Kotoutuminen Suomeen
theme icon

La-qabsashada Finland

Finland waxaa laga helaa adeegyo kala duduwan, kuwaas oo caawinaya degitaanka, shaqo helista iyo barashada luqada. Adeegyada waa tusaale ahaan sahan-horaadka, qorshaha la-qabsashada iyo waxbarashada la-qabsashada. Waxaa sidoo kale laga yaabaa in xubnaha qoyskaadu ay iyaguna xaq u leeyihiin adeegyadan, haddii ay Finland kuula soo guuraan.

Adeegyada, kuwaasoo kaa caawinaya la qabsashada wadanka

Xog aasaasiya Finland

Dhammaan dadka u soo guura Finland ayaa xaq u leh in ay helaan warbiximaha aasaasiga ah. Marka aad hesho sharciga ama laguu diwaan galsho inaad joogitaan xaq u leedahay, waxaad isla markaas helaysaa qoraal warbixineed

  • nolasha bulshadda finnishka iyo shaqada,
  • Xaquuqdaada iyo waajibaadka
  • adeegyada, kugu caawinaya la qabsashada.

Talosiinta sooguureyaasha wadanka

Xaafiiska shaqada iyo shaqaaleynta iyo degmooyinka waxay leeyihiin talosiinta ajaanibta. Iyagaa kaa caawin doona la qabshadda Finland. Talosiiiyaha ayaad ka helaysaa warbixin dheeri ah tusaale

  • la qabsashadda iyo adeegyada, kuwa kaa taageeraya la qabsashada
  • nolosha shaqada
  • iskoollada iyo waxbarashada.

Qeymeynta hore

Qeymeynta hore waxaa lagu qeymeeyaa, adeegyadda kaa caawin kara la qabsahsda wadanka. Qeymenta hore waxaa lagu ogaadaa tusaale waxaad soo baratay, waxaad ka soo shaqaysay, iyo aqoontaada luuqadeed. Waxaa qeymenta hore lagu sameeya xaafiiska shaqadda iyo shaqaaleynta ama degmada. Waana lagu qaban karaa meelo kale, sida iskoollada. Taas waxay ku xiran tahay hadba degmada aad degan tahay.

Waxaad ka codsan kartaa xaafiiska shaqadda iyo shaqaaleynta ama xaafiiska degmadaada, in laguu sameeyo qeymeynta hore. Waxaad ka heli kartaa faahfaahin dheeraad ah talosiiyaasha ajaaniibta, sidii laguugu qabanqaabin lahaa degmadaada.

Qorsheynta la qabsashada

Hadii aad u baahantahay taageero la qabsashada, qeymeynta hore ka dib ayaa laguu sameynayaa qorshaha la qabsashada. Markaas ayaa laguu sameynayaa qorsheynta la qabsashada, haddii

  • aad tahay shaqo la’aan shaqo doon ah’ama
  • ama qaato kaalmada shaqo la'aanta ama
  • aad ka yartahay 18 jir Finland uusan kuu joogin waalid.

Qorsheynta la qabsashada waxaa lagu qorayaa arrimaha kaa caawinaya laqabshada. Qorshaha waxaa ka mid ahaan kara, tusaale, barashadda luuqada, ama waxbarasho kale ama tababar shaqo. Waxaa kula sameyn kara qorshaha la qabsashada talobixiyaha jooga Xaafiiska Shaqada iyo Xoogsashada ama adeegyada shaqaaloobidda degmadaada ama xafiiska sooshalka.

Qorsheynta la qabsashada waa in lagu sameeyaa 3 sano guddahood laga bilaabo maalinttii aad sharciga qaadatay, ama xuquuqdaada joogitaanka la diiwaangeliya, mudadda uu qorshuhu soconayo waxay ku xiran tahay mudadda uu soconayo qorshahala qabsashada. Qorsheynta la qabsashada waxaa u sida caadiga ah socdaa muddo ugu badnaan saddex sano ah. Xaaladaha aan caadiga ahyn wuxuu socon karaa shan sano.

Marka laguu sameeyo qorshaha laqabsashada, waa muhiim in aad u hoggaansantaa.

Xafiiska shaqada iyo xoogsashada ama degmada ayaa haddii loo baahdo kugu hagaya waxbarashada laqabsashada. Waxbarashada waxaa qeyb ka ah barashada afka finnishka ama iswidhishka iyo barashada bulshada Finnishka, dhaqanka iyo nolosha shaqada. Waxaa intaas dheer oo ku jiri kara waxbarashooyin kale ama tababaro shaqo.

Xafiiska shaqada iyo xoogsashada, Kela ama degmada ayaa soo caddeynaya xaqa aad u leedahay in aad hesho mudada qorshaha laqabsashada manfacyada shaqo la’aanta ama lacagta kaalmada nolosha.

Haddii aad shaqo haysato, waxaa marmarka qaar macquul ah in in uu kugu caawiyo shaqo siiyahaagu la qabsashada. Shaqo bixiyuhu wuxuu bixin karaa tusaale qarashka koorsada luuqada. Shaqo bixiyuhu wuxuu kale oo kaa caawin karaa, waxaayaalaha u baahan wax qabashada, tusaale in uu kula raadiyo guri. Warbixin dheeraad ah weydii shaqo bixiyahaaga.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Sahan-horaadka iyo qorshaha la-qabsashadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Laalmada ajaaniibta shaqo la'aantaFinnish | Iswidish | Ingiriis

La qabsashadda iyo iskoolka

Markii la sameeyo qorshaha la qabsashadda, waxaad heli kartaa, iskool si aad uula qabsato waxaana qabaqaabiya, xaafiisyadda shaqada iyo qaab nololeedka ee degmooyinka, iyo xarumaha waxbarashadda. Waxaa kugu hagi kara iskoolada baxnaaninta shaqaalaha xaafiiska shaqo la'aanta. iskooleynta baxnaaninta waxay bixiyaan waxaa ka mid ah, barashada luuqadaha finishka iyo swedishka. waxaana lagugu barayaa sidoo kale, bulshadda finishka, dhaqanka, shaqa.

Barashadda luuqadaha finnishka iyo iswiidishka

Boga InfoFinlandi Luqada Finnishka iyo Iswidishka ayaad uga heli kartaa warbixin ku saabsan barashadda luuqadahaha finnishka iyo iswiidishka.

Macluumaad faahsaahsan uu ku jira netka qaybihiisa kale

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Buugga Ku soo dhowow Finland(pdf, 3,40 MB)Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Soomaali | Isbanish | Turki | Shiino | Bershan | Carabi

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Macluumaadka la-qabsashadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Buugyare wax kasheegaya u soo shaqataga dalka Finland(pdf, 5,51 MB)Finnish | Iswidish | Ingiriis | Estoniyan | Isbanish | Boolish