Koulutukseen hakeminen
theme icon

Dalbashada waxbarashada

Waxbarashada heerka labaad iyo dugsiyada tacliinta sare ee Finland waxaa loo qaban-qaabiyaa codsi u gaar ah oo wadajir ah. Waxaa kale oo intaas dheer in waxbarashooyinka qaarkood aad si joogto ah u codsan karto sannadka oo dhan ama codsiga waxbarashooyinkaas u gaarka ah. Wakhti hore ka salgaar wakhtiyada codsiga iyo sida loo codsado waxbarashada aad adigu xiisaynayso.

Fayruska Korona iyo dalbashada waxbarashada

Xaaladda fayruska Korona waxay saameyn ku yeelan kartaa imtixaanka gelitaanka iyo imitixaanka ku habboonaanta. Goobta waxbarashadu waxay baajin kartaa imitixaanka gelitaanka ama waxay ku qaadi kartaa tusaale ahaan khadka internetka. Faahfaahinta dheeraad ah ka aqri bogagga jaamacadaha iyo adeegga Opintopolku.fi.

linkkiOpintopolku.fi:
Fayruska Korona iyo dalbashada waxbarashadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dalbashada dugsiga sare

Waad dalban kartaa heerka labaad ee dugsiga sare waqtiga la dalbado iskuullada Febaraayo–Maarso. Waad codsan kartaa dugsiga sare, haddii aad soo dhameysey dugsiga hoose maadooyinkiisa ama xiisadahiisa, taasoo dhameystireysa aqoonta dugsiga hoose. Buuxi foomka adeega Opintopolu.fi.

Ardeyda waxaa lagu dortaa dugsiga sare dhibcaha uu heysto shahaadadda dugsiga hoose. Waxaana u dheer oo laga qaadayaa imtixaan.

Haddii aaad rabto dugsiga sare ee dadka waaweyn, waxaad toos ula xiriirtaa iskuulka. Iskuulka dadka waaweyn isaga ma codan kartid xiliga dalbashada iskuullada. Markaad iskuulka dadka waaweyn dalbaneyso celceliska dhibcaha shahaaddaada muhiim ma aha. Waxaad ka heleysaa iskuulka Opintopolu.fi.

Haddii aad rabto inaad kordhiso aqoontaada afka finnishka, intaadan dalban dugsiga sare, waxaad codsataa iskuulka u diyaarinta waxbarashada dugsiga sare. Ka aqriso wixii dheeri ah bogga InfoFinlandi Iskuulka u diyaarinta dugsiga sare.

linkkiOpintopolku.fi:
Codsashada waxbarashada dugsiga sareFinnish | Iswidish

Codsiga waxbarasho xirfadeedka

Aqoonta aasaasiga eed wadato ayuu ku xiran tahay, waxbarashada dugsiga farsamada eed codsan karto iyo sida codsiga loo sameenayo.

 • Waad ku codsan kartaa waxbarashada aasaasiga dugsiga farsamada, haddaad soo dhameysatey maadooyinka iyo xiisadaha waxbarashadda aasaasiga ah, taasoo u dhiganta tacliinta aasaasiga.
 • Waad ku codsan kartaa waxbarashada dugsiga sare waxbarashada dugsiga farsamada, haddaad ka soo baxdey dugsi sare.

Isuulladaan waxaad dalban kartaa codsiyada joogtada u socda ee sanadka oo dhan ama heerka tacliinta labaad ee xiliga dalbashada iskuullada. Xiliga dalbashoyinka iskuullada waa inta u dhexeysa Febaraayo–Maarso. Ka buuxso foomka adeega Opintopolku.fi.

Haddaad heysto shahaado dugsiga farsanada ama waxbarsho xirfadeed sare, ma dalban kartid xiliga dalbashada dugsiyada farsamada. Markaas waxaad waxbarashada ku codsan kartaa codsiga joogtada ah.

Codsiga joogtada ah ku codso waxbarashada xittaa marka aad noloshada shaqada ku jirto aadna dooneyso inaad laanta beddelato, ama haddii aad dooneyso in aad codsato heshiiska waxbarashada. Haddii aadan xittaa boos waxbarasho ku helin codsiga wadajir ah, waxbarashada waxaad ku codsan kartaa codsiga joogtada ah.

