Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Työnantajalla on oikeus:

  • ottaa työntekijä työhön
  • johtaa työtä ja antaa työn johtamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä
  • irtisanoa ja purkaa työsopimus lain sallimissa rajoissa

Työnantajalla on velvollisuus:

  • noudattaa lakeja ja sopimuksia
  • kohdella työntekijöitä tasapuolisesti työntekijöiden syntyperästä, uskonnosta, sukupuolesta, iästä tai poliittisesta näkemyksestä riippumatta
  • huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja työterveydestä
  • antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista
  • edistää hyvää työilmapiiriä, työntekijän työssä suoriutumista ja ammatillista kehitystä

Työehtosopimus

Työnantajan täytyy noudattaa työehtosopimusta. Hän ei voi esimerkiksi maksaa pienempää palkkaa kuin sopimuksessa on määritelty.

Työtodistus

Kun työntekijän työsuhde päättyy, hänellä on oikeus saada työnantajalta kirjallinen työtodistus. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työtodistus.

Tapaturmavakuutus

Työnantajan on otettava työntekijöilleen tapaturmavakuutus. Se on tehtävä aina työsuhteen alkaessa. Työntekijä voi saada korvausta työtapaturman sattuessa. Korvaus voi olla sairaanhoitokulujen ja ansionmenetyksen korvaaminen päivärahana, tapaturmaeläkkeenä, tapaturmasta aiheutuneen vamman korvauksena, kuntoutuksena tai kuolemantapauksissa perhe-eläkkeenä omaisille. Työnantaja voi ottaa työntekijöille myös erilaisia vapaaehtoisia vakuutuksia lakisääteisten vakuutusten lisäksi.

On hyvä selvittää työnantajan kanssa millaisia vakuutuksia työnantaja on työntekijöille ottanut.