Livet i Finland

Städer

Lapsen hoito
theme icon

Vård av barnet

Alternativen för dagvård av barn i Finland är

 • kommunal dagvård
 • privat dagvård
 • vård av barn i hemmet

Vanligen vårdar någondera av föräldrarna barnet hemma åtminstone under föräldraledigheten (vanhempainvapaa), det vill säga tills barnet är ungefär 9 månader gammalt. Om du vårdar ditt barn hemma även efter detta har du rätt att vara ledig från ditt arbete för vård av barn tills barnet fyller tre år. Mer information om ledigheterna får du på InfoFinlands sida Familjeledighet. Du kan ansöka från Kela om ekonomiskt stöd för hemvård av barn. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd för vård av barn i hemmet.

Dagvården är avsedd för barn under skolåldern. Dagvård är inte endast vård, utan även småbarnsfostran (varhaiskasvatus). Den innebär fostran, undervisning och vård, som har planerats pedagogiskt och vars mål och syften är noga genomtänkta. Inom småbarnsfostran arbetar utbildade pedagoger inom småbarnsfostran och barnskötare.

Kommunal dagvård

Om du har din hemkommun i Finland, kan du ansöka om en kommunal dagvårdsplats för barnet efter föräldraledigheten. Då är barnet ca nio månader gammalt. Om du inte har en hemkommun i Finland, räknas du som invånare i den kommun där du vistas.

Om båda föräldrarna arbetar, har barnet rätt till småbarnsfostran på heltid.

Om den ena föräldern är hemma, beror rätten till småbarnsfostran på hemkommunen.

 • I vissa kommuner har barnet rätt till småbarnsfostran på heltid även då den ena föräldern är hemma.
 • I vissa kommuner har barnet rätt till 20 timmar småbarnsfostran per vecka om den ena föräldern är hemma. Familjen kan ändå söka rätt till småbarnsfostran på heltid om barnet behöver särskilt stöd till exempel i att lära sig det finska språket eller på grund av att familjen befinner sig i en svår situation.

Du kan ansöka om en kommunal dagvårdsplats

 • på ett daghem (päiväkoti)
 • inom gruppfamiljedagvård (ryhmäperhepäivähoito)
 • inom familjedagvård (perhepäivähoito)

På daghemmet är barnen vanligen indelade i grupper med 3-4 skötare. Vanligtvis består gruppen av 12–24 barn. Antalet beror på barnens ålder och på hur många skötare gruppen har.

I gruppfamiljedagvård finns 2-3 skötare. I gruppen kan det finnas fyra barn för varje skötare.

Familjedagvård innebär att skötaren vårdar barnen i sitt eget hem. Skötaren kan vårda fyra barn åt gången. Dessutom kan hon/han vårda till exempel ett barn i förskoleåldern. Vissa familjedagvårdare vårdar barnen hemma hos de barn som ingår i gruppen.

Ansök om en kommunal dagvårdsplats från din egen kommun senast fyra månader innan du behöver den. Man kan få en dagvårdsplats inom två veckor, om föräldrarna får ett arbete eller en studieplats.

Avgiften för den kommunala dagvården beror på familjens inkomster och storlek samt på hur många timmar om dagen barnet vårdas. Dagvårdsavgiften för ett barn kan vara högst 290 euro i månaden. Man får rabatt för syskon. Om familjens inkomster är väldigt små kan dagvården vara kostnadsfri för familjen. Fråga mer av informationstjänsten i din kommun.

Privat dagvård

En privat dagvårdsplats kan finnas

 • i ett privat daghem eller i ett gruppfamiljedaghem
 • i familjedagvård eller
 • hemma, då familjen anställer en skötare i hemmet

Du kan ansöka om en daghemsplats direkt från det privata daghemmet eller gruppfamiljedaghemmet.

Du kan också leta upp en privat familjedagvårdare som vårdar barnen hemma hos sig, eller anställa en skötare i ditt eget hem. Om du anställer en skötare i ditt hem blir du en arbetsgivare, och du måste uppfylla en arbetsgivares skyldigheter. Läs mera på InfoFinlands sida Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. Familjen kan anställa en skötare i sitt hem även tillsammans med en annan familj.

