Livet i Finland

Städer

Soita ja kysy neuvoa

Ring och fråga om råd

Information om offentliga tjänster

Behöver du information om offentliga tjänster eller hjälp med dem? Statskontorets tjänsten Medborgarrådgivning hjälper medborgarna att snabbt och smidigt hitta rätt myndighet eller elektronisk myndighetstjänst. Medborgarrådgivningen guidar dig till den rätta tjänsten, hjälper med digital ärendehantering och besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna. Du kan inte anhängiggöra myndighetsärenden hos Medborgarrådgivningen – däremot så styr vi dig till rätta myndighet.

Tjänsten ger service på finska, svenska och engelska.

Ring 0295 000

Mån–fre 8–21
lör 9–15

För samtal eller SMS betalar du endast din operatörs lokalnätsavgift, mobilsamtalsavgift eller SMS-avgift. Själva servicen är avgiftsfri.

E-post: serviceradgivare(at)medborgarradgivning.fi

Information om den sociala tryggheten i Finland

FPA:s telefontjänst

Ärenden rörande den sociala tryggheten när du flyttar till Finland eller utomlands:
020 634 0200 (på finska och på engelska)

FPA:s telefontjänst betjänar måndag till fredag kl. 8–16. Om det är kö till kundtjänsten, kan du även lämna ett meddelande och bli uppringd. FPA:s servicerådgivare ringer upp dig så fort som möjligt.

Du kan även boka en telefontid vid FPA. Du kan boka tiden via telefontjänsten eller på FPA:s webbplats. När du har bokat en telefontid, ringer FPA:s servicerådgivare upp dig vid överenskommen tidpunkt. Om du behöver en tolk, ska du uppge detta när du bokar tiden. Om du behöver en tolk, ska du boka din telefontid minst en vecka i förväg. Vanligtvis går det inte att få tag på en tolk snabbare än så. FPA beställer tolken.

Juridisk rådgivning

Flyktingrådgivningen r.f.

Flyktingrådgivningen ger juridisk hjälp och rådgivning för asylsökande, flyktingar och andra utlänningar. Rådgivning ges på finska och engelska. Du kan även skicka e-post.

09 2313 9325 (mån.–fre. ll. 10–12)
e-post: neuvonta(at)pakolaisneuvonta.fi

Rådgivning för papperslösa utlänningar: 045 2377 104 (måndagar kl. 14–16).

Brottsofferjouren

Hjälptelefon 116 006
Telefonrådgivning av en jurist 0800 161 177

Brottsofferjouren (RIKU) har till uppgift att främja brottsoffrets ställning samt ställningen för deras närstående och brottsmålsvittnen. Du kan ringa brottsofferjouren om du eller en närstående har blivit utsatt för ett brott eller om du har bevittnat ett brott. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer. På hjälptelefonen får du stöd och vid behov råd om var du kan få hjälp. På juristernas telefonrådgivning får du information om dina juridiska rättigheter.

Kvinnosaksförbundet Unionen

Juristjouren, tfn (09) 643 158
Juristjouren handleder kvinnor i ärenden som har att göra med lagen.

Våldtäktskriscentralen Tukinainen

Juristjouren: 0800 97 895

Information och rådgivning i samband med sexualbrott. Personliga tidsbokningar och individuell rättshjälp.

Tjänster för arbetstagare och företagare

Anställningsrådgivning för invandrare

Om du har frågor om eller problem med din anställning, kan du kontakta anställningsrådgivningen för invandrare. Rådgivningen ges av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC. Du kan få rådgivning även om du inte är medlem i fackförbundet. En jurist svarar på dina frågor till exempel om arbetsavtal, lön eller arbetstider. Den kostnadsfria rådgivningen ges på finska och engelska.

Anställningsrådgivningen har öppet måndag–torsdag klockan 9–11 och 12–15.

Telefon: 0800 414 004
E-post: workinfinland@sak.fi

Arbets- och näringstjänsten

Rådgivning på finska och engelska: 0295 020 700
Rådgivning på svenska: 0295 025 510
Rådgivning på ryska: 0295 020 715

I telefontjänsten får du rådgivning om tjänsterna vid arbets- och näringsbyrån. Du får även handledning om hur du sköter ärenden och rådgivning om uppehållstillstånd för arbetstagare.

