U gudub macluumaadka ku jira
Terveys Vantaalla

Caafimaadka Vantaa

Waa la daabacay25.07.2022
Vantaa waxaad adeegyada caafimaadka dadweynaha ka heli kartaa rugta caafimaadka, rugta daryeelka hooyada iyo dhallaanka, isbitaalka iyo rugta caafimaadka ilkaha. Waxaa kale oo dhinacyo kala duwan oo magaalada ah laga helaa adeegyada caafimaadka ee gaarka ah.

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Korona fayraska COVID-19

Tallaalka Koronaha ee Vantaa

Vantaa waxaa tallaalka Koronaha ka helayaa dhammaad dadka ka weyn 5 sano. Wakhtiga tallaalka Koronaha waxaad ka qabsan kartaa cinwaanka koronarokotusaika.fi ama adigoo wacaya lambarka +358 9 5844 3030 (Isniin-Jimco 8-16 saac).

Adeegyada caafimaad ee Vantaa

Lambarka guud ee xaaladaha degdegga ah waa 112. Wac lambarka xaaladaha degdegga ah, haddii ay jirto xaalad degdeg ah oo kaliya, tusaale ahaan jirro degdeg ah.

Haddii aad guriga degmo ku leedahay Vantaa, waxaad isticmaali kartaa adeegyada caafimaadka dadweynaha. Adeegyada caafimaadka dadweynuhu waa tusaale ahaan rugaha caafimaadka, goobaha daryeelka ilkaha, rugaha latalinta iyo isbitaalada. Haddii aad degdeg u jirato ama uu shil kugu dhaco, daryeel degdeg ah ayaad heleysaa, haddii aadan xittaa guri degmo ku laheyn Vantaa.

Haddii aadan xaq u laheyn in aad isticmaasho adeegyada caafimaadka dadweynaha, waxaad ballan ka qabsan kartaa xarumaha dhakhaatiirka gaarka ah.

War dheeraad ah ka sii akhri: Adeega caafimaadka ee Finland .

Adeegyada caadimaadka ee babliga ah

Vantaa waxay leedahay todobo rug caafimaad, kuwaas oo bixiya adeeyo caafimaad oo guud oo caafimaad. Rugaha caafimaadka waxaa qaabilaad ku sameeya dhakhtar, kalkaaye caafaimaad iyo fayadhawre caafimaad.

Rugaha caafimaadku maalmaha shaqada waxay furan yihiin saacadaha u dhexeeya 8.00–16.00.

Haddii xanuunka ku hayaahi uu degdeg yahay ama aad u baahantahay daryeel degdeg ah, waxaad wici kartaa lambarka rugtaada caafimaadka. Marka ay jiraan xaalado degdeg ah, waxaa suuragal ah in la dhigto codsiga ku soo celinta telefoonka saacadda u dhexeysa 8-10.

Rugaha caafimaadka Hakunila iyo Länsimäki 09 839 35928

Rugaha caafimaadka Korso ja Koivukylä 09 839 35923

Rugta caafimaadka Martinlaakso 09 839 35924

Rugta caafimaadka Myyrmäki 09 839 35925

Rugta caafimaadka Tikkurila 09 839 35926

Talabixinta caafimaadka ee wakhtiga ka baxsan xilliga shaqada: Heeganka caawimaadda 116 117.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Rugaha caafimaadka

Adeegyada caafimaadka ee sida gaarka ah loo leeyahay

Vantaa waxaa ka hawlgalaa rugo dhakhaatiir oo dhawr ah, kuwaas oo aad ka heli kartid adeeyo caafimaad oo gooni loo leeyahay. Waad aadi kartaa rugaha dhakhaatiirta, xitaa haddii aadan xaq u lahayn isticmaalka adeegyada guud ee caafimaadka ee Finland.

Kharashka rugaha dhakhaatiirta ee gaarka loo leeyahay waa inaad idigu iska bixiso. Xaaladaha qaarkood Kela xoogaa magdhaw ah ayeey ka bixisa kharashka ku baxa daryeelka caafimaadka.

War dheeraad ah ka sii akhri: Adeega caafimaadka ee Finland .

Daawooyinka

Macaluumaadka la xiriira iibsiga daawooyinka waxaad ka heleysaa bogga internetka ee InfoFinland Daawooyinka .

Daryeelka caafimaadka ee dadka aan sharciga lahayn

Waxaa Helsinki ka hawlgala Global Clinic, halkaas oo dadka sharci la’aanta ku jooga Finland ay ka heli karaan daryeelka caafimaadka aasaasiga ah. Adeegyada Global Clinic waa u bilaash macaamiisha. Global Clinic macaamiisheeda ma ogeysiiso booliska ama hawlwadeenada kale ee dawlada. Si loo xafido macaamiisha klinikada meesha ay ku taalo iyo waqtiyada ay furan tahay si guud looma ogeysiiyo.

