Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Suomen sosiaaliturva

Tällä sivulla kerrotaan siitä asumisperusteisesta sosiaaliturvasta, josta Kela huolehtii. Sivulla on tietoa siitä, missä tilanteissa katsotaan, että olet sellaisen sosiaaliturvan piirissä, joka perustuu asumiseen.

InfoFinlandin sivulta Työttömyysturva saat lisää tietoa siitä, kenellä on oikeus työttömyysturvaan. Suomen eläkejärjestelmästä saat tietoa InfoFinlandin sivulta Eläke.

Kela huolehtii mm. kansaneläkkeestä, lapsilisästä, perustyöttömyysturvasta, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, toimeentulotuesta ja kuntoutuksesta. Kela huolehtii myös niistä sairaanhoidon korvauksista, jotka maksetaan yksityisestä sairaanhoidosta.

Jos kuulut Suomen sairausvakuutukseen, saat Kela-kortin.

Kelan tukien perusteet on määritelty laissa. Suomen sosiaaliturvaan kuulumista pitää hakea erikseen. Myös jokaista tukea täytyy hakea erikseen. Kun Kela päättää jostakin tuesta, jokaisen hakijan elämäntilanne käsitellään yksilöllisesti.

Hakijoiden elämäntilanne ja tuen tarve ovat usein hyvin erilaisia. Siksi myös tukien määrä ja perusteet vaihtelevat. Selvitä aina erikseen oma tilanteesi.

Julkiset terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut kuuluvat Suomessa kuntien vastuulle.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Terveyspalvelut Suomessa.

Lisää tietoa oikeudesta kotikuntaan saat InfoFinlandin sivulta Kotikunta Suomessa.

linkkiKela:
Tietoa sosiaaliturvastasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Suomeen muuttajan sosiaaliturva(pdf, 560 kb)suomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro

linkkiKela:
Tietoa sairausvakuutuksesta suomi | ruotsi | englanti

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Tietoa Suomen sosiaaliturvastaenglanti

Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen

Pääsääntö on, että jos asut Suomessa vakinaisesti, kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja voit saada Kelan etuuksia. Laki määrittelee, mitä tarkoittaa vakinainen asuminen.

Myös työnteko Suomessa voi tuoda sinut Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Kuulutko sosiaaliturvaan ja saatko tukia? Asiaan vaikuttaa se, muutatko Suomeen

 • jostakin Pohjoismaasta
 • jostakin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) maasta tai Sveitsistä tai
 • maasta, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus.

ETA-maita ovat Euroopan unionin maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein.

Siihen, kuulutko sosiaaliturvaan ja saatko tukia, vaikuttaa lisäksi, muutatko Suomeen esimerkiksi

 • työntekijänä tai yrittäjänä
 • opiskelijana
 • perheenjäsenenä
 • lähetettynä työntekijänä.

Suomi on solminut joidenkin maiden kanssa sopimuksia, jotka koskevat sosiaaliturvaa. Näitä maita ovat Pohjoismaat (Ruotsi, Tanska, Norja ja Islanti), USA, Kanada ja Quebec, Chile, Israel, Intia ja Australia. Sopimukset koskevat lähinnä eläkkeitä. Osa sopimuksista koskee myös sairaanhoitoa. Jos tulet näistä maista, tarkista Kelasta, vaikuttavatko sopimukset sinun sosiaaliturvaasi.

linkkiFinlex:
Kotikuntalakisuomi | ruotsi

linkkiKela:
Tietoa eri maiden välisistä sosiaaliturvasopimuksistasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Tietoa Suomen sosiaaliturvasta EU-kansalaisillesuomi | ruotsi | englanti

Vakinainen muutto Suomeen ja vakinainen asuminen Suomessa

Kun muutat Suomeen, Kela arvioi aina ensin, muutatko Suomeen sillä tavalla vakinaisesti asumaan kuin sosiaaliturvalait määrittelevät.

On hyvä tietää, että vakinainen asuminen määritellään eri tavalla eri laeissa. Tässä käsitellään sosiaaliturvalakeja.

Jos ei katsota, että muutat vakinaisesti Suomeen, sinulla voi kuitenkin olla oikeus päästä työskentelysi perusteella Suomen sosiaaliturvaan.

Voidaan arvioida, että muutat vakinaisesti Suomeen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • olet paluumuuttaja eli palaat ulkomailta takaisin Suomeen asumaan
 • sinulla on työsopimus tai vastaava sellaista työtä varten, jota teet Suomessa
 • olet avioliitossa tai muussa läheisessä perhesuhteessa sellaisen henkilön kanssa, joka asuu jo Suomessa vakinaisesti

Lisäksi yleensä vaaditaan, että oleskelulupasi on myönnetty vähintään vuodeksi, jos olet velvollinen hankkimaan oleskeluluvan.

