Ongelmatilanteet Kokkolassa

Problematiska situationer i Karleby

I en krissituation kan du ringa nödcentralen på numret 112. De slussar vid behov dig vidare till socialjouren. Du ska endast ringa nödcentralen i brådskande nödsituationer, där liv, egendom eller miljön är i fara.

Läs mer: Problematiska situationer.

Problem med uppehållstillstånd

Om du har problem eller oklarheter med ditt uppehållstillstånd kan du kontakta Migrationsverket.

Migrationsverket
Korsholmsesplanaden 45
65100 Vasa

Läs mer: Problem med uppehållstillstånd.

Brott

Om du brådskande behöver hjälp av Polisen i en nödsituation ska du ringa nödnumret 112. Ring inte nödnumret om det inte är fråga om en nödsituation.

Du kan göra en polisanmälan på nätet. Mer information finns på Polisens webbplats. Du kan även skriva ut anmälningsblanketten på nätet och lämna in den till polisstationen.

Karleby polisstation
Karlebygatan 74
67100 Karleby

Läs mer: Brott.

linkkiPolisen:
Tidsbokningfinska | svenska | engelska

linkkiPolisen:
Polisamälanfinska | svenska | engelska

Våld

Om du brådskande behöver hjälp av Polisen i en nödsituation ska du ringa nödnumret 112.

Läs mer: Våld.

Diskriminering och rasism

Om du misstänker att du blivit utsatt för diskriminering då du sökt arbete eller på arbetsplatsen ska du först ta upp detta på din arbetsplats. Om saken inte kan lösas på arbetsplatsen ska du kontakta arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Besöksadress:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Wollfskavägen 35
65101 Vasa
Telefon: 0295 018 450

Om du utsätts för diskriminering kan du be om hjälp av Diskrimineringsombudsmannen.
Om du fallit offer för ett rasistiskt motiverat brott kan du göra en polisanmälan på nätet eller polisstationen.

Läs mer: Diskriminering och rasism.

linkkiRegionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiDiskrimineringsombudsmannen:
Hjälp och information för personer som drabbats av etnisk diskrimineringfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | arabiska | kurdiska | albanska | thai | vietnamesiska

Behöver du en jurist?

Juridiska tjänster är avgiftsbelagda men om du har små eller medelstora inkomster, kan du få helt eller delvis avgiftsfri rättshjälp från statens rättshjälpsbyrå.

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå
Karleby verksamhetsställe
Besöksadress: Ämbetshuset, Torggatan 40, 67100 Karleby
Telefon: 029 566 1270
E-post: pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi

Information om enskilda jurister finns bland annat på Finlands Advokatförbunds webbplats.

Läs mer: Behöver du en jurist?

linkkiFinlands advokatförbund:
Finlands advokatförbundfinska | svenska | engelska

Död

Den evangelisk-lutherska kyrkans församlingars begravningsplatser fungerar som allmänna begravningsplatser. Där kan även avlidna som inte är medlemmar i kyrkan begravas. De är alltså avsedda för alla invånare i staden. Mer information finns på Karleby kyrkliga samfällighets webbplats.

Om en närstående plötsligt dör kan du söka krishjälp vid din egen hälsostation, eller utanför tjänstetid vid samjouren för Mellersta Österbottens centralsjukhus. De evangelisk-lutherska församlingarna i Karlebynejden erbjuder även sorggrupper. Även församlingarnas diakonimottagningar erbjuder samtalshjälp för sorgearbetet.

Läs mer: Död.

linkkiKarleby kyrkliga samfällighet:
Karleby kyrkliga samfällighetfinska | svenska | engelska

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Hälsostationernafinska | svenska

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Jourenfinska | svenska

Problem i äktenskap eller parförhållande

Vid problem i äktenskap eller parförhållande får du hjälp av Mellersta Österbottens familjerådgivningscentral som underhålls av Karleby kyrkliga samfällighets och Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites familjerådgivning.

Familjerågivningscentralen
Telefon: 050 3147 464.

