Pakolainen

Kuka on pakolainen?

Pakolainen on henkilö, jolla on pakolaisasema. Pakolaisaseman saavat ne, joille annetaan Suomesta turvapaikka tai jotka otetaan Suomeen pakolaiskiintiössä.

Kiintiöpakolaiset

Kiintiöpakolaiseksi ei voi hakea Suomen viranomaisten kautta. Ei myöskään ole mahdollista ehdottaa toista henkilöä, esimerkiksi sukulaista tai ystävää, kiintiöpakolaiseksi. Suomi ottaa kiintiöpakolaisiksi Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön UNHCR:n pakolaisiksi katsomia henkilöitä. Kiintiöpakolaiset valitaan UNHCR:n Suomelle ehdottamien henkilöiden joukosta.

Suomen viranomaiset haastattelevat UNHCR:n ehdottamia pakolaisia ja valitsevat haastattelujen perusteella henkilöt, jotka otetaan Suomeen. Haastatteluja tehdään pakolaisten oleskelumaissa, yleensä pakolaisleireillä tai UNHCR:n tiloissa.

Kiintiöpakolaisten valintaan vaikuttavat esimerkiksi seuraavat asiat:

  • pakolainen tarvitsee kansainvälistä suojelua
  • pakolaisen ihmisoikeudet eivät toteudu maassa, jossa hän oleskelee
  • pakolainen ei ole uhka Suomen turvallisuudelle
  • pakolaisella on edellytykset kotoutua Suomeen.

Osa pakolaisista valitaan ilman haastattelua UNHCR:n asiakirjojen perusteella. Nämä ovat tavallisesti hätätapauksia eli pakolaisia, jotka tarvitsevat turvapaikan kiireellisesti esimerkiksi poliittisista tai terveydellisistä syistä.

Suomen eduskunta päättää, kuinka paljon maahan otetaan pakolaisia. Vuodesta 2001 lähtien Suomen pakolaiskiintiö on ollut 750 henkilöä vuodessa. Sisäasiainministeriö päättää, mistä maista kiintiöpakolaisia otetaan.

Pakolaisaseman myöntäminen turvapaikanhakijoille

Pakolaisaseman voi saada myös, jos hakee Suomesta turvapaikkaa. Turvapaikanhakijalle voidaan myöntää pakolaisen asema, jos hänellä on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta eikä hän voi sen vuoksi palata kotimaahansa.

Turvapaikanhakija, joka ei saa pakolaisen asemaa, voi kuitenkin saada oleskeluluvan Suomeen jollakin muulla perusteella.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Turvapaikanhakijana Suomeen.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Tietoa kiintiöpakolaisten valinnastasuomi | ruotsi | englanti

Perheenyhdistäminen

Myös pakolaisen perheenjäsenet voivat saada oleskeluluvan Suomeen. Laki määrittelee sen ketä perheenjäsenet ovat. Vain nämä perheenjäsenet voivat saada oleskeluluvan perhesiteen perusteella.

Suomessa perheenjäseniksi katsotaan

  • mies tai vaimo
  • rekisteröity parisuhdekumppani
  • avopuoliso
  • alle 18-vuotias lapsi, joka ei ole naimisissa
  • alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja

Joissakin tapaukissa vaaditaan, että pakolaisella on riittävästi tuloja perheenjäsenten elättämiseen Suomessa, jotta perheenjäsenet voisivat saada oleskeluluvan. Lisätietoa perheenyhdistämisestä löydät InfoFinlandin sivulta Perheenjäsenen luokse Suomeen.

Apua perheenyhdistämiseen

Jos olet tullut Suomeen kiintiöpakolaisena, Maahanmuuttovirasto voi korvata perheesi jäsenen maahantulomatkasta aiheutuneet kustannukset. Kustannukset korvataan kuitenkin vain silloin, jos perheside on ollut olemassa jo ennen kun sait ensimmäisen oleskeluluvan Suomeen. Muiden omaisten matkakustannuksia ei korvata.

Muut kuin kiintiöpakolaiset eivät voi saada korvausta perheenjäsenten matkakustannuksista.

Suomen Punainen Risti auttaa kiintiöpakolaisten matkajärjestelyissä

Maahanmuuttovirasto korvaa matkakustannukset vain siinä tapauksessa, että perheenjäsen matkustaa Suomeen Suomen Punaisen Ristin ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön järjestämällä matkalla.

Suomen Punainen Risti auttaa järjestämään kiintiöpakolaisten perheenjäsenten matkan Suomeen, kun he ovat saaneet oleskeluluvan. Punainen Risti antaa myös neuvontaa perheenyhdistämisen säännöistä ja siitä miten perheenjäsenten tulee toimia hakeakseen perheenyhdistämistä.

Kun Maahanmuuttovirasto on tehnyt myönteisen päätöksen perhesidehakemuksestasi ja se katsoo että valtio voi kustantaa perheesi jäsenten matkan, se toimittaa kopion päätöksestä Punaiselle Ristille. Jos olet saapunut Suomeen kiintiöpakolaisena ja haluat, että Suomen valtio kustantaa perheenjäsentesi matkan, ota yhteyttä Punaisen Ristin valmiuden yksikköön, joka aloittaa matkan järjestämisen. Suomen Punainen Risti ei voi antaa rahallista apua perheenjäsenten lento- ja muihin matkoihin.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Oleskeluluvan hakeminen perhesiteen perusteellasuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Pakolaisen perheenjäsensuomi | ruotsi | englanti

Kadonneen omaisen jäljittäminen

Jos haluat saada yhteyden kadonneeseen omaiseen, voit pyytää apua Suomen Punaisen Ristin henkilötiedustelusta. Punainen Risti auttaa erilaisten katastrofien ja kriisitilanteiden erottamia perheitä. Punainen Risti etsii kadonneita omaisia ja välittää viestejä kriisialueilla.

linkkiSuomen Punainen Risti:
Kadonneen omaisen jäljittäminensuomi | ruotsi | englanti | ranska | somali

linkkiSuomen Punainen Risti:
Kadonneen omaisen jäljittäminensuomi | ruotsi | englanti | venäjä | somali | espanja | persia | arabia | portugali

Terveys

Jos olet tullut Suomeen kiintiöpakolaisena, sinulla on kotikunta Suomessa ja voit käyttää julkisia terveyspalveluita.

Tukea pakolaisille

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat voivat hakea apua ja neuvontaa oikeudellisissa kysymyksissä muun muassa Pakolaisneuvonta ry:stä tai oikeusaputoimistoista. Pakolaisneuvonta antaa turvapaikanhakijoille oikeusapua turvapaikkaprosessin alkuvaiheessa. Lisäksi Pakolaisneuvonta antaa yleistä oikeudellista neuvontaa muille ulkomaalaisille.

Oikeusaputoimistot antavat Suomessa asuville henkilöille asiantuntija-apua oikeudellisten asioiden hoitamisessa. Oikeudellisen asian hoitamista varten voi saada avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla.

Suomen Pakolaisapu ry on järjestö, joka pyrkii edistämään pakolaisten perusoikeuksia. Järjestö tekee Suomessa tiedotus-, koulutus- ja sosiaalityötä. Pakolaisapu auttaa pakolaisia ja maahanmuuttajia esimerkiksi kotoutumiseen, asumiseen ja omien järjestöjen perustamiseen liittyvissä asioissa.

linkkiSuomen pakolaisapu ry:
Tukea pakolaisillesuomi | ruotsi | englanti

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Oikeusapua pakolaisillesuomi | englanti