Perheenjäsen

Familjemedlem

Flytta till Finland

Om du inte är medborgare i ett nordiskt land, EU-medborgare eller familjemedlem till en EU-medborgare som är bosatt i Finland, behöver du ett uppehållstillstånd. Läs mer på InfoFinlands sida Familjen till Finland.

Om du är EU-medborgare behöver du inte uppehållstillstånd i Finland. Om du vistas i Finland mer än tre månader, behöver du ett registreringsintyg för EU-medborgare (Unionin kansalaisen rekisteröintitodistus).

Om du inte är EU-medborgare, men din familjemedlem som är bosatt i Finland är EU-medborgare, behöver du ett uppehållskort för familjemedlem (perheenjäsenen oleskelukortti). Läs mer på InfoFinlands sida EU-medborgare.

Om du är medborgare i ett nordiskt land behöver du inte uppehållstillstånd i Finland. Läs mer på InfoFinlands sida Medborgare i nordiska länder.

På InfoFinlands sida Komihåglista för dig som flyttar till Finland hittar du nyttig information om vilka andra saker du bör ta hand om innan du flyttar till Finland.

När du flyttar till Finland ska du besöka magistraten (maistraatti)på orten där du är bosatt. Vid magistraten kan du få en finsk personbeteckning, om du inte fick den redan i samband med att du beviljades uppehållstillstånd eller din uppehållsrätt för EU-medborgare registrerades vid Migrationsverket. På magistraten utreder man även om det är möjligt att registrera en hemkommun i Finland för dig. När du har en hemkommun kan du använda kommunens tjänster, såsom till exempel hälsovårdstjänster. Läs mer på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

linkkiMigrationsverket:
Till Finland på grund av familjebandfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Registrering av uppehållsrätt för EU-medborgarefinska | svenska | engelska

linkkiMagistratet:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska

Fortsatt uppehållstillstånd

Om du har ett uppehållstillstånd ska du komma ihåg att ansöka om fortsatt uppehållstillstånd i god tid innan giltigheten för det första tillståndet tar slut. Ansök om fortsatt uppehållstillstånd elektroniskt i tjänsten Enter Finland eller på Migrationsverkets tjänsteställe.

Tillståndsbeslutet är avgiftsbelagt. Du måste betala avgiften samtidigt som du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd. Mer information om att ansöka om fortsatt uppehållstillstånd hittar du på InfoFinlands sida Fortsatt uppehållstillstånd.

Om du är EU-medborgare kan du ansöka om permanent uppehållsrätt när du har bott i Finland fem år.

linkkiMigrationsverket:
Att förlänga uppehållstillståndetfinska | svenska | engelska

Studera finska språket

Information om studier i finska språket hittar du på InfoFinlands sida Finska och svenska språket. Om du bor i Helsingforsregionen, Tammerforsregionen eller Åboregionen kan du leta efter en kurs i finska språket som passar dig genom tjänsten Finnishcourses.fi.

linkkiFinnishcourses.fi:
Kurser i finska och svenska språketfinska | engelska | ryska

Arbete och studier

Om du har uppehållstillstånd på grund av familjeband, har du rätt att arbeta och studera i Finland. Även medborgare i EU-länder och nordiska länder och deras familjemedlemmar har rätt att arbeta och studera.

Notera att om du har ansökt om ditt första uppehållstillstånd i Finland så har du inte rätt att arbeta innan tillståndet har beviljats.

På InfoFinlands sida Var hittar jag jobb? hittar du information om jobbsökning i Finland. Om du är intresserad av att grunda ett eget företag, gå in på InfoFinlands sida Att grunda ett företag.

Information om studier i Finland hittar du på InfoFinlands sida Utbildning.

Äktenskap och samboförhållande

Om du ska gifta dig i Finland hittar du nyttig information på InfoFinlands sida Äktenskap.

Information om att leva i ett samboförhållande i Finland hittar du på InfoFinlands sida Samboförhållande.

Du hittar information om skilsmässa på InfoFinlands sida Skilsmässa. Notera att om du har ett uppehållstillstånd som beviljats på basis av familjeband, så kan förändringar i familjeförhållandena, såsom till exempel skilsmässa, påverka ditt uppehållstillstånd. Läs mer på InfoFinlands sida Kan jag förlora mitt uppehållstillstånd?

På InfoFinlands sida Problem i äktenskap och parförhållande hittar du information om var du kan söka hjälp för problem i förhållandet.

Social trygghet

De flesta av FPA:s förmåner är sådana att du har rätt till dem endast om du flyttar ditt stadigvarande boende till Finland. Mer information om Finlands sociala trygghet hittar du på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

linkkiFPA:
Social trygghet för dig som flyttar till Finlandfinska | svenska | engelska

Tjänster för barnfamiljer

Information om de tjänster och stöd som samhället erbjuder barnfamiljer hittar du på InfoFinlands sida Ekonomiskt stöd till familjer och Vård av barnet.

Hälsa

I Finland finns både offentliga och privata hälsovårdstjänster. De offentliga hälsovårdstjänsterna är förmånligare än de privata. Om du har en hemkommun i Finland kan du använda offentliga hälsovårdstjänster. Om du flyttar till Finland av familjeskäl får du vanligen en hemkommun i Finland. Magistraten fattar beslut om registrering av hemkommun. Läs mer på InfoFinlands sida Hälsovårdstjänster i Finland och Hemkommun i Finland.