FöretagsFinland

Telefontjänst: 0295 020 500

På FöretagsFinlands telefontjänst får du information, handledning och rådgivning kring start av företagsverksamhet och de offentliga företagstjänsterna.

Skatteförvaltningen

Rådgivning på engelska om beskattningen i Finland: 020 697 050.
Internationell personbeskattning: 020 697 024

Tjänsten Internationell personbeskattning tillhandahåller information om beskattningen av inkomster från utlandet och beskattningen av arbete utomlands samt hur en flytt utomlands påverkar beskattningen. Tjänsten ger även råd om beskattningen för personer som kommer från utlandet till Finland för att arbeta och skyldigheterna för dem som betalar skatter i internationella sammanhang.

Stöd vid ekonomiska problem

Skuldlinjen

Telefonrådgivning: 0800 9 8009

Du kan ringa skuldlinjen kostnadsfritt från hela Finland och diskutera anonymt dina egna eller en närstående persons ekonomiska bekymmer. Svårigheterna kan vara stora eller små. Under samtalet får den som ringer hjälp med att kartlägga sin situation, råd och vid behov vägledning till något ställe där man kan få hjälp.

Ekonomihjälpen

Telefonrådgivning: 029 007 4880

Rådgivningstelefonen för företagare ger råd om skötseln av ett företags ekonomi, att utveckla företaget och betalningssvårigheter. Du kan ringa Ekonomihjälpen anonymt. Samtalen är konfidentiella.

Diskriminering och rasism

Diskrimineringsombudsmannen

Telefonjour: 0295 666 817

Du kan kontakta diskrimineringsombudsmannen byrå om du har råkat ut för diskriminering eller upplever att du har bemötts rasistiskt eller osakligt på grund av ditt etniska ursprung eller för att du är utlänning. På telefonen ger den jourhavande överinspektören råd om hur du kan utreda saken och kommer överens om eventuella fortsatta åtgärder för att föra saken vidare.

På telefon kan vi betjäna dig på finska, svenska och engelska.

Jämställdhetsombudsmannen

Telefonrådgivning: 0295 666 842

Om du misstänker att en arbetsgivare, en läroanstalt eller någon annan instans har diskriminerat dig på grund av ditt kön och brutit mot lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, kan du be jämställdhetsombudsmannen om råd och anvisningar samt hjälp med att utreda ärendet. Jämställdhetsombudsmannen ger dig även övrig information om lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivning

Rådgivning på finska: 071 873 1901
Rådgivning på svenska: 071 873 1902

Konsumentrådgivningen hjälper och medlar i konflikter mellan konsumenter och företag. I rådgivningen får du information om konsumentens rättigheter och skyldigheter. Du kan även få råd om problem vid köp av bostad eller fastighet.

Konsumentförbundet

Rådgivning om boende: 010 8022 40

Du kan fråga om råd vid problem rörande bostadsaktiebolag, hyresförhållande eller bostadsförmedling.

FINE Försäkrings- och finansrådgivningen

Telefonrådgivning: (09) 6850 120

Försäkrings- och finansrådgivningen bistår kunder till banker och försäkringsbolag i problematiska situationer. Du kan till exempel fråga om råd om försäkringsbolaget har gett avslag på din ersättningsansökan eller om du är missnöjd med förfarandet av din bank eller ett värdepappersföretag. Rådgivning ges på finska, svenska och engelska.

Stöd för familjer

Väestöliitto

Kostnadsfri rådgivning för invandrare i frågor som rör familjens välbefinnande eller fostran av barn. Rådgivning på olika språk:

Somaliska och engelska: (09) 2280 5143, 040 673 4430
Kurdiska (sorani), dari och persiska: (09) 2280 5245, 050 325 6450
Ryska och engelska: (09) 2280 5141, 050 325 7173

Pojkarnas telefon 0800-94884

På Pojkarnas telefon har du möjlighet att konfidentiellt diskutera med en yrkesmänniska som har kunskaper om pojkarnas värld. Du kan till exempel prata om kompisförhållanden, mobbning, problem hemma, flick- och pojkvänner, sex och sexualitet, ensamhet och att bli vuxen. Samtalet är kostnadsfritt.