Telefoonka Global Clinic ee Helsinki waa 044 977 4547. Telefoonka waxaa ka jawaabaya kalkaaliye caafimaad ama dhakhtar. Emailku waa global.clinic.finland(at)gmail.com.

Heegan

Galbihii, dhammaadka usbuuca iyo maalmaha fasaxa, rugaha caafimaadku waa xiran yihiin. Haddii aad degdeg u jirato ama u dhaawacanto islamarkaasna aadan sugi kari furitaanka rugta caafimaadka, la xiriir heeganka.

Heeganka Vantaa waa isbitaalka Peijas. Cinwaan:

Peijaksen yhteispäivystys
Sairaalakatu 1
01400 Vantaa
tel. 116 117

Haddii aad si kadis ah u xanuunsato, waxaad sidoo kale aadi kartaa baraha heeganka ee magaalooyinka kale. Wixii macluumaad dheeri ah oo la xiriira baraha heeganka waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee adeegyada caafimaadka Vantaa.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Goobaha heeganka

Caafimaadka ilmaha

Ilmaha da’da iskuulka ka hooseeya daryeelka caafimaadka waxaa ka caawiya rugaha hooyada iyo dhallaanka (neuvola). Lambarka telefoonka ee rugaha latalinta Vantaa waa 09 8392 5900. Ballan ayaad ka qabsan kartaa rugta latalinta ama waxaad talo ka weydiin kartaa arrimaha la xiriira caafimaadka cunugga.

Ilmaha da’da iskuulka gaarey caafimaadkooda waxaa ka taxadaraya daryeelka caafimaadka ee iskuulka. Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga internetka ee Vantaa.

Haddii uu cunuggu degdeg u jirao, la xiriir rugta caafimaadka. Rugaha caafimaadku waxay furanyihiin isniin-jimco saacadda 8-16.

Haddii ay rugta caafimaadku xirantahay, la xiriir heeganka Isbitaalka carruurta. Heeganka waxaa lagu daaweeyaa carruurta u baahan daryeel degdeg ah oo kaliya.

Lambarka telefoonka ee heeganku waa 116 117.

Cinwaanka:

Isbitaalka Carruurta
Stenbäckinkatu 9
Helsinki

Waxaa sidoo kale cunugga geyn kartaa xarunta dhakhaatiirka gaarka ah. Vantaa waxaa ku yaal xarumo dhakhtareedyo badan oo gaar ah, kuwaas oo carruurta daaweeya.

War dheeraad ah ka sii akhri: Caafimaadka ilmaha.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Rugaha la-talinta

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Waqti qabsasho iyo la talin

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Rugaha caafimaadka

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Goobaha heeganka

Daryeelka ilkaha

Daryeelka ilkaha ee guud

Daryeelka ilkaha (hammashoito) ee Vantaa, lambarka waqti qabsashadu waa (09) 8393 5300.

Haddii aadan u baahneyn caawimaad degdeg ah, wac 10ka subaxnimo kaddib. Haddii aad degdeg ugu baahantahay daryeelka dhakhtarka ilkaha, wac qabsashada wakhtiga islamarka la furo saacadda 7.30.

Qaabilaadda daryeelka degdegga ah waa rugta caafimaadka ee Tikkurila, Isniin- Jimco saacadda 8-14.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Macluumaad ku saabsan daryeelka ilkaha

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Daryeelka ilkaha

Heeganka daryeelka ilkaha

Galbihii iyo dhammaadka usbuuca heeganka daryeelka ilkuhu (hammashoidon päivystys) waa isbitaalka Haartman ee Helsinki. Horay u sii wac heeganka.

Lambarka telefoonku waa 09 471 71110. Qabsashada wakhtigu waxay furantahay maalmaha shaqada saacadda 14-21 iyo dhammaadka todobaadka saacadda 8-21.

Heeganka habeenimo ee daryeelka ilkuhu (hammashoidon yöpäivystys) waa isbitaalka Töölö qaybta shilalka. Horay u sii wac heeganka.

Hammashoidon yöpäivystys, saacadaha 21–8
Isbitaalka Töölö qaybta shilalka, Heeganka qaybta qalliinka afka iyo daamanka.
Tel. 040 621 5699

Daryeelka ilkaha carruurta

Macluumaadka la xiriira daryeelka ilkaha ee carruurta da’da iskuulka ka hooseysa waxaad ka heleysaa la talinta rugta hooyada iyo dhallaanka (lastenneuvola) iyo xarumaha daryeelka ilkaha (hammashoitola). Carruurta ka yar 17-sano waxaa loogu yeeraa baaritaanka daryeelka ilkaha qiyaastii labadii sanadoodba hal mar.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Rugaha la-talinta

Daryeelka ilkaha ee gaarka loo leeyahay

Sidoo kale Vantaa waxaa ka hawlgala rugo dhakhaatiirta ilkaha ee gaar loo leeyahay. Waad aadi kartaa rugaha dhakhaatiirta ilkaha ee gaarka loo leeyahay, xitaa haddii aadan xaq u lahayn isticmaaka adeegyada guud ee daryeelka caafimaadka.