Kommunen övervakar den privata dagvården. Du får information om de olika alternativen av kommunens dagvårdsansvariga.

Priserna för privat dagvård varierar. Man kan ändå ofta få stöd från Fpa för den privata vården. Då är privat dagvård inte nödvändigtvis mycket dyrare än kommunal dagvård.

Stöd för privat dagvård

Om barnet har en hemkommun i Finland, kan du ansöka om Fpa-stöd för privat vård. Dagvårdsproducenten måste ha kommunens godkännande.

Du kan ansöka om privatvårdsstöd (yksityisen hoidon tuki), om

 • ditt barn som är under skolåldern är i privat dagvård; eller
 • barnet har någon annan privat skötare.

Du kan inte ansöka om privatvårdsstöd om skötaren är en medlem i barnets familj eller om barnet och skötaren bor i samma hushåll. Du kan inte heller ansöka om privatvårdsstöd för kommunal dagvård.

Stödets storlek beror bland annat på familjens inkomster och kommunen som familjen bor i.

Kela betalar stödet direkt till skötaren eller dagvårdsproducenten. Man måste betala skatt för privatvårdsstödet. Stödet betalas inte till utlandet.

Läs mera om privatvårdsstöd på Fpa:s sidor.

Fpa har en telefontjänst för barnfamiljer. Du kan ringa dit från måndag till fredag kl. 8.00–18.00

 • på finska tfn +358 (0)20 692 206
 • på svenska och engelska tfn +358 (0)20 692 226

På Fpas byråer får du betjäning även på andra språk med hjälp av en tolk.

linkkiFPA:
Stöd för privat vårdfinska | svenska | engelska

Vad händer under dagvården?

Till dagvårdsdagen hör mångsidig verksamhet, till exempel lekar, motion, utevistelse, musik, pyssel och utfärder. I dagen ingår också en vilostund. Målsättningen med verksamheten är att främja barnets utveckling och lärande. Barnet lär sig även sociala färdigheter i dagvården. Barnet får stöd i att lära sig det finska eller svenska språket, om hans/hennes modersmål är ett annat språk. Om barnet behöver, kan hen även få specialundervisning.

Daghemmet är ändå inte en skola. Barnen studerar inte skolämnen och har inte lektioner.

Barnen äter tre måltider under dagvården: frukost, lunch och mellanmål. Om ditt barn har en specialdiet ska du berätta om det på daghemmet.

I dagvården beaktas familjens religion eller livsåskådning. Daghemmets personal och familjedagvårdarna frågar föräldrarna hur detta ska beaktas.

På vissa orter finns det daghem, som fungerar på andra språk än finska eller svenska.

Vanligen börjar dagvårdsdagarna på morgonen och tar slut på eftermiddagen. Vissa daghem och familjedagvårdare erbjuder vård dygnet runt med anledning av föräldrarnas arbete eller studier.

Tillfällig hjälp med vård av barn

Genom Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalföreningar kan du hitta en tillfällig skötare för ditt barn i hemmet. Hjälpen med barnskötsel kostar. Kontrollera priset på MLL:s webbsidor. Om du anställer en skötare i ditt hem måste du även sköta de förpliktelser som tillkommer en arbetsgivare. Läs mera på InfoFinlands sida Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter.

Klubbar

Kommunerna, föreningar och församlingar ordnar dagklubbar för barn. Även i lekparker finns det klubbverksamhet. Klubbarna räcker vanligen ett par timmar.

Det öppna daghemmet kan du besöka tillsammans med ditt barn. Verksamheten räcker några timmar åt gången. Det öppna daghemmet kostar ingenting.

I klubbarna och i det öppna daghemmet ordnas handledda lekar, sång, pyssel och annat program.

linkkiUndervisnings- och kulturministeriet:
Information om dagvårdfinska | svenska | engelska

linkkiHoitopaikka.net:
Information om privat dagvårdfinska