Mannerheims Barnskyddsförbund

Föräldratelefonen: 0800 92277

På föräldratelefonen får du kamratstöd i utmaningar kring föräldraskapet.

Ungas telefon: 116 111

Samtalet besvaras av en frivillig vuxen som fått utbildning och har tid att lyssna. Du kan fråga eller prata om vad som helst som du funderar över. De vuxna som svara på samtalen har tystnadsplikt. Samtalet är kostnadsfritt.

Rådgivning i frågor om hälsa

Föreningen för mental hälsa i Finland

Riksomfattande kristelefon: 010 195 202

Föreningen för mental hälsa i Finlands kristelefon erbjuder omedelbar samtalshjälp för människor i kris och deras närstående. Samtalen besvaras av krisarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer. På kristelefonen kan du prata om en oväntad händelse eller en svår livssituation i en tillåtande och stödande atmosfär.

Stödcentret Hilma för handikappade invandrare

Telefonjour: 044 7577 099

Du får handledning och råd om att ansöka om socialtjänster och förmåner avsedda för handikappade samt med att fylla i blanketter. Du kan också fråga om möjligheterna till rehabilitering, studier, arbete och hobbyer. Telefonen betjänar på finska, svenska, engelska och tyska. Samtalspriset är den normala samtalsavgiften.

HIV-stödcentralen

Rådgivningstelefon: 0207 465 705

Ring rådgivningstelefonen när du vill ha mer information om HIV eller behöver stöd, handledning och rådgivning. Telefonjouren upprätthålls av medarbetare vid HIV-stödcentralen. Med en medarbetare kan du konfidentiellt och öppet samtala om till exempel smittorisker och rädslor. På numret kan du även boka tid till ett kostnadsfritt och anonymt HIV-test, som kan tas vid HIV-stödcentralens alla verksamhetsställen.

Giftinformationscentralen 24h

Förgiftningar, vård och förebyggande: (09) 471 977

Vid Giftinformationscentralen kan du fråga om förebyggande och vård av akuta förgiftningar.

Livet är den bästa drogen

Rådgivningstelefon: 0800 900 45

Du kan samtala konfidentiellt om din egen eller en närstående persons drogmissbruk. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer. Samtalet är kostnadsfritt.

Peluuri

Hjälptelefon: 0800 100 101

Peluuri hjälper om du själv eller en närstående har spelproblem. Du kan ringa hjälptelefonen gratis. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer.

Hjälp med att få slut på våld

Manslinjen

Hjälptelefon: (09) 276 62 899

Manslinjen är en tjänst som hjälper invandrarmän som har utövat våld eller är oroliga för att de kommer att utöva våld mot en närstående människa eller någon i familjen.

Kvinnolinjen

Hjälptelefon: 0800 02400

Riksomfattande, kostnadsfri rådgivnings- och stödtelefon för kvinnor och flickor som blivit utsatta för våld eller hot om våld samt deras närstående. Samtalen är konfidentiella. Du kan ringa anonymt.

Monika-Naiset Liitto

Telefonjour: 0800 05058

Vi ger stöd och råd åt invandrarkvinnor som blivit utsatt för våld eller lever under hot om våld. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer.

Våldtäktskriscentralen Tukinainen

Krisjour: 0800 97 899

Krishjälp i frågor kring sexuellt utnyttjande och våld. Information om kristjänsterna vid stödcentralen.

Maria Akademi

Öppna linjen: 09 7562 2260

Stöd och hjälp för kvinnor som utövar våld eller är oroliga för att de kommer att göra det. Samtalen är konfidentiella. Den öppna linjen betjänar på finska, svenska och engelska.

Hjälp till offer för människohandel

Nationellt hjälpsystem till offer för människohandel i Finland

Hjälptelefon: +358 2954 63177

Ta kontakt med hjälpsystemet till offer för människohandel om du upplever att du blivit offer för utnyttjande.

Du får hjälp även om du

  • vistas i landet illegalt
  • inte har identitetsbevis eller pass
  • blir utsatt för hot, eller om en närstående till dig blir utsatt för hot
  • endast talar ditt modersmål
  • står i skuld till någon