Vammaiset ihmiset
theme icon

Handikappade personer

Enligt finsk lag får ingen diskrimineras på grund av ett handikapp. Handikappade personer har rätt att leva ett normalt liv, till exempel studera, arbeta och bilda familj. Finland har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

Handikappade personer kan ha svårt att klara av det dagliga livet på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom. Kommunerna måste tillhandahålla handikappade de tjänster som de behöver. Sådana tjänster är till exempel färd- och assistenttjänsterna. Om du har uppehållstillstånd och hemkommun i Finland, har du rätt till kommunens tjänster för handikappade. Läs mer om tjänsterna för handikappade och om att ansöka dem på InfoFinlands sida Tjänster för handikappade.

Handikapporganisationer

I Finland finns flera organisationer som arbetar för att förbättra handikappade personers ställning i samhället. Hos dessa organisationer kan du få råd och hjälp till exempel vid ansökan om tjänster. Många organisationer erbjuder fritidsverksamhet och kamratstöd till personer i alla åldrar. Du hittar kontaktuppgifterna till organisationerna på Handikappforums webbplats.

I Finland finns även stödcentret Hilma för handikappade invandrare som erbjuder servicevägledning och rådgivning för handikappade invandrare och långtidssjuka.

linkkiStödcentralen Hilma för handikappade invandrare:
Stöd och hjälp för handikappade invandrarefinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | persiska | arabiska | kurdiska

linkkiHandikappforum:
Handikapporganisationer i Finlandfinska | svenska | engelska

Synskadade

Om du är blind eller har nedsatt syn kan du få tjänster för synskadade. Om du behöver hjälpmedel ska du först besöka din egen hälsostation för en läkarundersökning. Läkaren bedömer din synskada och därefter kan du få hjälpmedel i form av medicinsk rehabilitering. Läs mer på InfoFinlands sida Tjänster för handikappade.

Om du på grund av ditt handikapp behöver till exempel en speciell dator eller särskilda hushållsapparater kan du få understöd för detta vid socialbyrån i din hemkommun. Detta är dock prövningsbaserat, med andra ord är det inte säkert att du får stödet.

På biblioteket för synskadade Celia kan du låna ljudböcker, punktskriftsböcker, e-böcker och reliefbilder. Biblioteket producerar även läroböcker för synskadade skolelevers och studerandes behov.

Synskadades förbund är en organisation som arbetar för att förbättra synskadades ställning i samhället. Förbundet erbjuder även mycket nyttig information och tjänster till synskadade.

linkkiAviris:
De vanligaste hjälpmedlen för synskadadefinska

linkkiCelia:
De synskadades bibliotekfinska | svenska | engelska

Hörselskadade

Personer med en hörselskada är döva eller har nedsatt hörsel. Många kommunicerar med teckenspråk. I Finland används det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Personer med en hörselskada använder ofta även hörapparater.

Om du behöver hjälpmedel ska du först besöka din egen hälsostation för en läkarundersökning. Läkaren bedömer din hörselskada och därefter kan du få hjälpmedel i form av medicinsk rehabilitering.

Du kan till exempel få ett brandlarm avsett för hörselskadade och en texttelefon för att kunna bo tryggt i ditt hem. Ansök om dessa hjälpmedel vid socialbyrån i din hemkommun.

Om du behöver det på grund av din hörselskada kan du få tolktjänster till exempel i arbetet, studierna eller när du ska sköta ärenden. Tolkning kan ges på teckenspråk eller vara skrivtolkning. Ansök om rätten att använda tolktjänster hos FPA.

Läs mer om hjälpmedel och tolktjänster på InfoFinlands sida Tjänster för handikappade.

På internet finns ordboken för det finska teckenspråket, Suvi.

Hörselförbundet och Finlands Dövas Förbund är organisationer som arbetar för att förbättra hörselskadade personers ställning i samhället. De erbjuder även mycket nyttig information och tjänster till hörselskadade.

linkkiFinska Hörselförbundet rf:
Hjälpmedel för hörselnfinska

linkkiFPA:
Tolktjänster för handikappadefinska | svenska

linkkiSuvi.viittomat.net:
Ordbok i det finska teckenspråketfinska

linkkiFinska Hörselförbundet rf:
Information om Hörselförbundetfinska

linkkiFinlands Dövas Förbund rf:
Information om Finlands Dövas Förbundfinska | svenska | engelska

linkkiDövas folkhögskola:
Utbildning för döva invandrarefinska

Rörelsehandikappade

En rörelsehandikappad person kan inte röra sig självständigt eller utan hjälpmedel. En rörelsenedsättning kan bero på en sjukdom, ett olycksfall eller genetiska orsaker.

Om du behöver hjälpmedel ska du först besöka din egen hälsostation för en läkarundersökning. Läkaren bedömer din rörelsenedsättning och därefter kan du få hjälpmedel i form av medicinsk rehabilitering.

Om det måste göras förändringsarbeten eller installeras fasta hjälpmedel i din bostad kan du få ersättning för detta av din hemkommun. Bostaden kan till exempel byggas om så att du kan röra dig med en rullstol i den. Fasta hjälpmedel är till exempel stödhandtag, ramper och elektriska dörrar. Läs mer om hjälpmedel och förändringsarbeten på InfoFinlands sida Tjänster för handikappade.

linkkiInvalidförbundet:
Stöd och verksamhet för rörelsehindradefinska | svenska | engelska

Utvecklingsstörda

En utvecklingsstörning gör det svårare att lära sig och förstå nya saker. För en utvecklingsstörd person är det svårare att lära sig och minnas saker än för andra. Utvecklingsstörningen upptäcks ofta i barndomen eller ungdomen.

För en utvecklingsstörd person finns olika slags specialtjänster. Sådana är till exempel boendetjänster, arbetsverksamhet och dagverksamhet. Läs mer om tjänsterna för utvecklingsstörda på InfoFinlands sida Tjänster för handikappade.

Det finns även många organisationer där du kan få information och stöd. Du hittar mer information till exempel på Kehitysvammaliittos och Kehitysvammaisten Tukiliittos webbplatser.

linkkiVerneri.net:
Information för utvecklingsstörda och anhörigafinska

linkkiFörbundet Utvecklingsstörning:
Utvecklingsstördas intressebevakningsorganisationfinska | engelska

linkkiUtvecklingsstördas intressebevakningsorganisation:
Utvecklingsstördas intressebevakningsorganisationfinska | svenska | engelska