Elämä Suomessa

Kaupungit

Koulutus Rovaniemellä

Löydät yleistä tietoa suomalaisesta koulutuksesta InfoFinlandin Koulutus-sivuilta

Esiopetus

Esiopetus on 6-vuotiaille lapsille tarkoitettua opetusta, jota järjestetään päiväkodeissa. Esiopetuksessa lapsi saa taitoja, jotka valmistavat häntä peruskoulua varten. Esiopetusta on yleensä aamupäivällä ja iltapäivällä lapsi voi olla päivähoidossa.

Elokuussa alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan helmikuussa. Asiasta tiedotetaan tuleville esikouluikäisille lähemmin kirjeitse, päivähoidon sivuilla ja paikallisessa lehdessä.
Kaikkien esiopetuspaikkaa hakevien tulee jättää esiopetushakemus. Esiopetukseen voi ilmoittautua joko sähköisesti tai hakulomakkeella.

Lue lisää:

Rovaniemen kaupunki

Esiopetus

Monikulttuurinen päivähoito

Monikulttuurinen päivähoito Rovaniemen kaupungissa tarkoittaa, että kaikki lapset huomioidaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti ikään, sukupuoleen ja ihonväriin katsomatta.

Päivähoitopalvelujen saannissa jokaisen lapsen kohdalla tavoitteena on lähipalveluperiaate. Päivähoidossa lapsi tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, oppii suomen kieltä ja toimii sosiaalisessa ryhmässä.

Vieraskielisellä perheellä on oikeus tarvittaessa tulkkauspalveluihin. Päivähoito toimii yhteistyössä maahanmuuttajatoimiston kanssa lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Lapsen aloittaessa päivähoidon täytettään yhdessä perheen kanssa Tietoja maahanmuuttaja lapsesta -lomake.

Perusopetus

Peruskouluun ilmoittautuminen

Rovaniemen kaupungissa toimii 23 peruskoulun 1-6 luokkien koulua, Lapin yliopiston alainen Lapin

yliopiston harjoittelukoulu ja yksityinen Rovaniemen Steinerkoulu.

Rovaniemen kaupungin koulupalvelut on jaettu neljään alueeseen, jotka toimivat myös oppilaaksiottoalueina ja joiden rajoissa oppilaan lähikoulu määritellään. Lähikoulu on pääsääntöisesti oppilaan kotia lähinnä sijaitseva koulu.

Ilmoittautuminen peruskouluun tapahtuu jokaisen koulunsa aloittavan lapsen kotiin toimitetussa kirjeessä ilmoitetussa koulussa tai puhelimitse koululle.

Lue lisää:

Rovaniemen kaupunki

Perusopetus

Ilmoittautuminen perusopetukseen

Maahanmuuttajaopetus

Maahanmuuttajaoppilaat käyttävät pääosin normaaleja peruskoulun ja lukion palveluja. Vasta maahan muuttaneille lapsille järjestetään peruskouluun valmistavaa opetusta, joka kestää yleensä yhden vuoden. Vasta maahantulleita oppilaita varten on peruskouluun valmistava luokka Keskustan koululla. Sen jälkeen maahanmuuttajaoppilaat sijoitetaan omaan lähikouluunsa suomenkieliseen luokkaan.

Opetuksen erityispiirteet

Oman äidinkielen opetusta annetaan venäjän kielessä sekä mahdollisuuksien mukaan muissakin kielissä. Suomen kieltä opetetaan vieraana kielenä tavoitteena toimiva kaksikielisyys.

Vähintään kolmelle uskonnonopetusta vapautetulle oppilaalle järjestetään heidän tunnustuksensa mukaista uskonnonopetusta, jos heidän huoltajansa sitä vaativat.

Maahanmuuttajaoppilaiden arviointi suoritetaan oppilaan lähtökohdat huomioiden pääsääntöisesti peruskoulun yleisiä arvosteluperusteita noudattaen.

Maahanmuuttajaoppilaille annetaan maahantulon jälkeisenä kolmena vuotena heille tarkoitettua erillistä tukiopetusta. Ko. tukiopetukseen ovat oikeutettuja myös koulutulokkaat. Muita tukitoimia peruskoulussa ovat peruskoulun muu tukiopetus, erityisopetus, henkilökohtaiset opetussuunnitelmat, joustava arviointi, opetussuunnitelmien kehittäminen, oppimateriaalin kehittäminen sekä oppilashuolto.