Waxbarashadu waxay ku xiran yahay, habka iyo sababta ardeyda lagu dooranayo. Badi waxaa lagu doortaa dhibcaha ay heleen, taasoo ku xiran shahaadaada dhibcaha ku yaala. Iskuullada badankood waxay qaadaan imtixaan ama imtixaan kale oo ah inuu qafku u qalmo. Laamaha waxbarasahda qaarkood waxay leeyihiin shuruudo caafimaadka la xiriira.

Goobta waxbarahadu waxay tijaabin kartaa in aqoontaada luqadeed ay ku filantahay waxbarashooyinka, Warar dheeraa ah weydii goobta waxbarashada, marka aad codsaneyso.

Haddii aad rabto inaad kordhiso aqoontaada sanco iyo garashadaada, intaadan dalban dugsiga farsamada, waxaad codsataa waxbarashada VALMA sidoo kale waxaad kordhin kartaa aqoontaada luuqada finnishka. Ka aqriso xog dheeriya bogga InfoFinlandi Waxbarashada u diyaargarowga iskuulka farsamada.

Haddaad u baahan tahay kaalmo qaas ah ee dhanka barashada dhigashada iskuulka tusaale ahaan naafonimo ama adkaansho dhanka waxbarashada, codso iskuulka xiliga la dalbado waxbarista qaaska ah.

linkkiOpintopolku.fi:
Codsashada waxbarashada iskuulka farsamadaFinnish | Iswidish

linkkiOpintopolku.fi:
Codsiga sii socda ee waxbarashada xirfaddaFinnish | Iswidish

linkkiOpintopolku.fi:
Siyaabaha lagu doorto iskuulada farsamadaFinnish | Iswidish

Haddaad wado shahaado wadan kale

Haddaad iskuulka hoose dhexe ama sare ku soo baxdey wadan kale, waxaa laguugu qaadan karaa iskuullada farsamada si ka fiirsasho ah. Ka fiirasashadaas waxaa lagu qiimeynayaa

 • baahidaada waxbarasho
 • qiimeynta, sida aad uga bixi karto waxbarashadaan

linkkiOpintopolku.fi:
Siyaabaha looga baaraandego doorashadaFinnish | Iswidish

Codsiga waxbarasho xirfadeedka dadka waaweyn

Waad codsan kartaa waxbarasho xirfadeedka dadka waaweyn, haddaad rabto adoo shaqeynaya inaad waxbarato. Waxbarashadda dadka waaweyn waxaad sameyneysaa soo bandhig aqoontaada xirfadeed eed ku heleyso shahaadada.

Waad codsan kartaa sidoo kale waxbarasho xirfadeedka dadka waaweyn, haddii aad soo dhameysay iskuulka farsamada ama aad heysato shahaado waxbarasho xirfadeed sare.

Markii aad codsaneyso waxbarasho xirfadeedka dadka waaweyn, waa inaad leedahay khibrad shaqo waqti dheer ah.

Lama codsado waxbarasho xirfadeedka dadka waaweyn xiliga dalbashada iskuullada. Ka xaqiijiso adeega Opintopolku.fi ama iskuulka ayaad ka xaqiijin kartaa sida loo dalbado. Inta baddan xilga codsigu waa mid joogto ah.

Codsiga waxbarasho xirfadeedka sare

Waad codsan kartaa waxbarasho xirfadeedka sare inaad wax ka barato, haddii aad ka soo baxadey.

 • dugsi sare
 • tacliin sare
 • waxbarasho xirfadeed
 • tacliin sare ama waxbarasho u dhiganta

Warbixin dheeri ah waxaad ka heleysaa adeega Opintopolku.fi.

Codso waxbarasho xirfadeedka sare xiliga dalbashada iskuullada. Xiliga dalbashada iskuullada waa labo jeer sanadkii, Gu'ga iyo Deyrta. Ka buuxso codsiga adeega Opintopolku.fi.

Waxbarashaduna waxay ku xiran tahay, hadba sidii ardeyga lagu doorto. Doorashaduna way ahaan kartaa mid lagu qiimeyey imtixaankii laga qaadey ama khibrada shaqo eed leedahay. Sidoo kale cilmigaad horey u soo baratayna lagu qiimeeyo.

linkkiOpintopolku.fi:
Codsiga waxbarashada AMKFinnish | Iswidish

Takhasus waxbarasho xirfadeedka sare

Takhasus waxbarasho xirfadeedka sare (ylempi AMK-tutkinto) waad codsan kartaa, markii aad heysato

 • mid u qalanta waxbarasho xirfadeedka sare ama shahaado tacliin sare iyo
 • ugu yaraan saddex sano khibrad shaqo xirfada aad soo baratey ah, haddii aad khibradaas shaqo aad heshey, kadib markaad waxbarashada soo dhameysatey.

