U gudub macluumaadka ku jira
Terveys Vaasassa

Caafimaadka Vaasa

Waa la daabacay07.07.2022

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Feyraska Koronaha COVID-19

Halkan ka sii akhriso feyraska koronaha bogga Feyraska koronaha COVID-19 .

Heeganka iyo gargaarka degdega ah

Haddii aad u baahan tahay daryeel degdeg ah, la xidhiidh lambarka adeegga goobta nololwanaaga kana qabso ballan 06 2189555. Goobaha caafimaadku waxay furan yihiin isniin- khamiis saacadaha u dhexeeya 8.00-16.00 iyo jimcaha 8.00-14.15.

Markaas, marka la xidho goobtaada caafimaadka, waxaad tagi kartaa xaaladaha degdega ah cisbitaalka dhexe ee Vaasa (Vaasan keskussairaala) goobta heeganka ee wadar ahaaneed. Wac goobta heeganka ee wadar ahaaneed talefoonkooda la talinta 116 117 inta aanad ku fikirin tagitaanka goobta heeganka isniin ilaa khamiis saacadaha u dhexeeya 15.00-08.00, jimcaha saacadaha 14.00-08.00, dhammadka todobaadka iyo maalmaha ciid habeen iyo maalinba xilli walba.

Xaaladaha gargaarka degdega ah wac lambarka gargaarka degdega ah 112.

Halkan ka sii akhriso: Adeegyada caafimaadka Finland

Adeegyada caafimaadka

Vaasa waxaa ka howlgala shan xarumaha caafimaadka ah. Goobtaada caafimaadku waa goobta daryeelkaaga ee ugu horeysa dhammaan xaaladaha jiradaada oo dhan. Goobtaada caafimaadku waxay ku qeexan tahay goobta deegaankaaga ee cinwaanka gurigaagu sida ay dhigayso, laakiin sidoo kale waxaad dooran kartaa goobtaada caafimaadka.

Dhammaan xilliyada daryeelka caafimaadka qaabilaadooda waa in marka hore ballan laga sii qabsado, adigoo wacaya tel. 06 218 9000. Xarumaha caafimaadku waxay furan yihiin isniin – khamiis saacadaha u dhexeeya 8.00-16.00 iyo jimcaha 8.00-14.15. Waxaad ku dhaafi kartaa farriin codsi ah in lagu soo waco adigoo riixaya lambarka 1.da. Codsiga soo wicitaanka waxaa lagaaga soo jawaabayaa sida ugu dhakhsaha badan ee surrtogalka ah.

Halkan ka sii akhriso: Adeegyada caafimaadka Finland

Caafimaadka ilmaha

Marka ilmuhu kaa xanuunsado, la xidhiidh xaruntaada caafimaadka, haddii loo baahan yahay.

Carruurta da’adoodu ka yar tahay da’adii iskuulka daryeelkooda caafimaadka waxaa lagu daryeelayaa xanaanada dhallaanka. Xanaanada dhallaanka waxaa lagu daryeelaa baadhitaanada caafimaadka carruurta, talaalka iyo la socodka ilmaha korriinkooda iyo kobocooda. Xilligga xanaanada dhallaanka waxaa laga qabsadaa adigoo soo wacanaya goobta xanaanada dhallaanka ee agtaada ama dhinaca ballan qabsashada elektarooniga ah.

Carruurta iskuuleyda ah waxaa daryeela caafimaadkooda daryeelka caafimaadka iskuulka. Wixii warbixin dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga shabakada Pohjanmaan hyvinvointialue.

Halkan ka sii akhriso: Caafimaadka ilmaha

Daryeelka caafimaadka ardeyda

Daryeelka caafimaadka ardeyda ayaa ka jawaabaya machadyada waxbarashada ee heerka labaad, dugsiyada sare iyo shaqo waxbarasho oo lacagla’aanta ah machadyadooda ardeyda goobaha degmadooda iyadoonay ku xidhneyn. Warbixinahooda waxaad ka heleysaa bogga shabakada Pohjanmaan hyvinvointialue.

