Kun lapsi syntyy Suomessa
theme icon

När ett barn föds i Finland

Barnets födelse registreras på sjukhuset

När ett barn har fötts registrerar sjukhuset födelsen i Finlands befolkningsdatasystem, och barnet får en tillfällig personbeteckning. Detta görs om

 • barnets mor har uppehållsrätt i Finland,
 • modern har en hemkommun i Finland och
 • modern har en finsk personbeteckning.

Om barnets mor inte är registrerad i Finland kan sjukhuset inte registrera födelsen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar ingen blankett till modern. I detta fall ska du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och be om anvisningar om hur barnet registreras.

Du kan läsa mer om registreringen av modern på InfoFinlands sida Registrering som invånare.

linkkiMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata:
Kontaktuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatafinska | svenska | engelska

Barnet registreras i befolkningsdatasystemet

Inom två veckor efter att barnets födelse registrerats skickar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en blankett hem till modern. Med den här blanketten kan du meddela följande information till myndigheterna:

 • att barnet registrerats i det finländska befolkningsdatasystemet
 • barnets namn
 • modersmål
 • religion.

Fyll i blanketten noggrant och underteckna den. Om föräldrarna är gifta ska båda föräldrarna underteckna blanketten.

Returnera blanketten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inom två månader efter att barnet fötts. Du kan skicka blanketten per post eller lämna den personligen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i ditt område. Först efter detta registreras ditt barn i befolkningsdatasystemet.

Barnets namn

I Finland finns en namnlag. Enligt den ska alla som har en hemort i Finland ha ett efternamn och 1–4 förnamn. Förnamnen ska vara förenliga med Finlands namnlag. Till exempel får syskon inte ha samma namn som första namn.

Barnet får efternamn av sina föräldrar. Om föräldrarna har samma efternamn, blir detta även barnets efternamn.

Om föräldrarna har olika efternamn beror barnets efternamn på situationen.

 • Om föräldrarna är gifta kan de välja endera makens efternamn till barnet.
 • Om föräldrarna inte är gifta kan barnet få antingen moderns eller faderns efternamn, om faderskapet har fastställts. Läs mer om fastställande av faderskap vid punkten Erkännande av faderskap på den här sidan.

Om föräldrarna har ett kombinerat efternamn, blir detta även barnets efternamn.

Om föräldrarna har gemensamma barn sedan tidigare, ska minderåriga syskon ha samma efternamn.

Om föräldrarna har separerat, bestämmer barnets vårdnadshavare vilket namn barnet får.

Om föräldrarna inte kommer överens om barnets efternamn, får barnet moderns efternamn.

Barnets modersmål

När barnet föds måste man registrera dess modersmål. Det är obligatoriskt att registrera språket. Ditt barn kan endast ha ett språk som modersmål. Du kan ändra språket senare om du vill.

Det är bra att fundera på vilket språk du vill registrera för ditt barn. Språkvalet kan påverka barnets möjligheter att studera olika språk i skolan.

Barn, vars modersmål inte är finska eller svenska, studerar finska eller svenska som andraspråk i den så kallade S2-undervisningen. Barnet kan även läsa sitt eget modersmål om man har registrerat något annat språk än finska eller svenska som modersmål för barnet. Att delta i modersmålsundervisningen är frivilligt.

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Eget språk, eget sinne(pdf, 789.88 KB)finska

Barnets religion

Barnets religion är familjens ensak. Du får själv bestämma vilket trossamfund ditt barn ska höra till. Det är inte obligatoriskt att ange barnets religion. Om den ena föräldern har ensam vårdnad om barnet, kan den föräldern ensam bestämma vilket trossamfund barnet ska höra till.

linkkiUndervisnings- och kulturministeriet:
Religionsfrihetfinska | svenska | engelska

linkkiFritänkarförbundet r.f.:
Religionsfriheten för barn och ungafinska

Vilket medborgarskap får barnet?