Rovaniemen kaupunki

linkkiRovaniemen kaupunki:
Maahanmuuttajaopetussuomi

Ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus

Lapin ammattiopisto

Lapin ammattiopiston tarjoama valmistava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat ammatilliseen koulutukseen.

Lue lisää:

Lapin ammattiopisto

Rovala-opiston maahanmuuttajakoulutus

Rovala-Opiston maahanmuuttajakoulutuksessa voi opiskella suomen kieltä ja kulttuuria, työelämätaitoja ja saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Kotoutumiskoulutuksen opiskelijat tulevat kymmenistä eri maista ja opetuskielenä on suomi. Yhdellä kurssilla voi olla 8–15 opiskelijaa, ja opetusryhmiä on tavallisesti 8–10.

Kotoutumiskoulutus on työvoimakoulutusta, ja kursseille voi hakea Rovaniemen Te-toimiston kautta. Kela:n asiakkaat voivat saada koulutustukea opiskelun aikana. Kurssihakemuksen voi tehdä internetissä

Kotoutumiskoulutuksessa opiskellaan suomen kieltä, viestintätaitoja ja myös paljon muuta. Työelämän perussääntöjen ja suomalaisen yhteiskunnan tunteminen on Suomeen muuttavalle tärkeää. Kursseilla opiskellaan työelämän perusasioita, harjoitellaan työnhakutaitoja ja suunnitellaan omaa tulevaisuutta.

Lue lisää:

Rovala opisto

linkkiRovala opisto:
Maahanmuttajakoulutussuomi

Ammatillinen koulutus

Lapin ammattiopisto

Lapin ammattiopistossa voit opiskelilla ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalaa.

Lue lisää:

Lapin ammattiopisto

Oppisopimuskoulutus

Lapin oppisopimuskeskus

Lapin oppisopimuskeskus järjestää ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien mukaista oppisopimuskoulutusta sekä työelämää ja aluekehitystä tukevia palveluja.

Lue lisää:

Lapin oppisopimuskeskus

Lukio

Rovaniemen kaupungin alueella on tarjolla neljä lukiovaihtoehtoa: Lyseonpuiston lukio, Muurolan lukio, Ounasvaaran lukio ja Rovaniemen ammattilukio.

Lue lisää:

Rovaniemen kaupunki

Lukiot

Korkeakoulut

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rovaniemen ammattikorkeakoulu eli RAMK on EU:n pohjoisin ammattikorkeakoulu ja osa Lapin korkeakoulukonsernia. RAMKissa on 11 suomenkielistä ja 3 englanninkielistä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusohjelmaa, 5 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon koulutusohjelmaa sekä yksi englanninkielinen erikoistumisopintokokonaisuus.

Lue lisää: Lapin ammattikorkeakoulu

Yliopisto

Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin yliopisto. Tiede- ja taideyliopistomme koulutus- ja tutkimusaloja ovat kasvatustieteet, matkailu ja liiketoiminta, oikeustiede, taideteollinen ala ja yhteiskuntatieteet. Tutkimuksessa painottuu kaksi monitieteistä ja kansainvälistä alaa: arktinen ja pohjoinen tutkimus sekä matkailun tutkimus.

Lue lisää: Lapin yliopisto

Lapin avoin yliopisto

Lapin yliopiston avoin yliopisto tarjoaa kasvatustieteiden, oikeustieteiden, taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntien opintovaatimusten mukaisia opintoja. Tarjontaa täydentävät kieliopinnot ja menetelmäopinnot.

Lue lisää: Lapin avoin yliopisto

Kansalaisopistot

Kansalaisopistossa voit opiskella tai harrastaa esimerkiksi kieliä, taideaineita, liikuntaa ym. Rovaniemellä on kaksi kansalaisopistoa, niistä saat lisätietoa seuraavista osoitteista:

Lue lisää:

Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto

Rovala-opisto

Apua koulutukseen liittyvissä asioissa

Työvoimatoimiston koulutus ja ammattitietopalvelu

Rovaniemen työvoimatoimiston koulutus- ja ammattitietopalvelu:
Valtakatu 16
96200 Rovaniemi
Työvoimaneuvoja 010 604 6590