Suomalainen koulutusjärjestelmä
theme icon

Nidaamka waxbarashada ee Finnishka

Waxbarashada Finland waa mid heerkeedu sareeyo. Farqiyada natoojinka waxbarasho ee u dhexeeya dugsiyada kala duwan waa kuwa yar, ku dhowaad dadka oo dhanna waxey dugsiga dhexe ku dhameeyay waqtiga loogu talagalay. Waxbarasho-horaadka, waxbarashada aasaasiga ah iyo waxbarashada heerka labaad waa lacag la’aan, xittaa markaas kaddib waxbarashadu inta badan waa lacag la’aan. Ujeedadu waa in dadka oo dhan ay fursad u helaan waxbarasho tayo leh oo aan ku xirneyn dakhliga qoyska iyo in in loo barbaaro sidii muwaadin firfircoon.

Nidaamka waxbarashada waxaa ku jira barbaarin-horaad, waxbarasho-horaad, waxbarashada heerka labaad, waxbarashada sare. Waxbarashada dadka waaweyn waxaa loogu talagalay dadka waaweyn waxaana ku jira fursado kala duduwan oo ka billowga tan aasaasiga ah illaa iyio atcliinta sare.

Barbaarin-horaadka

Barbaarin-horaad ayuu cunugu xaq u leeyahay ka hor da’da dugsiga. Barbaarin-horaadka waxaa lagu qabanqaabiyaa xanaano-maalmeedyada iyo xanaanno-maalmeeyda qoyska. Cunuggu wuxuu sidoo kale barbaarin-horaadka waalidkiisa ugala qeybgali karaa jardiinada ciyaarta. Cunugu wuxuu barbaarin-horaadka heli karaa ugu yaraan 20 saacadood todobaadki ama wakhti ka dheer haddii ay waalidku shaqeeyaan ama wax bartaan. Yoolku waa in la kaalmeeyo horumarka iyo hufnaanta cunuga. Cunugu wuxuu baranayaa waxyaabaha ay kamidka yihiin xirfado bulsho iyo kuwa gacmeed iyo weliba aqoon kala gedisan. Waxaa kale oo uu cunugu baranaa xirfado isaga ka caawinaya in wax kale barto.

Waxaa maalmaha ku jira ciyaar iyo bannaan socosho badan. Haddii afka hooyo ee cunugu uu yahay wax aan aheyn Finnish ama Iswidhis, wuxuu kaalmo u helayaa barashada afka Finnishka ama Iswidhiska. Waxbarasho gaar ah ayuu xittaa cunuggu heli karaa, haddii uu u baahanyahay.

Finland, degmooyinka ayaa qabanqaabiya barbaarin-horaadka. Waxaa lagu maalgeliyaa lacagta canshuuraha, sababtaas ayuuna qoyska ugu qiimo jaban yahay. Waxaa intaas dheer in Finland ay ka jiraan barbaarin-horaadyo gaar loo leeyahay. Waxaa carruurta la shaqeeya macallimiin barbaarin-horaad iyo xannaaneeyayaasha carruurta oo tababaran.

Warar dheeraad ah oo ku saabsan barbaarin-horaadka ka sii aqri bogga InfoFinlandi ee Barbaarin-horaadka.

Waxbarasho-horaadka

Cunugu waa in uu ka qeybqaataa waxbarasho-horaad muddo hal sano ah ka hor inta uusan waajibka waxbarashadu billaaban. Waxbarasho-horaadku wuxuu sida guud billowdaa sanadka uu cunugu buuxiyo lix sano. Degmooyinka ayaa waxbarasho-horaadka qabanqaabiya, qoyskana waa u lacag la’aan. Waxaa dhiga macallimiin barbaarin-horaad oo ka soo baxday jaamacad. Waxbarasho-horaadku waxey dhacdaa Isniinta illaa iyo Jimcaha afar saacadood maalinti. Cunuggu wuxuu ka qeybqaadan karaa waxbarasho-horaadka ka sokow barbaarin-horaadka, haddii ay waalidku shaqeeyaan ama ay wax bartaan.

