.

linkkiDe Utvecklingsstördas Stödförbund (VAU):
Motion för handikappade barn och ungafinska | svenska | engelska