Pakolainen

Flykting

Vem är flykting?

En flykting är en person med flyktingstatus. Flyktingstatus får de som beviljas asyl eller som tas till Finland i flyktingkvoten.

Kvotflyktingar

Man kan inte ansöka om att bli kvotflykting (kiintiöpakolainen) via myndigheterna i Finland. Man kan inte heller föreslå en annan person, till exempel en släkting eller vän, som kvotflykting.

Finland tar som kvotflyktingar emot personer som har flyktingstatus enligt Förenta nationernas flyktingorganisation UNHCR. Kvotflyktingarna väljs bland de personer som UNHCR föreslår till Finland.

De finländska myndigheterna intervjuar flyktingarna som UNHCR har föreslagit och väljer bland dem de personer som tas emot till Finland. Intervjuerna görs i de länder där flyktingarna vistas, vanligen i flyktingläger eller i UNHCR:s lokaler.

Valet av kvotflyktingar påverkas till exempel av följande faktorer:

  • Flyktingen är i behov av internationellt skydd.
  • Flyktingens mänskliga rättigheter förverkligas inte i det land där han eller hon vistas.
  • Flyktingen utgör inget hot för Finlands säkerhet.
  • Flyktingen har förutsättningar att integreras i Finland.

En del flyktingar väljs utan intervju på basis av UNHCR:s dokument. Dessa är vanligen nödfall, med andra ord flyktingar som är i ett brådskande behov av asyl till exempel av hälsorelaterade eller politiska orsaker.

Finlands riksdag beslutar hur många flyktingar som tas till landet. Från och med år 2001 har Finlands flyktingkvot varit 750 personer per år. Inrikesministeriet beslutar från vilka länder kvotflyktingarna tas.

Beviljande av flyktingstatus till asylsökande

En person kan erhålla flyktingstatus också genom att söka asyl i Finland. Asylsökanden kan beviljas flyktingstatus om han eller hon har befogade skäl att frukta förföljelse i sitt hemland på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin politiska uppfattning och då sökanden på grund av detta inte kan återvända till sitt hemland.

Asylsökande som inte beviljas flyktingstatus kan ändå få uppehållstillstånd i Finland på någon annan grund.

Läs mer på InfoFinlands sida Som asylsökande till Finland.

linkkiMigrationsverket:
Information om val av kvotflyktingarfinska | svenska | engelska

Familjeåterförening

Också flyktingens familjemedlemmar kan få uppehållstillstånd i Finland. Vilka som är familjemedlemmar definieras i lagen. Endast dessa familjemedlemmar kan få uppehållstillstånd på grund av familjeband.

I Finland betraktas som familjemedlemmar

  • make eller maka
  • registrerad partner
  • sambo
  • ogifta barn under 18 år
  • vårdnadshavaren till ett barn under 18 år.

För att familjemedlemmarna ska kunna få uppehållstillstånd, krävs det i vissa fall att flyktingen har en tillräcklig inkomst för att försörja sina familjemedlemmar i Finland. Mer information om familjeåterförening finns på InfoFinlands sida Till familjemedlem i Finland.

Hjälp med familjeåterföreningen

Om du har kommit till Finland som kvotflykting, kan Migrationsverket ersätta kostnaderna för en familjemedlems inresa. Kostnaderna ersätts dock endast i de fall där familjebandet har funnits redan före du fick ditt första uppehållstillstånd i Finland. Andra anhörigas resekostnader ersätts inte.

Endast kvotflyktingar kan få ersättning för familjemedlemmarnas resekostnader.

Finlands Rösa Kors hjälper med researrangemangen för kvotflyktingar

Migrationsverket ersätter resekostnaderna endast i det fall att familjemedlemmen reser till Finland på en resa som arrangeras av Finlands Röda Kors och Internationella organisationen för migration.

Finlands Röda Kors hjälper med att ordna resan till Finland för kvotflyktingens familjemedlemmar när dessa fått uppehållstillstånd. Röda Korset ger också rådgivning om reglerna för familjeåterförening och därom, hur familjemedlemmarna ska gå tillväga för att ansöka om familjeåterförening.

När Migrationsverket har gett ett positivt beslut på din ansökan om återförening på grund av familjeband och anser att staten kan bekosta resan för dina familjemedlemmar, skickar det sitt beslut till Röda Korset. Om du har kommit till Finland som kvotflykting och vill att finska staten bekostar resan för dina familjemedlemmar ska du ta kontakt med Röda Korsets beredskapsenhet som sätter igång researrangemangen. Finlands Röda Kors kan inte bistå familjemedlemmarnas flygresor eller andra resor ekonomiskt.

linkkiMigrationsverket:
Att söka uppehållstillstånd på grund av familjebandfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Familjemedlem till en flyktingfinska | svenska | engelska

Eftersökning av försvunna anhöriga

Om du vill ha kontakt med en anhörig som försvunnit kan du be om hjälp vid personefterforskningen vid Finlands Röda Kors. Röda Korset hjälper familjer som skilts åt vid olika katastrofer eller kriser. Röda Korset söker försvunna anhöriga och förmedlar meddelanden på krisområden.

linkkiFinlands Röda Kors:
Efterforskning av anhörigafinska | svenska | engelska | franska | somaliska

linkkiFinlands Röda Kors:
Efterforskning av anhörigafinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | spanska | persiska | arabiska | portugisiska

Hälsa

Om du har kommit till Finland som kvotflykting, har du hemkommun i Finland och då kan du använda de offentliga hälsovårdstjänsterna.

Stöd för flyktingar

Flyktingar och asylsökande kan söka hjälp och rådgivning i juridiska frågor bland annat vid Flyktingrådgivningen r.f. eller rättshjälpsbyråerna (oikeusaputoimisto). Flyktingrådgivningen ger asylsökande rättshjälp i asylprocessens första skede. Flyktingrådgivningen ger också andra utlänningar allmän rättshjälp.

Rättshjälpsbyråerna ger personer som är bosatta i Finland expertråd i skötseln av juridiska ärenden. För att sköta ett juridiskt ärende kan man få ett rättsbiträde bekostat antingen helt eller delvis med statliga medel.

Finlands flyktinghjälp r.f. är en organisation som arbetar för att främja flyktingarnas grundläggande rättigheter. Organisationens verksamhet i Finland omfattar informering, utbildning och socialarbete. Flyktinghjälpen hjälper flyktingar och invandrare till exempel i frågor som rör integrationen, boendet och grundandet av egna organisationer.

linkkiFinlands flyktinghjälp r.f.:
Stöd till flyktingarfinska | svenska | engelska

linkkiFlyktingrådgivningen r.f.:
Rättshjälp till flyktingarfinska | engelska