Gå till innehållet
Lasten ja nuorten ongelmat

Barns och ungas problem

Publicerad14.06.2022

Problem i skolan eller med studierna

Om ett barn eller en ung har problem i skolan eller med studierna är det bra att diskutera dessa med skolans eller läroanstaltens studievägledare. I skolan arbetar även en psykolog eller en kurator. Hen hjälper elever som har det svårt i skolan.

Om ett barn eller en ung blir mobbad i skolan är det skolans skyldighet att ingripa i detta. Berätta om mobbning för läraren eller rektorn. Ibland kan mobbning även vara ett brott enligt lagen, som kan anmälas till polisen. Till exempel fysiskt våld eller stjälande är brott.

Rusmedelsbruk

Om en ung har problem med alkohol, droger eller spelande, kan hen få hjälp vid ungdomsstationen. Ungdomsstationer finns i många städer. Den unga kan komma till ungdomsstationen ensam eller med sina föräldrar.

Kulturkonflikter hemma

Ibland kan konflikterna mellan olika kulturer skapa problem mellan barnen och föräldrarna. Problemen kan gälla till exempel flick- och pojkvänner eller klädstilen. Det kan hända att föräldrarna förväntar sig att flickor beter sig på ett annat sätt än pojkar.

Det är viktigt att kunna diskutera konflikterna inom familjen. Den unga har rätt att veta varför föräldrarna vill att hen ska bete sig på ett visst sätt. Ingen kultur eller religion får begränsa barns och ungas grundläggande rättigheter. Läs mer om de grundläggande rättigheterna på InfoFinlands sida Barns och ungdomars rättigheter och skyldigheter.

Man kan be om hjälp med sina problem. Unga flickor kan söka hjälp vid Flickornas hus som finns på många orter. I Helsingfors och Uleåborg finns för ungdomar även Pojkarnas hus där pojkar kan söka hjälp.

I Helsingfors finns Sopu-arbetet och i Tammerfors Didar. De hjälper både ungdomarna och föräldrarna i hedersrelaterade konflikter.

Våld i familjen

Kroppslig bestraffning av barn är ett brott i Finland. Detta betyder att man inte till exempel får slå eller lugga barn när de är olydiga.

Om föräldrarna utövar våld mot ett barn eller en ung, kan denne söka hjälp till exempel hos skolans hälsovårdare, vid familjerådgivningen eller FRK:s De ungas skyddshus.

På InfoFinlands sida Fostran av barn i Finland finns information om hur barn fostras i Finland. På InfoFinlands sida Våld hittar du information om vad du kan göra om det förekommer våld i din familj.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Röda Kors

De ungas skyddshus

Brott

Brott har påföljder för personer under 15 år. Personen är skyldig att ersätta de skador som hen orsakat. Polisen anmäler brott som begåtts av barn under 18 år till föräldrarna och barnskyddsmyndigheten.

Mer information om barnskyddet finns på InfoFinlands sida Barnskydd.

Hjälp med fostran av barn

Familjerådgivningen/familjecentret

Hos familjerådgivningen eller vid familjecentret får barn, unga och familjer hjälp med problem som rör fostran av barn och barns utveckling. Du kan själv kontakta familjerådgivningen och komma överens om ett möte. Familjerådgivningar och familjecenter finns på många orter. Familjerådgivningen är en kommunal tjänst. Du hittar kontaktuppgifterna via din hemkommuns webbplats.

Mannerheims barnskyddsförbund MLL

Mannerheims barnskyddsförbund ordnar familjekaféer och barnklubbar för barnfamiljer på många orter i Finland. Förbundet erbjuder även fostringsråd för föräldrar.

Väestöliitto

Vid Väestöliitto får du information om föräldraskap. Du kan kontakta Väestöliitto när du har funderingar kring problem i parförhållandet, fostran av barn eller skilsmässa. Väestöliittos mångkulturella arbete stödjer invandrafamiljer. Vid Väestöliitto får du även rådgivning på telefon eller via e-post när du behöver råd om fostran av barn eller relationerna i familjen. Du kan skriva till Väestöliitto på dari, kurdiska (sorani), persiska, finska, ryska, engelska eller svenska. Du hittar kontaktuppgifterna på Väestöliittos webbplats.