Karleby familjerådgivning
Långbrogatan 1-3
67100 Karleby
tel. 044 730 7640

Läs mer: Problem i äktenskap eller parförhållande.

linkkiMellersta Österbottens Familjerådgivningscentral:
Familjerådgivningfinska | svenska

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Familjerådgivningfinska | svenska

Skilsmässa

Skilsmässa kan sökas av kvinnan, av mannen eller av båda makarna tillsammans. Man ansöker om skilsmässa i tingsrätten. Till att börja med görs en skriftlig skilsmässoansökan.

Österbottens tingsrätt
Karleby kansli
Besöksadress: Karlebygatan 27, 67100 Karleby
Postadress: PB 120, 67101 Karleby
Telefon: 029 56 49294
E-post: keski-pohjanmaa.ko(at)oikeus.fi

Läs mer: Skilsmässa.

Barns problem

Hälsovårdaren på barnrådgivningsbyrån ger råd i frågor som gäller små barns hälsa, tillväxt och utveckling. Barnrådgivningsbyrån ger information om platser som erbjuder hjälp vid behov.

Vid problem hos unga i skolåldern hjälper exempelvis skolans hälsovårdare eller skolkuratorn.

Läs mer: Barns och ungas problem.

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Familjerådgivningfinska | svenska

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Skolhälsovårdfinska | svenska

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Barnrådgivningarfinska | svenska

Ungas problem

Du kan ta upp problem med hälsovårdaren på skolan eller studieplatsen eller vuxna på ungdomsgården. Mer information finns på Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites webbplats.

Föräldrar eller unga själva kan kontakta familjerådgivningen. Där kan man tala om problem och få hjälp och stöd. Mer information finns på Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites webbplats.

Familjerådgivningens telefonnummer: 044 730 7640.

Läs mer: Barns och ungas problem.

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Familjerådgivningfinska | svenska

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Studerandehälsovårdfinska | svenska

linkkiKarleby stad:
Ungdomsgårdar och -lokaler finska | svenska

Problem med den mentala hälsan

Om du behöver hjälp och stöd för din mentala hälsa kan du boka en läkartid vid hälsostationen. Läkaren bedömer situationen. Vid behov skriver läkaren en remiss till psykiatrisk specialsjukvård.

Läs mer: Mental hälsa.

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Mentalvårdstjänsterfinska | svenska

Ekonomiska problem

Om du har ekonomiska problem kan du be om råd hos Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites enheter för socialarbete eller utkomststöd, tfn 040 806 5095 eller tjänstestyrningen, tfn 040 806 5093. Om du har problem med skulder, kontakta rättshjälpsbyrån. Du kan anlita vilken som helst rättshjälpsbyrå oberoende av din hemkommun.

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå
Karleby verksamhetsställe
Besöksadress: Ämbetshuset, Torggatan 40, 67100 Karleby
Telefon: 029 566 1270
E-post: pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi

Läs mer: Ekonomiska problem.

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Servicehandledningfinska | svenska

Missbruksproblem

Om du har problem med alkohol, droger, läkemedel eller hasardspel kan du få vård och rehabilitering vid Porten, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites center för missbruksproblem. Du kan ta upp problemet med proffs inom hälsovården eller företagshälsovården, som kan slussa dig vidare i vårdsystemet, eller direkt kontakta Soites missbrukstjänster, tfn 040 8068 101. För tillnyktrings- och avgiftningsvård debiteras en patientavgift liksom även för korttidsrehabilitering, öppen rehabilitering är gratis.

Även Karleby evangelisk-lutherska församlingssammanslutnings specialdiakoner erbjuder samtalshjälp vid missbruksproblem.

Kontaktuppgifter
Porten
Hälsovägen 4
67200 Karleby
Telefon: 040 806 8101

Läs mer: Missbruksproblem.

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Service för missbrukarefinska | svenska

linkkiKarleby evangelisk-lutherska församlingssammansutning:
Karleby evangelisk-lutherska församlings arbete bland missbrukarefinska | svenska