Livet i Finland

Städer

Turvapaikanhakija

Asylsökande

Vem är asylsökande?

En asylsökande (turvapaikanhakija) är en person som söker skydd och uppehållsrätt i en främmande stat. En asylsökande är alltså inte en flykting (pakolainen). Om en asylsökande beviljas flyktingstatus eller uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov eller på någon annan grund får han eller hon stanna i Finland.

Hur söker man asyl?

 • Gör din asylansökan personligen.
 • Ansökan lämnas till polisen, gränsmyndigheten eller tullmyndigheten.
 • Gör ansökan genast efter att du har anlänt till Finland.
 • Berätta noga varför du söker asyl.

Du kan inte söka asyl

 • i Finlands beskickningar utomlands eller via dem,
 • genom att ta kontakt med Finland per post eller via e-post.

Mer information om att söka asyl hittar du på InfoFinlands sida Som asylsökande till Finland.

linkkiMigrationsverket:
Broschyren Information till asylsökandefinska | svenska | engelska | ryska | franska | somaliska | persiska | arabiska | kurdiska

Asylsökandes uppehållsrätt

När du har sökt asyl har du rätt att uppehålla dig i Finland den tid din ansökan handläggs. Under denna tid kan du inte resa utomlands. Om du reser kan myndigheterna besluta att din ansökan inte längre är i kraft.

Du får stanna i Finland om du beviljas asyl eller uppehållstillstånd på någon annan grund. Om förhållandena i ditt hemland är sådana att du inte behöver asyl och det inte heller finns andra grunder att bevilja uppehållstillstånd, avslås din ansökan och du utvisas från Finland.

Om du får avslag på din asylansökan eller ansökan om uppehållstillstånd har du rätt att överklaga beslutet. Läs mer på InfoFinlands sida Som asylsökande till Finland.

linkkiMigrationsverket:
Att söka asyl i Finlandfinska | svenska | engelska

Asylsökandes rätt att arbeta

Du får förvärvsarbeta i Finland när det har gått tre månader från att du lämnade in din asylansökan förutsatt att du har ett giltigt resedokument. Om du inte har ett resedokument får du förvärvsarbeta i Finland när du har vistats sex månader i landet.

Information om arbete i Finland hittar du på InfoFinlands sida Arbete och företagande.

linkkiMigrationsverket:
Asylsökandes rätt att arbetafinska | svenska | engelska

Social trygghet

Asylsökande har inte rätt till finskt socialskydd. Detta innebär att de inte har rätt till FPA:s förmåner.

Mottagningscentralen betalar mottagningspenning till asylsökande. Den utbetalas så länge som asylansökan behandlas. Mottagningspenningen är ett litet belopp som är avsett för ofrånkomliga utgifter.

Om den asylsökande beviljas uppehållstillstånd och är fast bosatt i Finland har han eller hon rätt till finskt socialskydd. Man kan ansöka om att omfattas av det finska socialskyddet av FPA då uppehållstillstånd har beviljats.

Familjeåterförening

Asylsökande har inte rätt till familjeåterförening. Dina familjemedlemmar kan inte få uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Om du får uppehållstillstånd i Finland kan dina familjemedlemmar ansöka om tillstånd på grund av familjeband. Läs mer på InfoFinlands sida Till familjemedlem i Finland.

linkkiMigrationsverket:
Att söka uppehållstillstånd på grund av familjebandfinska | svenska | engelska

Hälsa

Asylsökande har vanligtvis inte tillgång till offentlig hälsoåvård exempelvis på hälsocentraler. Mottagningscentralen anordnar hälsovårdstjänster för asylsökande. Hälsovårdare på mottagningscentralen ser till att asylsökande får den vård de behöver. Fråga mer på din mottagningscentral.

Om du fått uppehållstillstånd och din hemkommun finns i Finland kan du använda tjänsterna inom den offentliga hälsovården på samma sätt som de övriga invånarna i kommunen.

Hälsovård för papperslösa

Global Clinic är en klinik där du kan få hjälp eller råd av en läkare eller sjukskötare om du vistas i Finland utan uppehållstillstånd. Du kan besöka Global Clinic även om du inte behöver brådskande sjukvård. Global Clinic bedriver verksamhet i följande städer:

 • Helsingfors
 • Åbo
 • Tammerfors
 • Uleåborg
 • Joensuu
 • Lahtis

Du kan ringa eller skicka e-post. En sjukskötare eller läkare besvarar ditt samtal. Du hittar kontaktinformation på Global Clinic:s hemsidor.

Global Clinic:s tjänster är avgiftsfria för kunderna. Global Clinic anmäler inte sina kunder till polisen eller andra myndigheter. Klinikens adress eller öppettider meddelas inte offentligt.

linkkiGlobal Clinic:
Kontaktuppgifterfinska | engelska | ryska | franska | arabiska | rumänska | bulgariska

Rättshjälp för asylsökande

Flyktingar och asylsökande samt andra utlänningar kan söka hjälp och rådgivning i juridiska frågor vid Flyktingrådgivningen r.f. Flyktingrådgivningen ger asylsökande rättshjälp i asylprocessens första skede. Flyktingrådgivningen ger råd även för personer som befinner sig i Finland utan uppehållstillstånd.

linkkiFlyktingrådgivningen r.f.:
Rättshjälp till flyktingarfinska | svenska | engelska