Lait ja oikeudet

Lagar och rättigheter

Grundläggande rättigheter

Alla som är bosatta i Finland har rättigheter och skyldigheter enligt lag. Följande rättigheter och skyldigheter gäller även utlänningar bosatta i Finland.

Rättigheter

 • Alla har rätt att bli jämlikt bemötta. Ingen får behandlas annorlunda till exempel på grund av kön, ålder, religion eller handikapp.
 • Var och en får fritt yttra sina åsikter i tal och skrift.
 • Människor får ordna sammankomster och demonstrationer samt delta i dem. En demonstration ska anmälas till polisen på förhand.
 • Ingen får dömas till döden eller torteras.
 • Alla kan själv välja var de vill bo och fritt röra sig i Finland.
 • Alla har rätt till integritetsskydd. Ett brev som tillhör en annan person får inte läsas och en annan persons telefonsamtal får inte avlyssnas.
 • Var och en får själv välja sin religion. Om man inte vill, måste man inte välja någon religion alls.
 • Utlänningar som bor stadigvarande i Finland och som har fyllt 18 år har rätt att rösta i kommunalval.
 • Utlänningar som har rösträtt i kommunalval har även rätt att ställa upp som kandidat i kommunalval.
 • EU-medborgare som har sin hemkommun i Finland kan rösta i val till Europaparlamentet i Finland om de har anmält sig till rösträttsregistret.
 • EU-medborgare som är i det finska rösträttsregistret kan också ställa upp som kandidat i Finlands Europaparlamentsval.

Läs mer om utlänningarnas rösträtt på InfoFinlands sida Val och röstning i Finland.

Skyldigheter

 • Alla som bor eller vistas i Finland måste följa Finlands lag.
 • Barn i åldern 7–18 år har läroplikt.
 • Ofta måste de som arbetar i Finland betala skatt på sin lön till Finland.
 • Alla har skyldighet att vittna inför domstol om de blir kallade.
 • Föräldrar är skyldiga att ta hand om sina barn.
 • Alla har skyldighet att hjälpa vid en olycka.

Läs mer om beskattningen i Finland på InfoFinlands sida Beskattning.

Finska medborgares rättigheter och skyldigheter

Finska medborgare har utöver det ovan nämnda också några ytterligare rättigheter och skyldigheter som utlänningar bosatta i Finland inte har. Läs mer om finska medborgares rättigheter och skyldigheter på InfoFinlands sida Finskt medborgarskap.

Lagar i Finland

Det finländska samhället och dess verksamhet styrs av lagar. Den viktigaste lagen är grundlagen( perustuslaki). Alla som bor i Finland måste följa Finlands lag. Också myndigheterna måste följa lagen. Lagarna stiftas av riksdagen. Vem som helst kan framföra ett klagomål till justitiekanslern (oikeuskansleri) eller till riksdagens justitieombudsman (eduskunnan oikeusasiamies) om man misstänker att en myndighet har brutit mot lagen. Finland och alla som är bosatta i Finland måste dessutom följa Europeiska unionens lagar.

linkkiFinlex.fi:
Finlands lagarfinska | svenska | engelska

Några lagar

Grundlagen

Grundlagen är Finlands viktigaste lag. Ingen annan lag får vara motstridig med den. Med grundlagen stadgas till exempel de grundläggande rättigheterna för alla som är bosatta i Finland samt regler för hur den finska staten fungerar.

linkkiFinlex.fi:
Information om grundlagenfinska | svenska | engelska | ryska

Lag om likabehandling

Enligt lagen om likabehandling (Yhdenvertaisuuslaki) får ingen diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Mer information om likabehandling hittar du på InfoFinlands sida Jämställdhet och jämlikhet.

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (Tasa-arvolaki) förbjuder diskriminering på grund av kön. Enligt lagen om jämställdhet ska myndigheter, arbetsgivare och läroanstalter främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Mer information om jämställdhet hittar du på InfoFinlands sida Jämställdhet och jämlikhet.

linkkiJämställdhetsombudsman:
Information om jämställdhetfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | samiska

Barnskyddslag

Barnskyddslagen (Lastensuojelulaki) säger att alla barn bosatta i Finland har rätt till omsorg och en trygg uppväxtmiljö. Mer information om barns rättigheter i Finland hittar du på InfoFinlands sida Barn.

linkkiLastensuojelu.info:
Information om barnskyddslagenfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | persiska | arabiska | kurdiska

Konsumentens rättigheter

Alla som köper varor och tjänster är konsumenter. Konsumentskyddslagen (Kuluttajansuojalaki) tryggar konsumentens rättigheter i Finland. Du har rätt till gottgörelse till exempel då varan som du köpt har fel som inte du har orsakat. Du kan till exempel ersättas med en felfri vara eller få dina pengar tillbaka.

Om en vara som du köpt har brister ska du först kontakt säljaren. Om du inte kan komma överens om saken med säljaren, ta då kontakt med konsumentrådgivningen.

linkkiKonkurrens- och konsumentverket:
Konsumentrådgivningfinska | svenska | engelska

linkkiSuomi.fi:
Information om konsumenträttigheterfinska | svenska | engelska