Mudada sanadka ah wuxuu cunugu baranayaa xirfado uu ka faa’iideysanayo marka uu dugsiga dhiganayo sida xarfaha. Wax aqrin weli lama baranayo. Haddii afka hooyo ee cunugu uu yahay wax aan aheyn Finnish ama Iswidhis, wuxuu kaalmo u helayaa barashada afka Finnishka ama Iswidhiska. Maalinta waxaa sidoo kale ku jira ciyaar iyo banaan socosho.

Warar dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Waxbarasho-horaadka.

Waxbarashada aasaasiga ah

Waxbarashada aasaasiga ah waxey billaabataa sanadka uu cunugu todoba sanad buuxiyo. Dhammaan carruurta sida rasmiga ah u deggan Finland waa in ay dhigtaan waxbarashada aasaasiga ah. Dugsiga dhexe waa sagaal fasal.

Finland waxbarashada aasaasiga ah waxaa haga sharci degsan. Waxaa kale oo la isticmaalaa aasaasyada qorshe waxbarasheedka dalka oo dhan iyo qorshe waxbarasheedyo deegaan ah.

Degmooyinka ayaa waxbarashada aasaasiga ah qabanqaabiya. Waxaa lagu maalgeliyaa lacagta canshuuraha, sababtaas ayeeyna qoyska u tahay lacag la’aan. Fasallada hoose waxey waxbarashadu qaadataa qiyaas ahaan 20 saacadood todobaadki, tiraduna waxey badaneysaa marka la gaaro fasallada sare.

Finland dhammaan macallimiinta dugsiga dhexe waxey heystaan shahaadada derajada labaad ee jaamacadda. Macallimiinta fasalka dugsiga ee wax u dhiga fasalka 1-6 waxey ku takhasuseen cilmiga barbaarinta. Macallimiinta fasallada 7-9 waxey ku takhasuseen maadooyin ay iyagu dhigaan.

Macallimiintu waxey heystaan xorriyad ballaaran oo ay si xornimo leh ku qabanqaabin karaan waxbarashada iyagoo ku saleynaya qorshaha waxbarashada qaranka iyo deegaanka. Muddooyinku u dambeeyay qorshaha waxbarashada waxaa xoogga lagu saaray waxyaabo ay ka mid yihiin maadooyinka dhan oo ballaaran, baaritaanka ififaalooyinka nolol-maalmeedka, iyo farsamada aqoonta teknikada iyo war tekniikada isgaarsiinta.

Ilmuhu waxey inta badan heystaan macallin isku mid ah lixda sano ee ugu horeysa. Wuxuu si wanaagsan u baranayaa ardaydiisa isagoo aqoon u yeelanaya horumarinta waxbarasho iyagu ku haboon. Halka yool ee muhiimka ah waa in ardaydu ay bartaan u fikiridda si madaxbaan iyo in ay mas’uuliyadda waxbarashada qaataan.

Macallimadda waxey dugsiga ku qiimeynaysaa horumarka ardayda. Dhammaan dhibcaha waxbarashada aasaasiga ah waxaa bixiya macallimadda. Imitixaano rasmi ah oo dalka oo dhan ma jiraan. Taas beddelkeeda waxaa lala socdaa qiimeyn qeyb ka soo qaadasho ku saleysa. Waxaa kuwaas la qabanqaabiyaa inta badan fasalka sagaalaad.

Haddii cunugga ama da’yarku uu dhowaan u soo guuray Finland, wuxuu heli karaa waxbarashada loogu diyaarinayo waxbarashada aasaasiga ah. Waxbarashada diyaarinta ah waxey inta badan qaadataa hal sano. Taas kaddibna wuxuu ardaygu sidii luqad labaad u sii baran karaan Finnishka ama Iswidhishka, ama luqad S2 ah, haddii asaga ama ayada uu baahan yihiin in barashada luqada lagu kaalmeeyo.

Muhaajiriinta qaangaarka ah ee aan dalkoodi ka soo qaadan shahaadada dugsiga dhexe waxey dugsiga sare ee dadka waaweyn ku baran karaan dugsiga.

Warar dheeraad ah ku saabsan waxbarashada aasaasiga ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Waxbarashada aasaasiga ah.

