EU-kansalaiset

Muwaadiniinta Midowga Yurub

Haddii aad tahay muwaadin dal Mdowga Yurub ka tirsan, uma baahnid ogolaanshaha joogitaanka Finland. Haddii Finland deggan tahay wakhti ka badan saddex bilood, waa in aad diiwaangelsiaa xuquuqdaada joogitaanka.

Waad imaan kartaa Finland haddii aad heysato kaarka aqoonsiga ama baasaboor. Waxaad xaq u leedahay in Finland ka shaqeyso, ganacsade ka noqoto ama wax uga barato si la mid ah muwaadiniinta Finland. Waa in aad noloshaada Finland is-dabartaa.

Si xiriir ah u joogi kartaa ugu badnaan saddex bilood Finland adigoo aan diiwaangelin xaqa joogitaankaada. Haddii aad dooneyso in aad joogto Finland isuna diiwaangeliso sidi degane oo kale, waa in aad heysataa shaqo ama shirkad shaqeysa, goob waxbarasho, xiriir qoys oo waqti dheer ah ama hanti kugu filan.

Haddii aad dooneyso in aad degnaato Finland wax ka badan saddex bilood, waa in aad ka codsataa Hay’adda Socdaalka Finland Diiwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub. Codsiga waa in la sameeyaa ugu dambeyn saddex bilood gudohood laga soo billaabo maalinta soo gelitaanka dalka.

Haddii aad Finland ugu soo guurto si aa du degnaato rasmi ahaan sanad ama waqti ka badan, waa in tagtaa goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Isu diiwaangelin degene.

Haddii aad si xiriir ah u joogeyso Finland wax ka yar saddex bilood, uma baahnid in aad codsato diiwaangelinta xaqa joogitaanka. Joogitaanka saddexda bilood waxaa laga soo tirinayaa markasta oo aad tagto meel ka baxsan xuduudaha Finland.

Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland

Faahfaahin ku saabsan saamaynta uu fayruska Korona ku leeyahay gaadiidka xuduudaha ka aqri bogga InfoFinland: Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland.

Shaqo u imaanshaha Finland

 1. Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub Finland uguma baahnid ruqsad shaqo. Horay ayaad shaqo ka billaabi kartaa marka aad dalka timaado.
 2. Kaadhka canshuurta (verokortti) ka soo qaado Xafiiska Canshuurta (Verotoimisto) ee kuugu dhow kaddibna u gey shaqo-bixiyahaada.
 3. Haddii shaqada aad ka qabaneyso Finland ay qaadaneyso wax ka badan 3 bilood, ka codso adeegga Enter Finland ama Hay’adda Socdaalka Finland (Maahanmuuttovirasto) ee diwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub.
 4. Haddii aad Finland ugu soo guureyso si aad u degto rasmi ahaan ugu yaraan sanad, tag goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto) oo isu diiwaangeli degane ahaan.

Aqoonsiga qofka

Haddii aad dibadda uga timid Finland si aad uga shaqeyso waxaad u baahan tahay aqoonsiga qofka (henkilötunnus) ee Finnishka. Aqoonsiga qofka waxaad ka heli kartaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto) ama Xafiiska Canshuurta (verotoimisto). Horay u sii qaado:

 • Kaar aqoonsiga ama baasaboor shaqeynaya
 • Heshiiska shaqada

Aqoonsiga shakhsiyeed ee Finnishka waxaad sidoo kale ka heli kartaa Hay’adda socdaalka, marka aad diiwaangashaneyso xuquuqdaa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub.

Kaadhka canshuurta iyo lambarka canshuurta

Dhammaan dadka ka shaqeynaya Finland waa in ay heystaan kaadhka canshuurta. Shaqo-bixiyahaada ayaa wuxuu ugu baahan yahay mushaar bixinta iyo canshuurista. Haddii aad ka shaqeyso dhismaha waxaad sidoo kale u baahan tahay lambarka canshuurta (veronumeron). Kaadhka canshuurta iyo lambarka canshuurta waxaad ka heli kartaa xafiiska canshuurta ee kuugu dhow.

