Tukea sairauden aikana
theme icon

Cawinaada waqtiga jirada

Haddii aad jirato ama shil shaqo kugu dhaco, xaq ayaad u leedahay inaad shaqada ka maqnaato. Haddii aad ku jirto hayndaabka caymiska jirada ee Finnishka (sairausvakuutus), waqtiga adigu aad is dabareysid (omavastuuaika) kadib waxaad xaq u leedahay inaad ka dalbato xafiiska caymiska hawlgabka qaranka lacagta jirada (Kelan sairauspäiväraha). Sida badan waqtiga aad is dabareysid oo aad adigu kharashka oo dhan mas’uul ka tahay waa maalinta aad xanuunsan tahay oo lagu daray 9ka maalmood oo ku xigta oo ah maalmaha shaqada. Haddii xiriirka shaqadaadu uu socday wax ka badan bil, shaqo bixiyahaadu wuxuu ku siinayaa mushaar buuxa waqtiga aad isdabareysid. Lacagta jirada waxaa la bixiyaa ugu badnaan 300 oo maalmo shaqo ah. Lacagtana waa in la dalbado 2 bilood gudahooda marka laga bilaabo maalintii aad xanuunsatay.

Lacagta jirada waxaad dalban kartaa, haddii:

  • Aad ku jirto xayndaabka caymiska jirada (sairausvakuutus) ee Finnishka; wixii warar dheeraad ah ka akhriso InfoFinland bogga Badbaada Bulshada ee Finland
  • Aad tahay 16-67-sano jir
  • Aadan shaqayn karin jirada awgeed
  • Aad shaqeyneysey 3 bilood ka hor markii aad xanuunsatay adoo shaqaale ah, ganacsade ah ama xirfad ku shaqaytse ah ama aad ahayd arday waxbaranaayey 3 bilood intii aadan xanuunsan ka hor, aad tahay shaqo la'aan, shaqo raadiye, fasax ka qaatay shaqada (sapattivapaa) ama qaatay fasax miilaysi ah, booskaaguu uu ka shaqaynayo qof shaqo la'aan horay u ahaa (vuorotteluvapaa)

Haddii aad mushaar qaadanaysid waqtiga jirada, shaqo-bixiyahaada ayaa lacag maalmeedka jirada codsanaya. Markaas waxaa lacag maalmeedka jirada la siinayaa shaqo-bixiyahaada. Haddii aad waqti dheer jiran tahay oo shaqo bixiyuhu uusan mushaar ku siineyn waqtiga jirada, waxaad Kelada ka dalban kartaa lacagta jirada, markii mushaarku uu kaa joogsado.

Tirada lacag maalmeedka jiradu waxay ku xiran tahay dakhligaaga.

Marka aad dalbanaysid lacagta jirada, dalabka ku lifaaq:

  • shahaadada khatarka ee shaqo awoodis la'aanta
  • shahaadada mushaarka ee 6 dii bilood oo ugu dambeysay, haddii dakhligaagu kordhay

Macluumaadka dheeraadka ah ee la xiriira lacagta jirada waxaad ka heleysaa bogga internetka ee Kelada.

Haddii aad mudo badan jiran tahay, baar oo in baxnaanintu ay ku caawiso. Macluumaadka la xiriira baxnaaninta ama ka soo kabsashada jirada waxaad ka heleysaa InfoFinland bogga Baxnaaninta ama ka soo kabsashada xanuunka.

linkkiKela:
Lacag maalmeedka jiradaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Dalbashda lacag maalmeedka jiradaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Caafimaadka iyo dib u soo kobcintaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Sami

Fayruska korona COVID-19

Lacag maalmeedka cudurada faafa

Kelada ayaad ka codsan kartaa lacag maalmeedka cudurada faafa, haddii dhakhtarka qaabilsan cudurada faafa ee degmada ama laanta daryeelka caafimaadka uu kuu qoray in aad joogto meel gooni ah ama aad karaantiil gasho. Waxaad sidoo kale codsan kartaa, haddii cunuggaada 16 sano ka yar loo qoray in uu guriga joogo si uusan cudurku u faafin.

Codsashada waxaad ugu baahan tahay caddeynta karaantiilka. Caddaynta waxaa qoraya dhakharka degmada ama laanta daryeelka bukaanka u qaabilsan cudurada faafa. Waxaa kale oo aad u baahan tahay caddeynta shaqo bixiyahaada. Waa in ay caddeynta ku qoran tahay inta uu dhan yahay mushaarka aad qaadan laheyn wakhtiga karaantiilka.

Lacag maalmeedka cudurada faafa Kelada ayaa bixisa.

Ka aqri macluumaad dheeraad ah bogga InfoFinland Dhibaatooyinka dhaqaale.

linkkiKela:
Lacag maalmeedka cudurada faafaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Qayb ka mid ah lacagta jirada

Qayb ka mid ah lacagta jira (osasairauspäiväraha) waxaa loogu talogalay shaqaalaha 16-67- sano jira ama ganacsatada, kuwaas oo qabta shaqo maalinta oo dhan ah islamarkaasna kamid ah Amaanka bulshada Finland. Qeybta kamdika ah lacag maalmeedka jirada ujeedadeedu waa inaad sii wadi karto shaqada ama aad shaqada ku laaban karto, inkastoo aad jiratay. Marka hore kala sheekeyso dhaqtarkaada caafimaadka shaqada iyo shaqo-bixiyahaada inaad codsan karto qeyb kamid ah lacag maalmeedka jirada. Dhaqtarkaada caafimaadka shaqada ayaa qiimeynaya inaad shaqo qeyb ahaan sameyn karto mudada aad jirantahay.

Marka aad codsaneyso qeybta kamidka ah lacag maalmeedka jirada codsiga ku lifaaq:

  • cadeynta dhaqtarka ee awoodis la’aantaada shaqada
  • codsiga lacag maalmeedka jirada
  • nuqulka heshiiska aad la gashay shaqo-bixiyahaada ee aad uga heshiiseen qeyb ahaanta shaqada ee ku meelgaarka ah. Heshiiska waa inay ku qoran yihiin nidaamka waqtiga shaqada iyo mushaarka.
  • cadeynta mushaarkaada mudo 6 bilood ah kahor jirashadaada haddii waxa ku soo galay ay kordheen

Lacagta jiranaanta qayb ahaaneed waa in la dalbadaa 2 bilood gudohoon laga bilaabo markii ay bilaabatay shaqada saacadaha gaaban.

Wixii macluumaad dheeraada ah oo la xirrira lacagta qayb shaqaynta jirada waxaad ka heleysaa bogga internetka ee Kelada.

linkkiKela:
Qayb kamida lacag maalmeedka jiradaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Dalbashada qayb kamida lacag maalmeedkaFinnish | Iswidish | Ingiriis