Tärkeitä viranomaisia

Viktiga myndigheter

Polisen

Polisens uppgifter i Finland

Polisens uppgifter omfattar tryggande av ordning och säkerhet i samhället samt förebyggande och utredning av brott. Dessutom utfärdar polisen pass och identitetskort.

linkkiPolisen:
Information om polisenfinska | svenska | engelska

Brottsutredning

I Finland har polisen ansvaret för att reda ut brott och lämna dem till åtalsprövning. Polisen inleder utredningen om det finns skäl att misstänka ett brott.

Mer information om brottsanmälan hittar du på InfoFinlands sida Brott.

linkkiPolisen:
Information om brottfinska | svenska | engelska

Pass

Finska medborgare kan ansöka om pass vid polisen. Gör en passansökan på internet eller i polisinrättningens tillståndstjänst. Om en ansökan som gjorts på internet måste kompletteras, ska du besöka polisinrättningen. Passet är avgiftsbelagt.

linkkiPolisen:
Att ansöka om finskt passfinska | svenska | engelska

Identitetskort och identitetskort för utlänningar

Polisen utfärdar identitetskort som fungerar som identitetsbevis. Gör en ansökan på internet eller i polisinrättningens tillståndstjänst. Om en ansökan som gjorts på internet måste kompletteras, ska du besöka polisinrättningen. Identitetskortet är avgiftsbelagt.

Du kan ansöka om ett identitetskort för utlänningar vid polisen om

 • du bor permanent i Finland
 • du är införd i befolkningsdatasystemet
 • du har ett giltigt uppehållstillstånd eller uppehållskort och
 • du kan styrka din identitet.

Identitetskortet för utlänningar kan användas som identitetsbevis i Finland men inte som resedokument när man reser utomlands.

linkkiPolisen:
ID-kortfinska | svenska | engelska

Tidsbokning och rådgivning

När du ska sköta ärenden vid polisens tillståndsenhet, kan du boka tid på förhand på polisens webbplats. På så sätt undviker du köandet.

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst ger råd i icke-brådskande ärenden i telefon och på chatten. Om ärendet gäller en redan gjord brottsanmälan eller en anhängig ansökan om pass eller tillstånd, ska du kontakta direkt den polisinrättning som sköter ärendet.

linkkiPolisen:
Tidsbeställning till tillståndstjänstenfinska | svenska | engelska | samiska

linkkiPolisen:
Polisens rådgivningstjänst finska | svenska

linkkiPolisen:
Polisinrättningarnas kontaktuppgifter och tjänsterfinska | svenska | engelska

FPA

Folkpensionsanstalten, det vill säga FPA, betalar ut ekonomiskt stöd under olika livsskeden. Vanligtvis kan man få FPA:s bidrag då de övriga inkomsterna är låga.

FPA:s stöd är till exempel

 • utkomststöd
 • folkpensionen, garantipensionen och andra bidrag för pensionärer
 • bostadsbidraget
 • stöd, som man kan få när man är sjuk
 • grundtryggheten för arbetslösa
 • stöd för studerande
 • stöd avsedda för barnfamiljer.

På InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland hittar du information om vem som kan få FPA:s stöd.

linkkiFPA:
Information om FPAfinska | svenska | engelska

Arbets- och näringsbyrån

Arbets- och näringsbyråerna tillhandahåller till exempel följande tjänster:

 • arbetsförmedling
 • arbetskraftsutbildning
 • tjänster för företagare
 • yrkesvägledning

Arbets- och näringsbyråeran upprättar även integrationsplaner för invandrare som är klienter vid arbets- och näringsbyrån. Via arbets- och näringsbyråerna kan man till exempel söka till kurser i det finska språket. På arbets- och näringsbyrån får man information om lediga jobb. Arbets- och näringsbyråns klienter kan ansöka om arbetslöshetspenning vid FPA.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Arbets- och näringsbyråerfinska | svenska

Socialbyrån

I varje kommun finns en socialbyrå (sosiaalipalvelutoimisto). Socialbyråerna betjänar kommuninvånarna till exempel i följande ärenden:

 • tjänster för äldre
 • tjänster för handikappade
 • barnskydd
 • stöd för närståendevården
 • missbrukarvård
 • skuldrådgivning

Kontaktuppgifterna till närmaste socialbyrå hittar du på din hemkommuns webbplats.