Bogga InfoFinlandi Xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha waxaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo loogu talagalay shaqaalaha Finland u soo guuraya.

Shaqo Raadinta Finland

Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah, waad imaan kartaa Finland si aad shaqo uga raadsato waqti macluul ah.

Shaqo raadin darteed isagama diiwaangelin kartid Finland sidii degane oo kale mana codsan kartid diiwaangelinta xaqa joogitaanka. Si aad u degnaato Finland, waa in aad heysataa shaqo ama sabab kale ee kor lagu soo sheegay iyo dhaqaale kuugu filan nolosha.

Bogga InfoFinlandi ee Shaqo ka helista Finland waxaa ku jira macluumaadka ku saabsan sida aad Finland shaqo uga heli karto.

Haddii aad wadankaada ku heysatay xaqa magdhowga shaqo la’aanta, waxaa si ku meelgaar ah laguugu soo diri karaa Finland. Magdhowga shaqo la’aanta si Finland laguugu soo diro waxaad ku codsan kartaa foomka E303 ama U2. Foomka waxaad ka heleysaa saraakiisha xoogga shaqada ee dalkaada.

Haddii aad Finland u timaado shaqo raadin, sida caadiga ah Finland kama heli kartid magdhowga shaqo la’aanta.

linkkiEuropa.eu:
Wareejinta siinta lacagta shaqolaawahaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Estoniyan | Faraansiis | Isbanish | Jarmal | Burtuqiis | Boolish | Holand | Kroashan | Romaniyan | Hungariyan | Talyaani | Latfian | Lituwanian | Danish | Bulgaariyan | Slofak | Sloveniya | Maltes | Griig | Czech

Ganacsade ahaan u imaanshaha Finland

 1. Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah Finland waad ka aasaasan kartaa shirkad, haddii aad deegaan rasmi ah ku leedahay wadan ka tirsan Soonaha Dhaqaalaha Yurub (ETA). Shirkad ajnabi ah waxey xittaa Finland ka billaabi kartaa shaqo shirkadeed.
 2. Billaabista shaqada shirkadda ka samee ogeysiiska aasaasidda (perustamisilmoitus) Diiwaanka ganacsiga ee Maamulka diiwaanka iyo ruqsadaha (Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri) iyo maamulka canshuurta (Verohallinto).
 3. Haddii uu joogitaanka Finland qaadanayo wax ka badan 3 bilood, ka codso adeegga Enter Finland ama Hay’adda Socdaalka Finland (Maahanmuuttovirasto) diiwaangelinta xaqa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub.
 4. Haddii aad Finland ugu soo guureyso si aad u degto rasmi ahaan ugu yaraan sanad, tag goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto) oo isu diiwaangeli degane ahaan.

Ogeysiiska aasaasidda shirkad

Marka ugu horeysa ee aad diiwaangelinayso shirkadaada, waa in aad buuxisaa ogeysiiska aasaasidda shirkadda, islamarkaasna aad geysaa lifaaqyada loo baahan yahay. Macluumaadka shirkadda waxaad foomka oo kaliya ku ogeysiin kartaa Diiwaanka ganacsiga ee Maamulka diiwaanka iyo ruqsadaha (Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri) iyo diiwaanada Maamulka canshuurta (Verohallinto). Waxaa kale ogeysiiska aasaasidda in lagu lifaaqo loo baahan karaa dhambal ay bixiyeen saraakiisha dowladdaada oo u dhigma dhambalka diiwaanka ganacsiga ee Finnishka.