Tilanteesta tehdään kokonaisarvio. Sen perusteella katsotaan, onko asuminen vakinaista vai ei.

Jos muutat Suomeen tilapäisesti, sinulla ei ole yleensä oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Esimerkiksi opiskelija on Suomessa tilapäisesti silloin, kun ainoa syy olla maassa on opiskelu.

Kun on tehty päätös, että asut vakinaisesti Suomessa, sinua pidetään Suomessa vakinaisesti asuvana niin kauan kuin:

 • sinulla on täällä varsinainen asunto ja koti ja oleskelet pääasiallisesti täällä

tai

 • sinulla on vakinaiselle oleskelulle jokin muu peruste, esimerkiksi perheside tai työ

Jos kuitenkin aloitat työn toisessa maassa tai lähdet yli vuodeksi ulkomaille, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan voi päättyä. Lisätietoa näistä tilanteista saat Kelasta.

On myös tukia, joita et voi saada, jos et asu tai jos et ole aiemmin asunut Suomessa vakinaisesti. Esimerkiksi vanhempainpäivärahaa vanhemmat voivat saada vain, jos he ovat asuneet Suomessa vähintään 180 päivää juuri ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Jos tulet toisesta EU-maasta, voit kuitenkin tietyissä tilanteissa käyttää hyväksesi vakuutuskausia, jotka ovat kertyneet sinulle toisessa EU-maassa. Kysy lisää Kelasta.

linkkiKela:
Suomeen muuttajan sosiaaliturvasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Muutto ulkomaille ja sosiaaliturvasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Kelan yhteystiedotsuomi | ruotsi | englanti

Työnteolla pääset ainakin osittain Suomen sosiaaliturvaan

EU-maat, ETA-maat ja Sveitsi

Jos muutat Suomeen töihin Euroopan unionin alueelta tai jostakin ETA-maasta tai Sveitsistä, pääset yleensä Suomen sosiaaliturvaan työsuhteesi ajaksi myös silloin, kun sinulla on lyhyt työsopimus.

Esimerkkejä:

 • Jos tulet töihin alle 4 kuukaudeksi, sinulla voi olla oikeus lasten kotihoidon tukeen sekä julkiseen terveydenhuoltoon.
 • Jos työsuhteesi kestää 4 kuukautta tai kauemmin, kuulut Suomen sosiaaliturvaan työsuhteesi ajan.

Muut maat

Jos tulet työntekijäksi Suomeen muualta kuin EU:n tai ETA:n alueelta tai Sveitsistä, sosiaaliturvaasi vaikuttavat seuraavat asiat:

 • miten kauan työskentely kestää
 • mistä maasta muutat Suomeen

Suurin osa Kelan etuuksista on sellaisia, että sinulla on oikeus niihin vain, jos muutat vakinaisesti Suomeen tai jos työsuhteesi kestää vähintään 4 kuukautta. Lisäksi sinun täytyy täyttää samat etuuden saamiset edellytykset kuin muiden henkilöiden, jotka asuvat Suomessa.

Jos et muuta Suomeen vakinaisesti, kuulut yleensä Suomen sosiaaliturvaan työskentelysi ajan. Työsuhteen pitää kestää vähintään 4 kuukautta ja työaikasi ja palkkasi täytyy olla riittävät. Lisäksi tarvitset oleskeluluvan, johon kuuluu työnteko-oikeus.

Vähimmäistyöaika on yleensä 18 tuntia viikossa. Palkan pitää olla työehtosopimuksen mukainen, tai jos sitä ei alalla ole, vähintään 1211 euroa kuukaudessa (tilanne vuonna 2019).

linkkiKela:
Työntekijä ja Suomen sosiaaliturvasuomi | ruotsi | englanti

Turvapaikanhakija

Turvapaikanhakijoilla ei ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi saada Kelan etuuksia.

Vastaanottokeskus maksaa turvapaikanhakijoille vastaanottorahaa. Sitä maksetaan niin kauan kuin turvapaikkahakemuksen käsittely kestää. Vastaanottoraha on pieni summa, joka on tarkoitettu välttämättömiin kuluihin.

Jos turvapaikanhakija saa oleskeluluvan ja hän asuu vakinaisesti Suomessa, hänellä on oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Suomen sosiaaliturvaan kuulumista pitää hakea Kelasta sen jälkeen kun oleskelulupa on myönnetty.