Livet i Finland

Städer

Lapsi avoliitossa
theme icon

Ett barn i ett samboförhållande

Fastställande av faderskap (Isyyden tunnustaminen)

Om ni lever i ett samboförhållande och får ett barn ska barnets far fastställas. Om faderskapet inte fastställs är barnet officiellt faderlöst och då ansvarar modern ensam för underhåll och vård av barnet, även om ni bor tillsammans. Faderskapet kan fastställas vid mödravården under graviditeten. När barnet är fött kan faderskapet fastställas hos barntillsynsmannen i hemkommunen. Faderskapet fastställs av magistratet.

När faderskapet har fastställts

 • kan barnet ges faderns efternamn
 • kan fadern vara barnets vårdnadshavare antingen tillsammans med barnets mor eller ensam. Vårdnadshavaren (huoltaja) är den person som ansvarar för vården och uppfostran av barnet.
 • är fadern förpliktad att delta i underhåll av barnet
 • har barnet rätt att ärva sin far och släkten på sin fars sida och tvärtom
 • har barnet rätt till familjepension om fadern dör.

Om fadern inte erkänner sitt faderskap kan modern väcka talan för fastställande av faderskapet.

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Erkännande och fastställande av partnerskapfinska | svenska

Barnets efternamn vid samboende

När ett barn föds i ett samboförhållande, kan hen få

 • moderns efternamn eller
 • faderns efternamn, om faderskapet har fastställts, eller
 • föräldrarnas gemensamma efternamn eller
 • ett kombinerat efternamn som har bildats av föräldrarnas efternamn.

Om föräldrarna inte har ett gemensamt efternamn men de har gemensamma barn, får barnet samma efternamn som dess syskon har.

Du kan ansöka om ett gemensamt efternamn med din sambo

 • om ni har bott tillsammans minst fem år eller
 • om ni har ett gemensamt barn.

Adoption i ett samboförhållande

Sambor kan inte adoptera ett barn tillsammans. De kan inte heller adoptera varandras barn så att barnet blir gemensamt.

Internationella fördrag

Ett bekännande av faderskap som har bekräftats av en myndighet i ett annat nordiskt land (Sverige, Norge, Danmark och Island) är i kraft även i Finland.

Också ett erkännande av faderskap som skett i något annat land än i de nordiska länderna kan godkännas i Finland om faderskapsbeslutet är i kraft i det land där det tagits och om barnets föräldrar är födda i detta land.

Barn födda utom äktenskapet har mycket olika ställning i olika länder. Ett faderskap som erkänts i Finland är inte nödvändigtvis giltigt i barnets eller faderns ursprungsland. Fråga mer vid beskickningen för ditt eget land.

Arvsskatt och änkepension

Om ett sambopar har ett gemensamt barn är arvsskatten för detta barn den samma som för ett barn som fötts inom äktenskapet.

Om endera sambon dör kan sambons barn få änkepension hos Fpa.