YTHS Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö ayaa daryeeleys jaamacadaha iyo waxbarashooyinka heerka sare ardeyda dhigata daryeelka caafimaadkooda.

Daryeelka caafimaadka ilkaha

Carruurta da’adoodu ka yar tahay da’ada iskuulka caafimaadka ilkahooda ee baadhitaanka sanadlaha ahi waa 1-, 3- iyo 5-jirada. Ilmaha waalidkood ayaa ballanta u soo qabsanaya ilmahooda baadhitaanka. Warbixin dheeraad ah waxaad ka heleysaa xanaanada dhallaanka.

Ardeyda da’ada iskuulka da’adoodu tahay caafimaadkooda ilkaha waxaa laga diyaariyaa dhinaca iskuulka.

Ballanta daryeelka caafimaadka ilkaha waxaad kasoo qabsaneysaa tel. 06 218 9100. Xilliyadda ballan qabsashadu furan tahay waa: Isniin – Khamiis saacadaha u dhexeeya 7.30–15.30 iyo jimcaha saacadaha u dhexeeya 7.30–15.00.

Halkan ka sii akhriso Daryeelka caafimaadka ilkaha

Caafimaadka maskaxda

Haddii aad u baahan tahay caawimaad caafimaadka maskaxda dhinaciisa, la xidhiidh xaruntaada caafimaadka. Xaruntaada caafimaadka dhakhtaradoodu waxay ku hagi karaan macaamiisha adeegyada caafimaadka maskaxda xayndaabkooda iyo haddii loo baahdo daryeelka caafimaadka dhimirka.

Cisbitaalka dhexe ee Vaasa heegankeeda dhimirka daryeelkeeda caafimaadka ayaa kaaga jawaabeysa su’aalahaaga xilli walba habeen iyo maalinba. Cid kasta ayaa ku soo waci karta lacag la’aan, xilli kasta kana heli kartaa la talinta iyo hagitaanka. Heeganka kalkaalisada caafimaadka ayaa kaaga jawaabeysa lambarkaa 06 213 2009.

Xarunta dhallinyarada Klaara (Nuorisoasema Klaara) waxay u fidineysaa dhallinyarada 13-24- jirka aj caafimaadka maskaxda, maandooriyaha- iyo maareynta nolosha dhibaatooyinkooda ka hor tagooda iyo daryeelk adeegyada udub dhexaadka u ah. Adeegyadu waa kuwo aamin ah, aad u madax banaan tahay macaamiishana lacag la’aan u ah. In loo soo gudbiyana adeegyadaasi uma baahna.

Caafimaadka maskaxda- iyo xarunta la qabsiga ee waxay kuu fidineysaa adeegyada furan ee caafimaadka maskaxda oo aan degdeg aheyn dhallinyarada 25 jirka buuxiyey iyo kuwaa kuwa ka waaweyn ee reer Vaasa. Adeegyadaasi waa kuwo macaamiishu u madax banaan yihiin, aamin ah lacag la’aana ah. In loo soo gudbiyana adeegyadaasi uma baahna.

Xarunta dhibaatooyinka Vale ee Pohjanmaa (Pohjanmaa kriisikeskus Valo) waxay kuu fidinayaan caawimaado la sheekeysi ah, marka ay kula soo darsaan xaalado cakiran ama aad dooneysid kaalmo xaalado adag oo noloshaada ahi. Valo macmiil ka noqoshadeedu uma baahna soo gdubin ama jiro lagu sheego (diagnoosi). La soo xidhiidh.

Haddii aad dooneysid caawimaada la sheekeysiga telefoon ahaan, waxaad wici kartaa telefoonka guud ahaan dalka oo dhan ee xaaladaha cakiran kalana sheekeyso arrimaha maskaxdaada culeyska ku haya. Telefoondau waa kuwo aamin ah loomana baahna inuu qofka soo wacanayaa sheego aqoonsigiisa. Caawimaada la sheekeysiga waxaad ku heleysaa finnish ahaan, iswidhish ahaan, ingiriisi ahaan iyo carabi ahaanba.

Halkan ka sii akhriso: Caafimaadka maskaxda .

