Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Potilaan oikeudet

Terveyspalveluiden asiakkaan oikeudet on turvattu lailla. Potilaan oikeudet koskevat julkisia ja yksityisiä sekä esimerkiksi vanhainkotien ja vammaisten terveyspalveluita.

Jos sinulla on kotikunta Suomessa, sinulla on oikeus käyttää julkisia terveyspalveluita. Lisää tietoa saat InfoFinlandin sivulta Kotikunta Suomessa.

Hoitotakuu

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, esimerkiksi joudut onnettomuuteen, sinulla on oikeus saada heti apua lähimmästä terveyskeskuksen tai sairaalan päivystyksestä. Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa tai jos sinulla ei ole muuta perustetta saada käyttää julkisia terveyspalveluita Suomessa, sinun täytyy maksaa näistä terveyspalveluista niiden todellisten kustannusten mukainen hinta.

Jos sinulla on kotikunta Suomessa, voit käyttää oman kuntasi terveyspalveluita. Arkisin virka-aikana terveyskeskuksen täytyy vastata potilaiden puhelinsoittoihin tai olla avoinna potilaiden käyntiä varten. Jos tilanne vaatii, sinulla on oikeus käyntiin terveysasemalla kolmen arkipäivän sisällä yhteydenotosta. Terveysaseman täytyy aloittaa myös kiireetön hoito viimeistään kolmessa kuukaudessa.

Sairaalaan voi päästä lääkärin lähetteellä. Sairaalan täytyy arvioida hoidon tarve kolmen viikon sisällä siitä, kun lääkärin lähete on saapunut sairaalaan. Jos todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, hoito täytyy aloittaa viimeistään kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Jos oma terveysasema tai sairaala ei pysty hoitamaan potilasta määräajassa, sen täytyy järjestää potilaalle mahdollisuus päästä hoitoon muualla. Potilaalle ei saa aiheutua tästä lisämaksua.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Hoitotakuusuomi | ruotsi

Muita oikeuksia

Potilaalla on oikeus:

  • hoidon hyvään laatuun
  • hyvään kohteluun: potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä täytyy kunnioittaa
  • siihen, että potilaan kieli ja kulttuuri otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon
  • siihen, että potilaan suostumusta kysytään aina kun mahdollista, ennen kuin hoito aloitetaan
  • tietoon omasta terveydentilasta, hoidon laajuudesta, riskitekijöistä ja hoidon vaihtoehdoista
  • tarkistaa omat tiedot potilaspapereista ja oikaista ne
  • tietää, milloin hoitoon pääsee, jos hoitoa täytyy jonottaa
  • kieltäytyä hoidosta
  • tehdä muistutus hoitolaitokselle, jos potilas on tyytymätön
  • saada apua potilasasiamieheltä tarvittaessa

Lapsipotilaan mielipide otetaan huomioon, kun lapsi on tarpeeksi kehittynyt ilmaisemaan mielipiteensä. Tämän arvioi lääkäri tai muu ammattihenkilö. Lapsen vanhemmat tai huoltajat eivät voi kieltää hoitoa, jos alaikäinen lapsi tarvitsee sitä.

Yhdenvertaisuus terveyspalveluissa

Suomen perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Suomessa on voimassa myös yhdenvertaisuuslaki. Lakia sovelletaan muun muassa etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaan syrjintään julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvovat, ettei ihmisiä syrjitä etnisen alkuperän vuoksi.

Kaikilla terveyspalveluiden asiakkailla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ilman syrjintää. Jos sinulla ei ole oikeutta käyttää julkisia terveyspalveluita, sinulla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun yksityisissä terveyspalveluissa.

Syrjintä ja huono kohtelu terveyspalveluissa

Jos koet, että sinua on kohdeltu väärin terveyspalveluissa, voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen. Potilasasiamiehen apua saa kaikissa niissä paikoissa, joissa terveyspalveluita tarjotaan, esimerkiksi terveysasemilla, sairaaloissa, yksityisillä lääkäriasemilla, vanhainkodeissa ja vammaisten hoitolaitoksissa. Potilasasiamiehen palvelut eivät maksa mitään. Kysy potilasasiamiehen yhteystiedot siitä yksiköstä, jossa olet asioinut.

Potilasasiamies auttaa selvittämään ristiriitoja sekä neuvoo ja auttaa, jos haluat tehdä muistutuksen tai hakea korvausta potilasvahingosta. Potilasasiamies myös tiedottaa potilaan oikeuksista ja edistää niiden toteutumista.

Jos epäilet, että sinua on syrjitty julkisissa tai yksityisissä terveyspalveluissa etnisen taustan vuoksi, voit ottaa yhteyttä myös yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Potilasasiamiessuomi | ruotsi | englanti | venäjä

linkkiYhdenvertaisuusvaltuutettu:
Apua syrjinnän uhrillesuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | ranska | somali | espanja | turkki | kiina | persia | arabia | kurdi | albania | saksa | thai | vietnam | portugali | tagalog | puola

Tulkkipalvelut

Terveyspalveluissa sinulla on oikeus saada palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Jos et puhu näitä kieliä, Suomessa on mahdollista saada tulkkipalveluja hyvin monella eri kielellä. Joissakin tilanteissa viranomaiset voivat tilata tulkin ja maksaa tulkkauksen. Aina tämä ei ole mahdollista. Kysy tästä etukäteen viranomaiselta.

Tulkkaus voidaan järjestää myös puhelimen kautta. Tulkin täytyy olla täysi-ikäinen, joten omaa alaikäistä lasta ei voi käyttää tulkkina.

Lisää tietoa saat InfoFinlandin sivulta Tarvitsetko tulkkia?

Potilasyhdistykset

Suomessa on paljon potilasyhdistyksiä, jotka tarjoavat tietoa ja neuvontaa ihmisille, jotka sairastavat jotakin tiettyä sairautta. Potilasyhdistyksen kautta voi löytää myös vertaistukea.

linkkiSuomen potilasliitto:
Potilasyhdistysten yhteystietojasuomi