Qeybta InfoFinlandi Shaqo iyo ganacsi waxaad ka heleysaa macluumaad badan oo ku saabsan nolosha shaqada iyo ka ganacsiga Finland.

linkkiSuomi.fi:
Ganacsade ahaan ku imaansho Finland: Ogolaanshahee ayaad u?Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
Ogeysiinta samaynta shirkad cusubFinnish | Iswidish | Ingiriis

Waxbarasho u imaanshada Finland

 1. Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub waad codsan kartaa in aad wax ka barato machad Finland laga aqbalsan yahay.
 2. Haddii joogitaankaada Finland uu si xiriir ah u qaadanayo wax ka badan saddex bilood, waa in aad ka codsataa adeegga Enter Finland ama Hay’adda Socdaalka Finland (Maahanmuuttovirasto) diiwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub.
 3. Haddii aad Finland ugu soo guureyso si aad u degto rasmi ahaan ugu yaraan sanad, tag goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto) oo isu diiwaangeli degane ahaan.

Haddii aad si xiriir ah u joogeyso Finland wax ka yar saddex bilood, uma baahnid in aad codsato diiwaangelinta xaqa joogitaanka. Joogitaanka saddexda bilood waxaa laga soo tirinayaa markasta oo aad tagto meel ka baxsan xuduudaha Finalnd. Xeerkan wuxuu quseeya tusaale ahaan ardayga beddelka ah ee Finland wax ku baranaya muddo gaaban oo kaliya (tusaale afar bilood). Haddii aad mararka qaar ka baxdo Finland oo aadan si xiriir ah u joogin wadanka saddex bilood, markaas uma baahnid in aad codsato diiwaangelinta xaqa joogitaanka. Marka ay sidan tahay naftaada u raadso aqoonsiga qofka ee finnishka islamarkaasna ogeysii Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka macluumaadka cinwaankaada.

Bogga InfoFinlandi Ardayga ajnabiga ah ee jooga Finland waxaad ka heleysaa macluumaad loogu talagalay ardayda u soo guureysa Finland.

Xubin qoys oo Finland joogta

 1. Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah aadna Finland ugu soo guureyso si aad ula degti xubin qoyskaada kamid ah, waa in aad diiwaangelinta xaqa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub uga codsataa xiriir qoys adeegga Enter Finland ama goobta adeegga ee Maahanmuuttovirasto.
 2. Haddii aadan aheyn muwaadin Midowga Yurub ah, laakiin xubinta qoyskaada ka tirsan ee Finland deggan uu yahay muwaadin Midowga Yurub waxaad u baahan tahay kaarka joogitaanka ee xubinta qoyska muwaadinta Midowga Yurub. Waxaa kaarka laga codsadaa adeegga Enter Finland ama goobta Adeegga Hijrada Finland (Maahanmuuttovirasto).
 3. Haddii Finland si aad u degto aad rasmi ahaan u soo guurto, tag goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto) oo isu diiwaangeli degane ahaan.

Si loo diiwaangeliyo xubinta qoys ee muwaadinka Midowga Yurub waxaa loo baahan yahay in qofka deggan Finland uu heysto hanti ku filan masruufidda naftiisa iyo xubinta qoyskiisa ee Finland u soo guuraya.

Xubin qoys ama ehel kale waxaa noqon kara:

 • qof aad isqabtaan ama rafiiq ku jira diiwaanka xiriirka lammaanaha
 • qof aad guur furan ku jirtaan oo aad wada-nooleydeen ugu yaraan labo sano ama uu idinka dhexeeyo cunug aad mas’uul ka wada tihiin
 • cunug aad mas’uul ka tahay oo ka yar 21 sano, cunugaada cunugiisa
 • cunug ay qofka aad is-qabtaan mas’uul ka tahay oo ka yar 21 sano, cunugeeda cunugiisa
 • waalid/waalidka waalidkiis oo aad mas’uul ka tahay
 • waalid/waalidka waalidkiis ee ay mas’uul ka tahay qofka aad is-qabtaan
 • waalidka cunugga ka yar 21 sano

Xittaa cunugga ku dhasha Finland ee noqonaya muwaadin wadan ka tirsan Midowga Yurub, Liechtenstein ama Switzerland waa in loo codsadaa diiwaangelinta xaqa joogitaanka. Diiwaangelinta waa in la codsadaa saddex bilood gudahood laga soo billaabo dhalashada cunugga. Faahfaahin dheeraad ah oo mowduuca ku saabsan ka sii aqri bogga InfoFinlandi Finland markii uu ilmuhu dhaso.