Barnets medborgarskap beror på föräldrarnas medborgarskap. När ett barn föds, får barnet finskt medborgarskap om

 • barnets mor är finsk medborgare,
 • barnets far är finsk medborgare och föräldrarna är gifta,
 • barnets far är finsk medborgare, barnet föds utom äktenskap i Finland och faderskapet fastställs,
 • barnets far avled innan barnet föddes, men fadern var finsk medborgare och gift med barnets mor medan han levde eller
 • barnets far avled innan barnet föddes, barnet föds utom äktenskap i Finland och faderskapet fastställs.

Ett barn får finskt medborgarskap också om hen föds i Finland och inte får medborgarskap i något annan land av sina föräldrar. I detta fall fastställer Migrationsverket barnets medborgarskap.

Ett barn kan samtidigt ha både finskt medborgarskap och medborgarskap i ett annat land, om det andra landet godkänner flerfaldigt medborgarskap. Fråga mer om detta vid ditt eget lands beskickning.

Läs mer om finskt medborgarskap på InfoFinlands sida Finskt medborgarskap.

linkkiMigrationsverket:
Barnets medborgarskapfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Att ansöka om finskt medborgarskapfinska | svenska | engelska

Om barnet inte får finskt medborgarskap

Om ditt barn inte får finskt medborgarskap vid födelsen ska du ansöka om ett pass för barnet vid ditt hemlands beskickning. För detta behöver du barnets födelseattest från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

På InfoFinlands sida Ambassader i Finland hittar du information om andra länders beskickningar i Finland.

Därefter måste du ansöka om uppehållstillstånd eller registrering av EU-medborgares uppehållsrätt för barnet.

 • Om barnet får medborgarskap i ett EU-land, ska du ansöka om registrering av EU-medborgares uppehållsrätt för barnet i Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe.
 • Om barnet får medborgarskap i ett annat land, ska du ansöka om uppehållstillstånd för barnet i Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe.

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

Barnets sociala trygghet

Om barnet omfattas av Den sociala tryggheten i Finland får hen ett FPA-kort, det vill säga ett sjukförsäkringskort. FPA skickar kortet hem efter att barnet har fått en personbeteckning och ett namn.

Du måste ansöka om familjeförmåner separat från FPA. Läs mer om ämnet på InfoFinlands sidor Stöd till gravida och Stöd efter barnets födelse.

Erkännande av faderskap

Om barnets föräldrar är gifta behöver faderskapet inte erkännas separat.

Om barnets mor och far inte är gifta och faderskapet inte erkänns, är barnet officiellt faderlöst.

Faderskapet kan erkänns redan under graviditeten vid mödrarådgivningsbyrån eller efter barnets födelse hos barnatillsyningsmannen i den egna kommunen. Om faderskapet erkänts före födelsen inleds behandlingen av faderskapsärendet först 30 dagar efter barnets födelse. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bekräftar erkännandet av faderskapet.

Läs mer på InfoFinlands sida Samboförhållande.

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Erkännande och fastställande av partnerskapfinska | svenska

Barnet måste ha en vårdnadshavare

Enligt finländsk lag är en person som är under 18 år ett barn. Personer under 18 år ska ha minst en vårdnadshavare. Vanligtvis är barnets föräldrar dess vårdnadshavare.

Om ett barn föds inom äktenskap är båda föräldrarna tillsammans barnets vårdnadshavare.

Om föräldrarna inte är gifta och faderskapet inte har erkänts, är modern barnets vårdnadshavare och bestämmer ensam om alla barnets angelägenheter. Detta innebär att modern ensam bestämmer om barnets angelägenheter även om föräldrarna bor tillsammans. Fadern får vårdnad om barnet om föräldrarna ingår ett avtal om gemensam vårdnad och faderskapet har erkänts.

Vårdnadsavtalet ingås antingen på rådgivningsbyrån före barnets födelse eller hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.