Työsuhteen ehdoista sopiminen
theme icon

Att komma överens om anställningsvillkoren

I Finland bestäms arbetstagarnas rättigheter enligt arbetslagstiftningen och kollektivavtalen (työehtosopimukset). I dessa fastställs till exempel minimilöner, arbetstider, semestrar, lön för sjukdomstid och uppsägningsvillkor.

Arbetsgivarförbundet och arbetstagarförbundet kommer gemensamt överens om anställningsvillkoren i en viss bransch. På detta sätt uppstår ett kollektivavtal för branschen. I den offentliga sektorn (arbetsgivaren är en kommun eller staten) ingås tjänstekollektivavtal eller allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal.

Förmånerna som man har avtalat om med ett kollektivavtal är alltid minimiförmåner. Dessa kan inte underskridas i arbetsavtalet. Lönen kan till exempel inte vara lägre än vad som avtalats med kollektivavtalet. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan ändå i arbetsavtalet komma överens om villkor som är bättre än villkoren i kollektivavtalet.

Kollektivavtalen uppgörs för en viss tid, vanligen för ett eller två år eller också för en längre tid. Kollektiv- och tjänstekollektivavtalet är bindande för de löntagar- och arbetsgivarförbund som slutit dem och för deras medlemmar. Ett kollektivavtal kan också vara allmänt bindande. Då måste även de arbetsgivare som inte hör till arbetsgivarförbundet följa avtalet med sina anställda.

I platsannonser och arbetsavtal kan det stå: ”palkkaus TES:in mukainen” (”avlöning enligt kollektivavtalet”). Det är bra att ta reda på hur stora lönerna är i den egna branschen i Finland. Det är viktigt att känna till kollektivavtalet, eftersom det i Finland inte finns till exempel en lag om minimilöner, utan minimilönerna fastställs alltid enligt kollektivavtalet.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Arbetslagstiftningfinska | svenska | engelska

Arbetsavtal

Arbetsgivaren ingår vanligen ett skriftligt arbetsavtal med en ny anställd. I arbetsavtalet fastställs arbetsuppgifterna och lönen samt andra förmåner och villkor. Avtalet kan också vara muntligt. Om man inte har uppgjort ett skriftligt arbetsavtal ska arbetsgivaren utan särskild begäran ge en skriftlig redogörelse för de centrala villkoren i arbetet.

Det är rekommendabelt att arbetsavtalet är skriftligt. När allt finns på papper kan både den anställda och arbetsgivaren kontrollera i avtalet vad man gemensamt har avtalat. Detta hjälper om det uppstår konflikter i arbetet.

Läs mer om upprättandet av arbetsavtalet på InfoFinlands sida Innehållet i arbetsavtalet.

linkkiArbetarskyddsförvaltningen:
Att uppgöra ett arbetsavtalfinska | svenska | engelska

Ett skriftligt avtal om de centrala villkoren i arbetet

Arbetsgivaren ska ge den anställda en skriftlig redogörelse för de centrala villkoren i arbetet vid tillsvidare gällande anställningar samt anställningar som varar över en månad.

Av redogörelsen ska det åtminstone framgå

 • arbetsgivarens och arbetstagarens hemort eller driftställe
 • tidpunkten då arbetet inletts
 • längden på ett tidsbundet arbetsavtal och orsaken till att avtalet är tidsbundet
 • prövotidens längd
 • stället där arbetet utförs
 • den anställdas arbetsuppgifter
 • kollektivavtalet som tillämpas på arbetet
 • de grunder enligt vilka lön eller andra vederlag bestäms samt löneperioden
 • den regelbundna arbetstiden
 • hur semestern bestäms
 • uppsägningstiden eller grunden för bestämmande av den

Om arbetsgivaren inte ger en redogörelse för de centrala villkoren i arbetet till den anställda kan han eller hon dömas till böter.