Caafimaadka galmada/ hamodka

Qorsheynta qoyska- iyo arrimaha ka hor tagga uurka waxaad kala xidhiidh kartaa qorsheynta qoyska.

Cudurada galmada lagu kala qaado boliklinikadooda waxaa lagu baadhaa oo lagu daryeelaa bukaanada qaba cudurada galmada lagu kala qaado sidoo kalena laga siiyaa talooyin ka hor tagga ah. Goobta qaabilaada ee kalkaalisadu waxay ballan la’aan u tahay dhammaan dadka reer vaasaiyo Vaasa ardeydawax ka barataba. Kalkaalisada ayaa kaala sheekeysaneysa adiga kuuguna direysa baadhitaanada aad u baahan tahay sheybaadhka.

Uurka

Xanaanada hooyada uurka leh ayaa lagala socdaa hooyada, ilmaha iyo qoyska oo dhan badqabkooda mudadda uurka. La xidhiidh xanaanada hooyooyinka uurka leh isla markaad ogaatid, inaad uur leedahayba. Xanaanada hooyooyinka uurka leh adeegyadoodu waa lacag la’aan. Warbixinaha xanaanooyinka hooyooyinka uurka leh waxaad ka heleysaa bogga shabakada Pohjanmaan hyvinvointialue.

Halkan ka sii akhriso Markaad uurka leedahay

Dhalmada

Vaasa iyo nawaaxigeeda waxaa dhalmada lagu daryeelaa xarunta cisbitaalka dhexe ee Vaasa (Vaasan keskussairaalassa). Qeybaha dhalmadu wuxuu furan yahay xilli walba habeen iyo maalinba. Haddii aad dooneysid waad wici kartaa qeybta dhalmada, marka aad tageysid inaad ku soo umushid ama aad dooneysid inaad wax weydiisid.

Saalada lagu dhalo waxay ku taalaa dhismaha weyn ee cisbitaalka dabaqiisa afraad, B4. Markaad timaadid dabaqaa wac gambaleelka iridda. Habeenkii saacadaha u dhexeeya 22.00–06.00 iridda banaanku wey xidhan tahay, sidaas awgeed ka wac iridda hoose agteeda gambaleelka ku yaala.

Halkan ka sii akhriso: Dhalmada iyo nuujinta

Adeegyada naafada

Pohjanmaan hyvinvointialue waxay u diyaarineysaa shaqsiyaadka naafada ah tusaale ahaan qalabka caawimaada, dib u carbinta iyo sidoo kale maalinta- howlaha waxqabadyada.

Adeegyada naafadu waxay u daryeelayaan sharciga adeegyada naafadu dhigayso adeegyadooda iyo kaalmadooda dhaqaale si loogu ogolaado naafada. Adeegyada naafada sharcigoodu sida uu dhigayo go’aamadaa waxaa sameeya shaqaalaha arrimaha bulshada. Adeegyada naafada warbixinahooda waxaad ka heleysaa bogga shabakada Pohjanmaan hyvinvointialue.

Halkan ka sii akhriso Dadka naafada ah

Dhibaatooyinka daroogada

Haddii ay dhibaato kaa haysato khamrada ama daroogada isticmaalkeeda, waxaad caawimaad ka dalban kartaa xaruntaada caafimaadka ama daryeelka caafimaadka ee shaqaalaha- iyo ardeyda.

Xarunta dhexe eedaroogada (Vaasan päihdekeskus) waxay kuu fidineysaa daryeelka ka badbaadidda da’ada ka weyn 18- jirka waxayna furan yihiin xilli walba habeen iyo maalinba.

Jagada dhallinyara ee Klaara (Nuorisoasema Klaara) waxay u fidineysaa caawimaad 13-24-jirka, marka khamrada, dawooyinka ama darooga isticmaalkeedu yahay mid warwar leh.

Caafimaadka maskaxda- iyo xarunta la qabsiga waxay kuu fidneysaa adeegyada daroogada- iyo la qabtinka da’ada ka weyn 25 jirka.

Halkan ka sii akhriso: Dhibaatooyinka daroogada .