Marka aad sababo xiriir qoys ah ugu soo guureyso Finland waxaad heysataa xaqa shaqo sameynta oo aan xad laheyn iyo xaq aad wax uga baran karto Finland.

Joogis yar Finland

Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah waad imaan kartaa Finland haddii aad heysato baasaboor ama kaar aqoonsi islamarkaasna aan lagaa mamnuucin imaanshaha dalka.

Haddii aad u joogeyso Finland si ku meel gaar ah, waxaad heli kartaa aqoonsiga qofka ee Finnishka, haddii aad ugu baahantahay tusaale ahaan shaqo darteed. Waxaad ka codsan kartaa aqoonsiga qofka islamarkaasna degitaanka ku meel gaarka ah ka diiwaangelin kartaagoobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto) ee kuugu dhow ama Xafiiska Canshuurta (verotoimisto). Horay u sii qaado kaar aqoonsiga ama baasaboor shaqeynaya.

Haddii joogitaankaada ku meel gaarka ah uu si xiriir ah u soconayo wax ka badan saddex bilood, waxaad sidoo kale u baahantahay shahaadada diiwaangelinta ee xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub.

Faahfaahin dheeraad ah oo mowduuca ka saabsaan ka sii aqri: Diiwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub.

Haddii aad si ku meel gaar ah u deggan tahay Finland, guri degmo si toos ah kuuguma diiwaangeleyso mana heysatid xuquuq la mid ah kuwa uu heysto qofka sida rasmiga ah u deggan Finland.

Safar ku joogista Finland

Haddii aad tahay muwaadin u dhashay Midowga Yurub, Liechtenstein ama Switzerland aadna dooneyso in aad safar ku timaado Finland waqti gaaban, tusaale ahaan safar fasax, safar ganacsi ama aad booqasho ugu imaaneyso qaraabadaada, uma baahnid fiiso. Waad imaan kartaa Finland haddii aad heysato kaar aqoonsiga ama baasaboor shaqeynaya.

Haddii aad Finland ku joogto musaafur aadna gasho xaalad adag, la xiriir safaaradda dalkaada. Safaaraddu wey ku caawin kartaa adiga haddii aad shil gashay, jirato ama aad noqoto dhibane dembi. Safaaraddu waxey sidoo kale ku siin kartaa baasaboor cusub haddii uu baasaboorkaadu kaa lumo ama lagaa xado.

linkkiVisitFinland.com:
Siinta dalxiiseyaasha macluumaad la xiriira FinlandIswidish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Isbanish | Shiino | Jarmal | Jabanees | Talyaani

linkkiUlkoministeriö:
Wakiilada wadamada kale ee FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiEuropa.eu:
Wadamada Midowga Yurub Finnish | Iswidish | Ingiriis | Estoniyan | Faraansiis | Isbanish | Jarmal | Burtuqiis | Boolish | Holand | Kroashan | Romaniyan | Hungariyan | Talyaani | Latfian | Lituwanian | Danish | Bulgaariyan | Slofak | Sloveniya | Maltes | Griig | Czech

linkkiEuropa.eu:
La-talinta muwaadiniinta Midowga YurubFinnish | Iswidish | Ingiriis | Estoniyan | Faraansiis | Isbanish | Jarmal | Burtuqiis | Boolish | Holand | Romaniyan | Hungariyan | Talyaani | Lituwanian | Danish | Bulgaariyan | Slofak | Sloveniya | Maltes | Griig | Czech | Gaelik

linkkiEuroopan komissio:
Kaarka caafimaadka EU gaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Estoniyan | Faraansiis | Isbanish | Jarmal | Burtuqiis | Boolish | Holand | Kroashan | Romaniyan | Hungariyan | Talyaani | Latfian | Lituwanian | Danish | Bulgaariyan | Slofak | Sloveniya | Maltes | Griig | Czech