Livet i Finland

Städer

Avioliittoon vihkiminen
theme icon

Vigsel

Vigseln kan förrättas

  • som en civilvigsel i magistraten eller
  • som en kyrklig vigsel.

Personerna som ska gifta sig ska båda vara närvarande vid vigseln. Dessutom måste minst två vittnen vara närvarande.

Civilvigsel

Civilvigsel kan enligt lag förrättas av en häradsskrivare som arbetar vid magistraten (maistraatti) eller en lagman eller tingsdomare som arbetar i tingsrätten (käräjäoikeus). Boka vigseltiden i magistraten eller tingsrätten i god tid för bröllopsdagen.

Civilvigseln är avgiftsfri om den förrättas i magistraten eller tingsrätten under tjänstetid. På separat överenskommelse kan vigseln också förrättas någon annanstans, till exempel hemma eller i en festlokal. Då tas en separat avgift ut.

Var och en har rätt till civilvigsel, också de som tillhör något religionssamfund.

Grundläggande information om vigseln finns på magistratens webbplats.

linkkiMagistraten:
Vigselfinska | svenska | engelska

linkkiMagistraten:
Kontaktuppgifter till magistratfinska | svenska | engelska

linkkiRättsväsendet:
Kontaktuppgifter till tingsrättfinska | svenska | engelska

Kyrklig vigsel

Kyrklig vigsel kan förrättas i

  • evangelisk-lutherska kyrkan (evankelis-luterilainen kirkko)
  • ortodoxa kyrkan (ortodoksinen kirkko) eller
  • i något annat religiöst samfund som är registrerat i Finland.

Varje religiöst samfund bestämmer själv vilka villkor som gäller för vigseln och hurudan vigselceremonin är. Om makarna inte bekänner sig till samma religion förrättas vigseln i magistraten och äktenskapet kan välsignas i kyrkan. I den lutherska kyrkan kan medlemmar i kristna religionssamfund, till exempel en lutheran och en ortodox, vigas.

linkkiEvangelisk-lutherska kyrkan:
Information om äktenskapfinska | svenska | engelska

linkkiFinska ortodoxa kyrkan:
Finska ortodoxa kyrkanfinska | svenska | ryska

linkkiFritänkarförbundet r.f.:
Registrerade religiösa samfund med vigselrättfinska

Utländska medborgare

I magistraten vigs även utländska medborgare. I Finland görs alltid en hindersprövning innan äktenskapet ingås. Läs mer på InfoFinlands sida Prövning av hinder mot äktenskap.

Inverkan på uppehållstillstånd och medborgarskap

Maken, makan, sambon eller den registrerade partnern till en finsk eller en utländsk medborgare som är bosatt i Finland kan få ett uppehållstillstånd i Finland. De kan få ett permanent uppehållstillstånd när äktenskapet har varat fem år.

Läs mer på InfoFinlands sida Uppehållstillstånd för make eller maka.

Finskt medborgarskap kan inte fås via äktenskap.

Äktenskap som ingåtts utomlands ska registreras i magistraten

Ett äktenskap som ingåtts utomlands är officiellt i Finland först när det registrerats i Finland.

Om äktenskapet har ingåtts utomlands måste man uppvisa ett legaliserat och översatt vigselintyg i magistraten för registrering. Finska medborgare som är bosatta utomlands kan också skicka vigselhandlingarna till den lokala finska beskickningen som skickar handlingarna till magistraten i Finland.

Om personer som är bosatta i Finland antecknas grundläggande uppgifter i befolkningsdatasystemet. Uppgifter som registreras är bland annat namn, födelsedatum, medborgarskap, familjeförhållanden och adress. Utlänningar ska enligt lag anmäla till registret samma uppgifter som finska medborgare om deras vistelse i Finland varar över ett år.

linkkiMagistraten:
Blanketten för registrering av ett äktenskap som ingåtts utomlandsfinska | engelska