Waxbarashada heerka labaad

Waxbarashada aasaasiga ah kaddib waxyaabaha inta badan la kala doortaa waa dugsiga sare iyo waxbarashada xirfadda. Waxey yihiin waxbarashada heerka labaad.

Da’yarku waa in codsadaa waxbarashada heerka labaad, haddii uu ku jiro fasalka 9aad dugsiga hoose-dhexe ee guga 2021 ama kaddib.

Dugsiga sare

Dugsiga sare waa waxbarasho aqoon guud ah, mana laga barto wax xirfad ah. Dugsiga sare waxaa lagu bartaa maadooyin la mid ah kuwa dugsiga dhexe, laakiin waxbarashadu waa mid ka adag tan hore kana madaxnaan. Ardayda waxey inta badan dhammaadka qaataan shahaadada ardayga sare. Ardayga ayeey ku xiran tahay, laakiin dugsiga sare wuxuu qaataa 2-4 sano. Markaas kaddib waxaa la isku dayi karaa jaamacadda, dugsi xirfadeedka sare ama waxbarasho xirfadeed ku saleysan dugsiga sare.

Dugsiyada sare intooda badan luqada wax laga baro waa Finnish ama Iswidhish. Magaalooyinka waaweyn waxaa wax looga bartaa luqad kale, tusaale ahaan Ingiriis ama Faransiis.

Dadka waaweyn waxey maadooyinka dugsiga sare ka baran karaan dugsiga sare ee dadka waaweyn. Waxaa suurtagal in halkaas laga qaato koorasyo gaargaar ah ama in laga qaato dhammaan tirada maadooyinka dugsiga sare iyo shahaadada ardayga sare.Waxbarashada waxaa ku jiri kara waxbarasho dugsiga lagu qaadanayo, mid aqoon-dirsad ah, mid shabakadda lagu baranayo iyo waxbarasho madaxbanaan.

Warar dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada dugsiga sare ka aqri bogga InfoFinlandi Dugsiga sare.

Waxbarashada u diyaarinta dugsiga sare

Dugsiga sare waxaa loogu baahan yahay aqoon luqadeed wanaagsan. Haddii afka hooyo ee ardaygu uu yahay mid ka duwan Finnish ama Iswidhish aqoontiisa luqaduna aysan weli ugu filneyn wax ka barashada dugsiga sare wuxuu fursad u heystaa in uu codsado waxbarashada diyaarinta ah ee dugsiga sare. (LUVA). Warar dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Dugsiga sare.

Waxbarasho xirfadeed

Waxbarasho xirfadeedku waa ka waxqabad badan tahay tan dugsiga sare. Waxbarashada xirfadda aasaasiga ah waxaa lagu baran karaa qiyaas ahaan saddex sano. Markaas ka dib waxbarashada waa la sii wadi karaa illaa iyo xirfadda ama xirfadda takhasus ah laga gaaro. Waxbarashada la sameeyo qeyb ahaan waa wax ku barashada goobta shaqada. Haddii aad dooneyso waxaad waxbarashada xirfadeed kaddib u gudbi kartaa illaa iyo waxbarashada sare.

Waxaa sidoo kale suurtagal in qaab aqoon muujin ah loo sameyn karo shahaadada xirfadda ama takhasuska xirfadda.

Waxbarashada xirfadeedka waxaa sidoo kale lagu qaadan karaa heshiis waxbarasho. Markaas wuxuu ardaygu ka shaqeeya goob shaqo oo laga qabto mihnaddiisa, wuxuu shaqada ka helayaa ugu yaraan mushaar u dhigma mushaarka shaqo ku tababarashada isagoo islamarkaasna qaadanaya waxbarashada.

Warar dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Waxbarasho xirfadeed.

Waxbarashada u diyaargarowga iskuulka farsamada

Haddii aqoonta luqadeed ama aqoonta waxbarasho aysan ku filneyn barashada xirfadda, waxaad iyada ka hor codsan kartaa waxbarashada diyaarinta ee waxbarashada xirfadda (VALMA). Warar dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Waxbarasho xirfadeed.