Socialbyrån kan ha olika namn i olika kommuner. På finska kan socialbyrån heta sosiaalipalvelutoimisto, sosiaalitoimisto eller sosiaaliasema.

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Information om socialtjänsterfinska | svenska | engelska

Skattebyrån

På skattebyrån (verotoimisto) kan du sköta ärenden rörande skatter. På skattebyrån kan du till exempel få skattekort, ändra din skatteprocent eller fråga om sådant som rör beskattningen.

I webbtjänsten MinSkatt kan du sköta många skatterelaterade ärenden elektroniskt. Du kan till exempel beställa ett nytt skattekort om du ha nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. På skatteförvaltningens webbplats finns mycket information om beskattningen i Finland.

linkkiSkatteförvaltningen:
Information om skatteförvaltningenfinska | svenska | engelska

Migrationsverket

När du flyttar till Finland måste du ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket eller registrera din uppehållsrätt. Huruvida du behöver ett uppehållstillstånd beror på i vilket land du är medborgare, varför du kommer till Finland och hur länge du ska stanna. Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto) behandlar även asylansökningarna och ansökningarna om medborgarskap.

linkkiMigrationsverket:
Information om Migrationsverketfinska | svenska | engelska

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Digi- ja väestötietovirasto) sköter Finlands befolkningsdataregister, i vilket uppgifterna om alla som bor i Finland registreras. Om du flyttar från utlandet till Finland, inom Finland eller från Finland ska du anmäla flytten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Här kan du kan ansöka om en personbeteckning, om du inte har fått den från Migrationsverket eller skatteförvaltningen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har även hand om civilvigslar och notarius publicus-tjänster. Många tjänster finns tillgängliga elektroniskt.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har serviceställen på olika orter i Finland.

linkkiMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata:
Information om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatafinska | svenska | engelska

linkkiMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata:
Kontaktuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatafinska | svenska | engelska

Ambassader och konsulat

Ambassader och konsulat är statliga beskickningar i en annan stat.

Finlands beskickningar utomlands

Finlands beskickningar utomlands

 • tar emot ansökan om uppehållstillstånd i Finland
 • utfärdar visum för Finland
 • betjänar utomlands bosatta finländare när de behöver sköta ärenden med finska myndigheter, till exempel ansöka om nytt pass
 • hjälper finska medborgare som råkat ut för en nödsituation utomlands

På utrikesministeriets sida finns en lista över Finlands beskickningar utomlands.

Utländska beskickningar i Finland

Många länder har en beskickning i Finland. Beskickningen kan antingen vara en ambassad eller ett konsulat. Ambassaderna finns i Helsingfors. Vissa länder har också konsulat i andra städer. Om du behöver sköta ett ärende med myndigheterna i ditt hemland ska du ta kontakt med ditt lands beskickning.

linkkiUtrikesministeriet:
Finlands beskickningar utomlandsfinska | svenska | engelska

linkkiUtrikesministeriet:
Inresetillstånd för utlänningarfinska | svenska | engelska

linkkiUtrikesministeriet:
Andra länders beskickningar i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiUtrikesministeriet:
Information om konsultjänsternafinska | svenska | engelska

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet vars uppgift är att främja likabehandling och ingripa i diskriminering.

Du kan vända dig till diskrimineringsombudsmannen till exempel om du själv har råkat ut för etnisk diskriminering eller observerat att en annan person diskrimineras. Diskrimineringsombudsmannen kan ge anvisningar, råd och rekommendationer samt hjälpa parterna att åstadkomma förlikning i diskrimineringsfall.

Du får kontakt med diskrimineringsombudsmannens byrå:

 • per telefon: 0295 666 817 tis–tor 10–12. Per telefon får du betjäning på finska, svenska och engelska.
 • per e-post yvv(at)oikeus.fi
 • per post Diskrimineringsombudsmannens byrå, PB 24, 00023 Statsrådet

Möten måste avtalas på förhand. Byråns tjänster är avgiftsfria. Om du inte kan finska, svenska eller engelska kan du skriva e-post eller brev även på andra språk.

linkkiDiskrimineringsombudsmannen:
Hjälp till diskrimineringsofferfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | tyska | thai | vietnamesiska | portugisiska | tagalog | polska | bosniska | kroatiska | rumänska | samiska | serbiska | nepali

linkkiDiskrimineringsombudsmannen:
Anmäl diskrimineringfinska | svenska | engelska