Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
theme icon

Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

Arbetslivet i Finland styrs av många regler som arbetstagaren och arbetsgivaren måste följa. I lagstiftningen och kollektivavtalen fastställs till exempel minimilöner, arbetstider, semester, lön under sjukskrivning och uppsägningsvillkor.

I Finland har en arbetstagare rätt:

  • till lön och övriga minimivillkor enligt kollektivavtalet
  • till skydd utgående från lagar och avtal
  • att organisera sig
  • till en sund och trygg arbetsmiljö.

En arbetstagare är skyldig att

  • utföra arbetet omsorgsfullt
  • följa de överenskomna arbetstiderna
  • följa arbetsledningens anvisningar
  • vägra att delta i verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren
  • hålla affärs- och yrkeshemligheter
  • ta hänsyn till arbetsgivarens intresse.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Arbeta i Finlandfinska | svenska | engelska | ryska | thai | nepali

Anställningsrådgivning för invandrare

Om du har frågor om eller problem med din anställning, kan du kontakta anställningsrådgivningen för invandrare. Rådgivningen ges av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC. Du kan få rådgivning även om du inte är medlem i fackförbundet. En jurist svarar på dina frågor till exempel om arbetsavtal, lön eller arbetstider. Den kostnadsfria rådgivningen ges på finska och engelska.

Anställningsrådgivningen har öppet på måndagar klockan 14–17 och på tisdagar och onsdagar klockan 9–11 och 12–15.

Telefon: 0800 414 004

E-post: workinfinland(at)sak.fi

Du kan även ringa arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande rådgivningstelefon:

Tfn 0295 016 620
Mån.–fre. kl. 9–15

linkkiFFC:
Anställningsrådgivning för invandrarefinska | svenska | engelska

linkkiFFC:
Arbetslivet i Finlandfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | kinesiska | arabiska

linkkiArbetshälsoinstitutet:
Handboken Jobba i Finland(pdf, 2,55 Mt)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | kinesiska | arabiska | kurdiska | tyska | thai | vietnamesiska

linkkiBrottsofferjouren:
Video om arbetstagarens rättigheter i Finlandengelska | ryska | estniska | franska | somaliska | kinesiska | arabiska | kurdiska | thai | vietnamesiska | hindi | bulgariska | nepali

Arbetstagarnas rättigheter tryggas med lagar och avtal

Arbetslagstiftningen och kollektivavtalen föreskriver vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagare har. Arbetstagar- och arbetsgivarförbunden förhandlar gemensamt fram branschspecifika kollektivavtal. I lagstiftningen och kollektivavtalet fastställs till exempel minimilöner, arbetstider, semestrar, lön för sjukdomstid och uppsägningsvillkor.

Läs mer på InfoFinlands sidor Anställningsvillkor och lön i Finland och Innehållet i arbetsavtalet.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Broschyrer om arbetslagstiftningenfinska | svenska | engelska

Jämlikhet

Varje anställd har rätt till ett jämlikt och icke-diskriminerande bemötande när de söker jobb och på arbetsplatsen. Läs mer på InfoFinlands sida Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet.

Arbetsavtal

Ett arbetsavtal uppstår när arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om utförandet av ett arbete och lönen som betalas för det samt övriga förmåner och villkor.

Anställningsvillkoren bestäms enligt arbetslagstiftningen och kollektivavtalet. Arbetsavtalet är bindande för båda parterna. Läs mer om arbetsavtalet på InfoFinlands sidor Anställningsvillkor och lön i Finland och Innehållet i arbetsavtalet.

Semester

Enligt semesterlagen har anställda i Finland rätt till semester eller semesterersättning. Läs om din rätt till semester och semesterlön på InfoFinlands sida Semester.

Fackförbund

I Finland är facklig organisering vanligt och aktiva fackförbundsmedlemmar trakasseras inte. Du kan ansluta dig till fackförbundet i din egen bransch. Förbundet strävar efter att trygga sina medlemmars intressen i arbetslivet.

Läs mer på InfoFinlands sida Fackförbund.

Arbetarskydd

Arbetsgivaren är skyldig att trygga de anställdas säkerhet. Arbetarskyddsförvaltningen övervakar att de i lagen stadgade arbetarskyddsföreskrifterna följs på arbetsplatserna. Läs mer på InfoFinlands sida Arbetarskydd.

Utkomstskydd för arbetslösa

När en person som är fast bosatt i Finland blir arbetslös, har han eller hon rätt att få utkomstskydd för arbetslösa. Läs mer på InfoFinlands sida Utkomstskydd för arbetslösa.

Pension

En invandrare som har bott tillräckligt länge i Finland kan få pension på grund av sin ålder eller arbetsoförmögenhet. Läs mer på InfoFinlands sida Pension.

Beskattning

När du arbetar i Finland måste du betala skatter. Läs mer på InfoFinlands sida Beskattning.

Företagshälsovård

Varje arbetsgivare är skyldig att ordna förebyggande företagshälsovård för sina anställda. Läs mer på InfoFinlands sida Företagshälsovård.

Familjeledigheter

När ett barn föds till familjen kan modern eller fadern enligt lag stanna hemma för att ta hand om barnet. Läs mer på InfoFinlands sida Familjeledigheter.

Arbetsintyg

När en anställning upphör har den anställda rätt att få ett skriftligt arbetsintyg av arbetsgivaren. Läs mer på InfoFinlands sida Arbetsintyg.