Waxbarashada sare

Tacliinta heerka labaad kaddib waxaa la sii wadan karaa tacliinta. Tacliinta sare waxaa Finland ka bixiya dugsi xirfadeedyada sare iyo jaamacadaha.

Dugsiga tacliinta sare waxey waxbarashadiisu ardayga u noqon kartaa lacag la’aan ama lacag. Lacag sanad-dugsiyeedka waa in la bixiyaa, haddii aan la aheyn Muwaadin Midowga Yurub ama wadamada ETA ama xubin ka tirsan qoysaska muwaadiniintaas islamarkaasna aad qaadaneyso waxbarashada shahaadada kowaad ama labaad ee jaamacadda oo afka Ingiriiska ku baxaya.

Warar dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Ardayga ajnabiga ah ee jooga Finland.

Iskuul xirfadeedka sare

Waxbarashada dugsi xirfadeedka tacliinta sare waa ka waxqabad badan tahay tan jaamacadda. Waxbarashada waxaa sidoo kale ku jira wax ku barashada shaqada. Waxbarashada dugsi xirfadeedka tacliinta sare waxaa lagu dhameyn karaa 3,5-4,5 sano. Haddii markaas ka dib aad dooneyso in aad sameyso tacliinta sare ee dugsi xirfadeedka waa in aad marka hore soo sameysaa 3 sano oo shaqo ah oo isla mihnaddiisa ah. Warar dheeraad ah ka sii aqri bogagga InfoFinlandi Iskuul xirfadeedka sare.

Jaamacadaha

Waxbarashada jaamacaddu waxey ku saleysan tahay baaritaan cilmiyeed. Jaamacadda waxaa lagu qaadan karaa shahaadada koowaad ee jaamacadda qiyaas ahaan saddex sano kaddibna qiyaas ahaan labo sano ayaad ku qaadan kartaa shahaadada darajada labaad ee jaamacadda. Jaamacaduhu waxey sidoo kale qabanqaabiyaan barnaamijyo waxbarasheedyo lagu sameeyo afka Ingiriiska. Baarnaamijyada waxbarashada badankood waxey ku baxaan afka finnishka ama iswidhishka.

Marka aad dhameyso waxbarashada mastareedka, waxaad codsan kartaa sii wadista waxbarashada si aad u qaadato shahaadada ruqsadda macalllinnimada jaamcadda ama doktoreydka.

Warar dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Jaamacadaha.

Dalbashada waxbarashada

Bogga InfoFinlandi ee Dalbashada waxbarashada waxaa ku jira macluumaad ku saabsan sida loo codsan karo waxbarashada heerka labaad iyo waxbarashada tacliinta sare ee Finland. Haddii aad qorsheynasyo wax ku barashada Finland, warar dheeraad ah ka sii aqri bogagga InfoFinlandi ee Ardayga ajnabiga ah ee jooga Finland.

Fursadaha kale ee waxbarasho

Finland waxaa sidoo kale ka jira machadyo bixiya tacliin aan shahaado laga qaadan oo loogu talagalay dadka oo dhan da’ kasta oo ay jiraan. Waxbarashooyinka badankood waxaa loogu talagalay dadka waaweyn. Machadyadan waa machadyada dadka waaweyn, kulleejooyin, jaamacadaha xagaaga, xarumaha waxbarista iyo xarumaha waxbarashada isboortiga.

Waxbarashooyinka waa aqoon guud. Waxaad baran kartaa tusaale ahaan luqado, maadooyin farshaxaneed, shaqo gacmeedyo iyo isgaarsiinta. Waxbarashadu inta badan lacag yar ayeey u tahay ardayga.

Xaaldaha qaarkood marka lagu jiro waxbarashada machadyadu waxey noqon kartaa lacag la’aan. Tusaale ahaan haddii waxbarashada wax qoris akhrinta ah ama waxbarasho luqadeed kale lagu daray qorshahaada la qabsashada, wax lacag ah lagaama qaadayo.

Waxbarashada luqada

Haddii aad dooneyso in aad barato afka Finnishka ama Iswidhiska, warar dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Luqada Finnishka iyo Iswidishka.