Gå till innehållet
Suomen hallinto

Finlands förvaltning

Publicerad13.07.2022

Statsförvaltningen

Finland är en republik. De högsta statliga organen är riksdagen, presidenten och statsrådet, det vill säga regeringen.

Riksdagen

Riksdagen (eduskunta) stiftar lagarna i Finland och beslutar om statens budget. Dessutom övervakar riksdagen regeringens verksamhet. I riksdagen sitter 200 riksdagsledamöter. Riksdagsledamöterna utses genom val för fyra år i taget.

På InfoFinlands sida Val och röstning i Finland finns information om vem som kan rösta i riksdagsvalet.

Republikens president

Finlands statsöverhuvud är republikens president (tasavallan presidentti). Presidenten utses genom val. Presidentens mandat är sex år. Samma person kan väljas till president för högst två mandatperioder efter varandra, det vill säga för tolv år.

Republikens president

 • stadfäster lagarna,
 • utnämner högsta tjänstemän,
 • leder Finlands utrikespolitik i samverkan med statsrådet och
 • är överbefälhavare för Finlands försvarsmakt.

På InfoFinlands sida Val och röstning i Finland finns information om vem som kan rösta i presidentvalet.

Regeringen

Regeringen (hallitus) består av statsministern och de andra ministrarna. Riksdagen utser statsministern och republikens president tillsätter honom eller henne. De övriga ministrarna utnämner presidenten i enlighet med förslag av statsministern.

Regeringen bereder och verkställer riksdagens beslut. Regeringen svarar för sin verksamhet inför riksdagen, vilket betyder att ministrarna ska ha riksdagens förtroende. Ministerierna bereder de ärenden som regeringen fattar beslut om. Ministrarna leder arbetet för ministeriernas tjänstemän. Under ministerierna verkar flera ämbetsverk och inrättningar. Till exempel är Migrationsverket ett ämbetsverk som lyder under inrikesministeriet.

Statens lokalförvaltning

Med statens lokalförvaltning avses de myndigheter som sköter statliga ärenden i en viss region. Följande myndigheter hör till statens lokalförvaltning:

 • polisen,
 • åklagarväsendet,
 • utsökningen,
 • magistraterna,
 • arbets- och näringsbyråerna,
 • skattebyråerna,
 • tullen,
 • rättshjälpsbyråerna.

Mer information om myndigheterna och deras uppgifter hittar du på InfoFinlands sida Viktiga myndigheter .

Regionförvaltningen

Regionförvaltningen sköts av regionförvaltningsverken (aluehallintovirasto) och ELY-centralerna, det vill säga närings-, trafik- och miljöcentralerna (elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus).

I Finland finns sex regionförvaltningsverk. Regionförvaltningsverken sköter om verkställighets- och tillsynsuppgifter rörande Finlands lag i sina egna regioner. Regionförvaltningsverken sköter följande:

 • grundläggande service, rättsskydd och tillstånd
 • räddningsväsendet och beredskap
 • polisen
 • arbetarskydd
 • miljötillstånd

I Finland finns femton ELY-centraler. I deras uppgifter ingår till exempel

 • företagsrådgivning
 • miljöskydd
 • främjande av trafiksäkerhet
 • främjande av invandrares integration

Länken tar dig utanför tjänstenFinansministeriet

Regionförvaltningen

Länken tar dig utanför tjänstenRegionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken

Kommuner

Finland är indelat i kommuner. Kommunerna har självstyre, vilket betyder att de själva kan besluta om ärenden i kommunen. Kommunerna har beskattningsrätt, det vill säga rätt att uppbära kommunalskatt av sina invånare. Kommunerna är skyldiga att ordna många olika tjänster för sina invånare. Sådana tjänster är till exempel hälsovård, barndagvård och undervisning. De kan dessutom tillhandahålla andra tjänster. Mer information hittar du på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland .

Beslut i kommunens ärenden fattas av kommunfullmäktige. Ledamöterna till kommunfullmäktige utses i kommunalval som förrättas vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöterna till kommunstyrelsen, som har som uppgift att bereda och verkställa fullmäktiges beslut.

På InfoFinlands sida Val och röstning i Finland finns information om vem som kan rösta i kommunaval.