Muut tuet perheille
theme icon

Övriga understöd till familjer

Familjer kan få olika slags understöd för sina levnadskostnader. Förutsättningen för att få de flesta understöden är att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland eller att du har hemkommun i Finland.

Om familjens pengar inte räcker till att betala hyran för bostaden eller kostnaderna för en ägarbostad kan familjen ansöka om allmänt bostadsbidrag vid Fpa.

Om barnets vårdnadshavare är pensionerad kan han eller hon ansöka om en barnförhöjning på sin pension från Fpa. Fpa betalar barnförhöjningen tills barnet fyller 16 år.

Familjen kan ansöka om utkomststöd om den har ekonomiska problem som den inte klarar av annars. Utkomststöd söks hos FPA.

Om du hemma vårdar en långtidssjuk, handikappad eller äldre familjemedlem kan din hemkommun betala stöd för närståendevård (omaishoidontuki) till dig. Du kan ansöka om stöd för närståendevård hos socialbyrån i din hemkommun. Läs mer på InfoFinlands sida Ekonomiskt stöd och under rubriken När du vårdar en närstående i hemmet på sidan Äldre människor.

På InfoFinlands sida Familjer med en förälder finns information om hurdant understöd den vårdnadshavare som bor med sitt barn kan få om föräldrarna inte bor tillsammans. Underhållsbidraget är ett bidrag som den förälder som inte bor med barnet betalar för att delta i barnets levnadskostnader. Den förälder som inte bor med barnet betalar underhållsbidrag till den förälder hos vilken barnet bor officiellt.

linkkiFPA:
Barnförhöjningfinska | svenska | engelska