Kharashka rugaha dhakhaatiirta ilkaha ee gaarka loo leeyahay waa inaad adigu iska bixiso. Xaaladaha qaarkood Kela xoogaa magdhaw ah ayeey ka bixisa kharashka ku baxa daryeelka caafimaadka.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Daryeelka ilkaha .

Caafimaadka dhimirka

Haddii aad u baaahan tahay cawinaad iyo garab istaagid xagga dhimirka ah, la xiriir rugtaada caafimaadka (terveysasema). Rugta caafimaadka waxaa lagu daryeelaa dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka oo iska caadiga ah. Rugta caafimaadku waxay kuu sameynaysaa hagitaan ay horay kuugu sii gudbineyso tusaale ahaan daryeeleyaasha murugada.

Haddii rugtaada caafimaadku aysan furneyn oo ay xaaladuna deg deg tahay, la xiriir isbitaalka guud ee Peijas heegankiisa (Peijaksen sairaalan yhteispäivystys).

Peijaksen yhteispäivystys
Sairaalakatu 1
01400 Vantaa
Tel. 116 117

Haddii aad si dhaqso ah u baahantahay cawinaad mushkiladeed, waxaad sidoo kale wici kartaa sooshalka –iyo heeganka mushkiladaha. Wuxuu furan yahay afar iyo labaatanka saac.

Sooshalka –iyo heeganka mushkiladaha
Tel. (09) 8392 4005

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka dhimirka

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Rugaha caafimaadka

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Goobaha heeganka

Caafimaadka galmada iyo ka hortagga uurka

Haddii aad u baahantahay kahortagga uurka, iska soo ridista uurma ama aad ka shakiso in aad qabto cudur galmada ah, waxaad la xiriiri kartaa rugta latalinta ee kahortagga uurka iyo qorsheynta qoyska. Telefoonka ayaad ballan ku qasan kartaa. Lambarku waa 09 839 50030.

Haddii aad qabto cudur galmada ah, waxaad sii kale aad kartaa bolikiliinikada cudurada galmada ee Helsinki ama rugta caafimaadka.

Vantaa waxay kahortagga uurka oo lacag la’aan ah siisaa dadka kayar 20 sano. Dadka kayar 24 sano xittaa waa heli karaan kahortagga uurka, haddii ay isticmaalayaan qalabka uurka looga hortago oo wakhti dheer ahm sida gariiradda ama kaabsalka kahortagga uurka.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka galmada iyo ka hortagga uurka .

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Rugaha la-talinta qorsheynta qoyska

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Rugaha caafimaadka

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Kilinikada cudurada hab-dhiska taranka

Uurka iyo dhalmada

Rugta hooyada iyo dhallaanka (äitiysneuvola) ayaa laga soconayaa caafimaadka hooyada, cunuga iyo kan qoyska oo idil inta ilmuhu uu uurka ku jiro oo dhan. La xiriir rugta hooyada iyo dhallaanka, haddii aad dareento inaad uur leedahay.

Telefoonada adeega ee xarumaha hooyada iyo dhallaanka.
(09) 8392 5900

Adeega teleefanaha rugaha hooyada iyo dhallaanka waxaad waqti uga qabsan kartaa rugta hooyada iyo dhallaanka waxaadna kalkaalisada caafimaadka telefoon ku weydiin kartaa arimaha la xiriira uurka ama dhalmada.

Waxaad isbitaal dhalmo u dooran kartaa mid ka mid ah isbitaalada xanydaabka darleelka bukaanka ee Helsinki iyo uudenmaa (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS), kuwaas oo tusaale ahaan ah isbitaalka Jorvi (Jorvin sairaala) iyo Klinikada dumarka (Naistenklinikka).

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Uurka iyo dhalmada iyo Finland markii uu ilmuhu dhaso .

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Rugaha la-talinta

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Rugaha la-talinta qorsheynta qoyska

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Dhalmada

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Heeganka cusbitaalaadka dhalmada

Curyaan

Adeegyada cuuryaamiinta waad heli kartaa haddii adiga ama ehelkaadu uu qabo naafo ama jiro, taas oo sababeysa wakhti dheer in ay si gaar ah u adkaato ka soo bixista nolosha guriga iyo guriga banaankiisaba.

Adeegyada cuuryaamiintu tusaale ahaan waa caawimaad shakhsi ah, deegaan adeeg leh, adeegga gaadiidka iyo shaqada wax ka beddelista dhismaha.

La xiriir rugta latalinta cuuryaamiinta, halkaas oo iyadoo xaaladdaada lagu saleynayo lagu baarayo baahida kaalmada, hagitaanka iyo adeegyada.

Vammaisneuvonta
Isniin- Jimco saacadda 9-15
Tel: (09) 8392 4682
E-mail: vammaisneuvonta(at)vantaa.fi

Ka sii aqri warar dheeraad ah: Dadka naafada ah .

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Macluumaad ku saabsan adeegyada naafada