Codso takhasuska waxbarasho xirfadeedka sare (ylempi AMK-tutkinto). Iskuullada badi waxaa la codsan karaa oo keliya Gu'ga. Ka buuxso foomka codsiga adeega Opintopolku.fi.

Luuqadaha khalaad ee takhasus waxbarasho xirfadeedka sare (ylempi AMK-tutkinto) si gooni ayaad u dalban kartaa. Foomka codsiga waxaad ka heleysaa, markii aad iskuulka ka raadisid Opintopolku.fi.

linkkiOpintopolku.fi:
Digrii tacliin sare (AMK)Finnish | Iswidish

Codsiga jaamacada

Codso jaamacada xiliga dalbashada tacliinta sare ama ku codso codsiyada khaaska ee iskuulka ood gooni u dalnabeyso.

Inta baddan waxbarashada jaamacada waad codsan kartaa xiliga dalbashada iskuullada tacliinta sare. Xiliguna waa Gu'ga iyo Deyrta. Gu'ga waxaad heysataa fursado badan, iskuullada qaarkood waxaa la codsadaa Janaayo. Waqti hore hubso, goortaad codsan karto. Ka buuxso foomka codsiga adeega Opintopolku.fi.

Waad codsan kartaa jaamacad, haddii aad wadato shahaadooyinka mid kamid ah

 • shahaado dugsi sare
 • shahaado ugu yaraan saddex sano waxbarasho xirfadeed.
 • shahaado dugsi sare oo caalamiya
 • shahaado wadan kale, taasoo la qiimo ah heerka aqoonta jaamacada wadankaas aad wax ku soo baratey.

Ka xaqiiqso xafiiska tacliinta sare, haddii ay tahay mid laguu qiimeynayo shahaadadaada inaad ku dalban karto jaamacada. Faahfaahin dheeri waxaad ka heleysaa adeega Opintoploku.fi.

Markii aad dalbaneyso jaamacada, waxaad ku heleysaa dhibcaha shahaadaada dugsiga sare iyo imtixaanka lagaa qaadey. Waa muhiim inaad si taxadar ah ugu diyaar garowdo imtixaanka. Taasoo soo codsayaasha laga qaadanayo tiro yar. Imtixaanada qaar waxaa jira leylisyo leysku diro.

linkkiOpintopolku.fi:
Codsashada waxbarashada jaamacadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Codsiga goonida ah

Jaamacadaha qaarkood si gooni ah ayaa loo codsadaa. U codso si gaar tusaale

 • haddii aad rabto master digrii
 • haddii aad ka soo badalaneyso u soo badalaneyso iskuul kale; ama
 • haddaad maadooyinkaaga ku soo qaadatey jaamacada furan ood taas ku dalbaneyso jaamacada.

Haddaad ku dalbaneyso waxbarashado, luuqad taasoon aheyn afka finnishka iyo swiidhishka midkood, sida loo codsanayo waxay ku xiran tahay iskuulka. Iskuulaadka wax lagu barto luuqadaha kale iyagu si gooni ah ayaa loo dalbadaa, kuwasoo la dalbado xiliga dalbashada iskuulka ee Janaayo. Faahfaahin dheeri ah waxaad ka heleysaa adeega Opintopolku.fi. Si toos ahna waad u weydiin kartaa jaamacada.

Sii wadashada cilmiga

Haddaad rabto inaad ka sii siyaadsato cilmiga jaamacada, toos ula xiriir jaamacada.

Aqbalida booska lagu siiyey

Iskuulka ayaa waxay kugu soo wargelinayaan qoraal, haddii markaa lagu qaatey iskuulka. Haddii laguu qaatey ardeynimo, waa inaad wargelisaa sida ugu dhaqsiyaha baddan iskuulkii inaad aqbashey booska lagu siiyey. Qoraalka laguu soo dirayo ayey ku cad yihiin waxaad yeeli laheyd iyo sidaad u soo wargelin laheyd, haddaadan waqti hore soo wargelin inaad booskaaga qaadaneyso, waxaad waayeysaa booskii. Markaad aqbasho booskiii waxbarashadana, waxaad ballan qaadeysaa inaad waxbarashada ka bilaabeyso iskuulkaas.

Waaxd codsan kartaa xiliga dalbashada iskuullada iskuulo badan oo kala duwan. Waxaadsa aqbali kartaa oo keliya hal iskuul.